NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

Vážení rodičia, dávam do pozornosti nové vyhlásenie ministra školstva vydané Ministerstvom školstva SR o návrate detí do MŠ, citujem:

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ;

 

NA ZÁKLADE DANÉHO  ROZHODNUTIA A PO DOHOVORE SO ZRIAĎOVATEĽOM SA PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OTVÁRA OD 18. JANUÁRA 2021 PRE DETI ZAMESTNANÝCH RODIČOV BEZ ROZDIELU. V PRÍPADE OTÁZOK VOLAJTE NA ČÍSLO: 0948 898 806

 • PODMIENKOU UMIESTNENIA DIEŤAŤA DO MŠ V TOMTO OBDOBÍ JE ZAMESTNANOSŤ OBOCH RODIČOV!!! RODIČIA, KTORÍ SÚ NA MATERSKEJ DOVOLENKE NEMÔŽU ZA DANÝCH PODMIENOK V TOMTO OBDOBÍ DOVIESŤ DIEŤA DO MŠ.

 • ŽIADAME STRIKTNÉ DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL :
 • VYPLNENIE VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI VŽDY V PONDELOK PRI NÁSTUPE DO MŠ
 • 2 m ODSTUPY ,
 • DEZINFEKCIA PRI VSTUPE DO BUDOVY,
 • VSTUP LEN S RÚŠKOU,
 • ZDRŽIAVANIE SA V ŠATNI LEN NA NEVYHNUTNÝ ČAS
 • V PRÍPADE PODOZRENIA NA OCHORENIE COVID – 19, V PRÍPADE STYKU S NAKAZENOU OSOBOU, V PRÍPADE OHROZENIA ZDRAVIA ČLENA VAŠEJ RODINY  – ŽIADAM O OZNÁMENIE DANEJ SKUTOČNOSTI P. RIADITEĽKE MŠ – 0948 898 806

ŽIADAM VÁS O ZODPOVEDNÝ A KOREKTNÝ PRÍSTUP, NAKOĽKO SITUÁCIA JE NAOZAJ VÁŽNA, ABY SME NEOHROZOVALI SEBA ANI SVOJE OKOLIE. ĎAKUJEM

Otváranie škôl v roku 2021

Otváranie škôl v roku 2021

Najnovšie informácie ohľadom otvárania škôl od 11. 1. 2020:

 • ,, Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu„Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva. 
 • Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:
 • Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

PO VZÁJOMNEJ DOHODE S RODIČMI, KTORÍ SPĹŇAJÚ STANOVENÉ PODMIENKY A PO DOHODE SO ZRIAĎOVATEĽOM MATERSKÁ ŠKOLA OSTÁVA ZATVORENÁ DO 15.1.2021. O ĎALŠÍCH ZMENÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAŤ. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

 

Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

Tento rok privítame Mikuláša v Kaštieli Jasenica.

7. decembra tu bude čakať na deti prekvapenie:

14:15 – zraz všetkých detí pred Kaštieľom Jasenica
14:30 – divadelné predstavenie Bábkového divadla Lienka  – Čertovská rozprávka
15:10 – vianočné občerstvenie pre deti
15:30 – príchod Mikuláša s pomocníkmi a rozdávanie
darčekov
16:00 – odchod všetkých detí domov, rodičia si ich prevezmú pred kaštieľom

 ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 – celá akcia sa bude realizovať s dodržaním hygienických opatrení – dodržaný odstup, dospelé osoby v rúškach, bez zákonných zástupcov, len s personálom MŠ

– deti, ktoré v MŠ spávajú si vyzdvihnete až pred kaštieľom o 16:00

– deti, ktoré chodia na obed domov dovediete pred kaštieľ o 14:15 hodine

– prosíme rodičov, kto má čas a chuť, aby prispeli k vianočnému občerstveniu koláčikmi, ktoré prinesú ráno do materskej školy – len pár kúskov pre potešenie

– celé predstavenie, program detí a príchod Mikuláša budeme nahrávať a fotografovať – nahrávky zverejníme v skupine na FB

Výdavky na predstavenie, balíčky a zabezpečenie celej akcie sú hradené zo ZRŠ, poplatkov a sponzorského daru.

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

VÁŽENÍ RODIČIA !!!

Keďže sa v najbližších dňoch uskutočni na Slovensku celoplošné testovanie, oznamujem Vám podmienky, za akých môžete následne doviesť svoje dieťa do materskej školy:

 • Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho MŠ predloží pri vstupe dieťaťa do triedy dňa 3. 11.  – Vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa podpisom  zaručuje za to, že jeho dieťa je naozaj zdravé a môže byť súčasťou kolektívu MŠ.
 • Vyhlásenie nájdete na nástenke pred vstupom do triedy MŠ
 • Zákonný zástupca oznámi riaditeľke MŠ do dňa 2. 11. 2020 do 10:00 hodiny, či jeho dieťa nastúpi od ďalšieho dňa do MŠ formou sms, telefonátom, cez sociálne siete
 • Telefónne číslo : 0948 898 806

KEĎŽE JE TESTOVANIE DOBROVOĽNÉ A V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VŠETCI PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PODSTÚPIA TENTO TEST Z DÔVODU ZABEZPEČENIA  BEZINFEKČNÉHO PROSTREDIA PRE VAŠE DETI, VÁS ÚPRIMNE ŽIADAM, ABY STE SA ZODPOVEDNE DOSTAVILI NA TESTOVANIE A V PRÍPADE NUTNOSTI DODRŽIAVALI KARANTÉNU, ALEBO OBMEDZENIE POHYBU A TÝM NEOHROZOVALI ZDRAVIE NÁS – ZAMESTNANCOV A ZDRAVIE VAŠICH DETÍ. DOTERAZ SME DOKÁZALI PROSTREDIE MŠ UCHRÁNIŤ OD EPIDÉMIE A RADI BY SME V TOMTO PROSTREDÍ AJ NAĎALEJ PRACOVALI.

            ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE ZA POCHOPENIE – Kolkusová

 

JESENNÉ PRÁZDNINY

JESENNÉ PRÁZDNINY

V čase od 30. 10 – 2. 11. a 6. 11. – 9. 11. je prevádzka materskej školy prerušená.

V tomto období bude prebiehať celoplošné testovanie na COVID – 19. O ďalších faktoch ohľadom príchodu detí do MŠ po testovaní budete včas informovaní tu na stránke MŠ a v uzatvorenej skupine na FB. Ďakujem za pochopenie. 

Oznam

Oznam

DÔLEŽITÝ OZNAM:

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný postupovať nasledovne:

 1. Ak je dieťa v MŠ neprítomné 3 po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendu a sviatkov – rodič vypíše potvrdenie o bezinfekčnosti, keď privedie dieťa do MŠ.

 2. Ak je dieťa v MŠ neprítomné viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, čiže 6 a viac, do ktorých sa víkend a sviatky nezapočítavajú – je rodič povinný priniesť potvrdenie od lekára, že dieťa môže nastúpiť do MŠ.

NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY

Povinnosti zákonného zástupcu:

 • začiatok školského roka 2020/2021 je v stredu- 2. 9. 2020
 • príchod detí do MŠ je vždy do 8:00 hodiny
 • prevádzka MŠ je denne od 6:30 – 16:00
 • vstup do priestorov MŠ je zákonnému zástupcovi povolený len s ochranným rúškom
 • pri vstupe do budovy je potrebné použiť dezinfekciu na ruky
 • na základe opatrení spojenými s pandémiou COVID – 19 do budovy vstupuje s dieťaťom len jeden zákonný zástupca
 • v budove sa zdržiava čo najkratší čas
 • zákonný zástupca nevstupuje do triedy, umyvárky, ani jedálne
 • dieťa od zákonného zástupcu prevezme učiteľka, ktorá je v zariadení
 • dieťa pri vstupe prejde ranným filtrom – učiteľka zhodnotí jeho zdravotný stav – nesmie mať kašeľ, hnisavé očká, silnú nádchu či iné príznaky choroby
 • v prípade, ak učiteľka zistí prejavy zdravotných ťažkostí- dieťa nebude do MŠ v ten deň prijaté !!
 • rodič pedagogickému zamestnancovi nezatajuje žiadne informácie ohľadom zdravotného stavu dieťaťa
 • rodič je povinný, v prípade ak je niekto v jeho blízkej rodine zaradený do karantény, danú skutočnosť nahlásiť riaditeľovi MŠ
 • pri prvom nástupe do MŠ rodič vyplní dotazník a potvrdenie o bezinfekčnosti
 • potvrdenie o bezinfekčnosti vypisuje zákonný zástupca vždy, ak sa dieťa vracia do MŠ po troch dňoch neprítomnosti
 • zákonný zástupca prevezme dieťa , ktoré nespí v MŠ v čase od 11.50 – 12.00 hodiny

Čo budem potrebovať v MŠ: 

Každé dieťa má v šatni označenú vlastnú skrinku do ktorej je potrebné mu uložiť:
 • náhradné oblečenie – spodné prádlo, ponožky, tričko……
 • v prípade vysokých teplôt krátke nohavice, tričko s krátkym rukávom
 • rúško
 • pod skrinku do priečinku si uložia označené papučky
 • dieťa, ktoré je prijaté na celodenný pobyt si donesie pyžamo a kefku s pastou, ktoré odovzdá personálu

 

Uteráky, hygienické vreckovky, toaletný papier do MŠ nie je potrebné nosiť.

Deti pijú počas dňa čistú vodu  z označených pohárikov, ktoré máme v MŠ na triedach.

 

STRETNUTIE RODIČOV V MATERSKEJ ŠKOLE SA USKUTOČNÍ DŇA 3. 9. 2020 O  16:00 HODINE PRED BUDOVOU MŠ. ÚČASŤ RODIČOV JE POVINNÁ!!! STRETNUTIE RODIČOV SA BUDE KONAŤ S DODRŽANÍM OPATRENÍ – 2M ODSTUPY, RÚŠKA!!!

PROGRAM: 

 • Privítanie v MŠ a predstavenie personálu MŠ
 • Oboznámenie so Školským vzdelávacím programom Pramienok, školským poriadkom, pokynmi k organizácii školského roka 2020-2021, zaradenie detí do tried, s opatreniami spojenými s pandemickou situáciou COVID – 19
 • Činnosť školskej jedálne – zostavovanie jedálnička, spôsob prihlasovania a odhlasovania detí, organizácia stravovania – Mgr. Jana Dubcová – vedúca ŠJ
 • Pripravované akcie počas roka
 • Prejednanie, schválenie poplatkov v MŠ – ZRŠ, poplatky za pranie prádla, mesačné poplatky
 • Ostatné, diskusia