Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ od 19.4.2021

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ od 19.4.2021

Dávam do pozornosti podmienky podľa nariadenia Ministerstva školstva SR, ktoré musí zákonný zástupca splniť, aby mohlo byť jeho dieťa prijaté do MŠ od 19.4. Ďakujem všetkým za ich rešpektovanie a dodržiavanie.

                 Riaditeľka MŠ Jasenica


ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • ktoré dovŕši piaty rok veku k 31.8.2021a predprimárne vzdelávanie v MŠ sa pre neho stáva povinným v  zmysle z. č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • dieťa, ktoré nenastúpi do ZŠ aj po dovŕšení 6 rokov a pokračuje v   povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ
 •   s trvalým pobytom v obci Jasenica

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • podmienky a postup prijímania  sú definované vo vnútornom predpise č.001/2021

MIESTO PRIJÍMANIA ŽIADOSTI: MŠ JASENICA 214

ŽIADOSTI SA DO MŠ PRIJÍMAJÚ  OD:  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021 V ČASE OD 10:00 – 12:00 HODINY

ŽIADOSŤ MÔŽETE DONIESŤ OSOBNE, ALEBO VHODIŤ DO SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO AREÁLU MŠ.

Žiadosť si môžete stiahnuť priamo TU, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ – pred vchodom poprosím zvoniť:

 


HARMONOGRAM DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA

HARMONOGRAM DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA

Nakoľko sa už začína mesiac máj , chceme Vás oboznámiť s tým, čo nás v MŠ ešte do konca roka čaká a aká bude organizácia chodu MŠ počas mesiacov júl a august:

MÁJ 2021

 • pripravujeme pre Vás Deň matiek v priebehu mesiaca, počkáme na vývoj situácie, podľa toho zvolíme formu vystúpenia – spoločne v exteriéri , alebo online vystúpenie formou videa pre mamičky
 • 21. 5. 2021 o 9:30 hodine si deti pozrú enviromentálne divadlo Malý princ spojené s bublinkovou show, kde sa vybláznime s bublinkami pod vedením uja Tomíka

 • 31. 5. 2021 vyhodnotíme projekt Šport nás spája, v ktorom deti plnia s Vami rodičmi 7 úloh

JÚN 2021

 • 1. 6.   – MDD – športové dopoludnie s deťmi, kde ich budú čakať súťaže, prekvapenia a rôzne aktivity. Deti dostanú sponzorské dary od Cyklistického klubu Vertigo, Vinkstavu a Cykloservisu Bikedu a sladké odmeny.
 • 9. 6. 2021 do areálu našej MŠ zavíta MINIFARMIČKA  – deti sa oboznámia so starostlivosťou, životom a úžitkom domácich zvierat – zajace, somárik, ovce, sliepky, kozičky a iné

 • 18. 6. 2021 – Nočná MŠ – deti z triedy Lienok zažijú nezabudnuteľný pirátsky večer a noc s opekačkou, hľadaním pokladu, baterkovým pátraním a podobne
 • Rozlúčka s predškolákmi – bude sa konať podľa situácie spojenej s opatreniami proti COVID -19
 • turistická vychádzka s ruksakmi a dobrou náladou do okolia Jasenica – o termíne budete informovaní vzhľadom na počasie

JÚL 2021

 • prevádzka materskej školy bude otvorená do 9. 7. 2021 Od 10. 7. 2021 je MŠ zatvorená až do konca augusta. Dňa 2. 9. 2021 zahájime nový školský rok v MŠ.
 • Počas letných prázdnin sa budú priestory MŠ maľovať. Chcem Vám ešte raz poďakovať za darovanie 2% z dane. V týchto dňoch sa pripísali prostriedky za rok 2019 na účet obce – 1659,65 e.  Z daných eur si zakúpime nové koberce do oboch tried, nový nábytok do triedy Lienok a drevené pexeso z agátového dreva na rozvoj prírodovednej gramotnosti na školský dvor . O výške vyzbieraného príspevku  v tomto roku 2021 Vás budeme informovať v júni. Ďakujeme
 • DENNÝ DETSKÝ TÁBOR – od 12. 7.  – 16. 7. 2021 sa bude realizovať denný tábor pre deti vo veku od 4 – 8 rokov. Deti čakajú turistické vychádzky na Považský hrad, na Podjavorník, Farmu v Papradne a podobne. O deti bude postarané denne od 7:00 – 16:00 hodiny. Zabezpečíme desiatu, teplý obed, pitný režim, bohatý program a profesionálny dozor. Cena tábora – 50e/ 1 dieťa. Deti sa nebudú stravovať v školskej jedálni, strava bude zabezpečená externe. Informácie na tel. čísle: 0948 898 806, Kolkusová

DOCHÁDZKA DO MŠ OD 3. 5. 2021

DOCHÁDZKA DO MŠ OD 3. 5. 2021

Vážení rodičia, vstup do budovy MŠ , nakoľko vy ste povinní pri príchode dieťaťa do MŠ ho predať učiteľke do rúk, sa stále riadi podľa aktuálnej Vyhlášky  197  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Považská Bystrica je stále v Covid automate v bordovej farbe, takže zákonný zástupca sa bude preukazovať aj naďalej negatívnym testom a vyhlásením o bezinfekčnosti. 

Vyňaté s usmernenia Ministerstva školstva SR:

,,  Všetky ostatné osoby, mimo osôb uvedených vyššie  – deti a žiaci MŠ a ZŠ – sa v zmysle platnej vyhlášky č. 197/2021 podľa §
1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia preukazujú negatívnym
výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z
výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a
pod.).“

 

NAĎALEJ VÁS ŽIADAME, ABY STE DODRŽIAVALI OPATRENIA – NOSENIE RESPIRÁTORA FFP2 V MŠ, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUPY.         

                                                                                 ĎAKUJEME

 

PROJEKT ,, ŠPORT … …..

PROJEKT ,, ŠPORT … …..

MILÍ RODIČIA, NAKOĽKO SA UČÍME ŽIŤ S DODRŽIAVANÍM OPATRENÍ A NEMÔŽEME S NAŠIMI DEŤMI ABSOLVOVAŤ VÝLETY A EXKURZIE MIMO OBEC, ROZHODLI SME SA ZAPOJIŤ VÁS DO NÁŠHO SPOLOČNÉHO ŽIVOTA V MŠ.

PRIPRAVILI SME SI PRE VÁS PROJEKT, KTORÝ OBSAHUJE 7 ÚLOH. NA KAŽDÝ TÝŽDEŇ BUDE JEDNA ÚLOHA – ÚLOHY BUDÚ TVORIVÉ, ALE AJ ROZVÍJAJÚCE POHYB A UPEVŇUJÚCE SPOLOČNÉ AKTIVITY VAŠEJ RODINY.

VYHODNOTENIE PROJEKTU BUDE 1. JÚNA NA MDD, KEDY NA DETI ČAKAJÚ ODMENY A PREKVAPENIE, KTORÉHO DARCAMI SÚ CYKLISTICKÝ KLUB VERTIGO, VINKSTAV A CYKLOSERVIS  BIKEDU.

PRAVIDLÁ PROJEKTU:

 • VŽDY V PIATOK BUDE PRIPRAVENÉ ZADANIE NOVEJ ÚLOHY:

           – DETI HO DOSTANÚ V MŠ

           – MÔŽETE SI HO STIAHNUŤ ZO STRÁNKY www.msjasenica.sk

           –  BUDE UVEREJNENÉ V SPOLOČNEJ SKUPINE NA FB

 

 • NA PLNENÍ ÚLOH BUDETE SPOLUPRACOVAŤ V RÁMCI VLASTNEJ RODINY

 

 • SPLNENIE ZADANIA BUDE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ PODĽA POKYNOV PRAVIDELNE DO ŠTVRTKA

 

TEŠÍME SA NA SPOLOČNÚ SPOLUPRÁCU

 1. úloha:  

TERMÍN A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ.

TERMÍN A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • ktoré dovŕši piaty rok veku k 31.8.2021a predprimárne vzdelávanie v MŠ sa pre neho stáva povinným v  zmysle z. č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • dieťa, ktoré nenastúpi do ZŠ aj po dovŕšení 6 rokov a pokračuje v   povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ   
 •   s trvalým pobytom v obci Jasenica       

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • podmienky a postup prijímania  sú definované vo vnútornom predpise č.001/2021

MIESTO PRIJÍMANIA ŽIADOSTI: MŠ JASENICA 214

ŽIADOSTI SA DO MŠ PRIJÍMAJÚ  OD:  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021 V ČASE OD 10:00 – 12:00 HODINY

ŽIADOSŤ MÔŽETE DONIESŤ OSOBNE, ALEBO VHODIŤ DO SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO AREÁLU MŠ.

Žiadosť si môžete stiahnuť priamo TU, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ – pred vchodom poprosím zvoniť:

 


VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

NA ZÁKLADE DOHODY SO ZRIAĎOVATEĽOM BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY ZATVORENÁ POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV OD 1. APRÍLA DO 6. APRÍLA VRÁTANE. DETI IDÚ DO MŠ V STREDU  – 31.3. A NASTUPUJÚ PO PRÁZDNINÁCH – 7. APRÍLA 2021.

                                                                                                     ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

Logopedická starostlivosť

Logopedická starostlivosť

Nakoľko je pani logopedička momentálne v karanténe, vyberáme poplatky za logopedickú starostlivosť v triede materskej školy nasledovne:

Darko Kučík 5x…….12,50e
Tomáško Martišík 5x……12,50e
Aďka Janíková 5x…….12,50e
Marcusko Hlušek 5x…..12,50e
Peťko Beniač 2x……5e
Timeika Gáboríková 2x…..5e
Milanko Mako…….4x……..10e
Lucka Šibíková 4x……..-10e
Filipko Kňažko 4x………10e
Katka Turičíková 1x……2,50 e
Mirko Belušík 3x……..7,50e
Ďakujem

 

SOM PRIPRAVENÝ DO ŠKOLY?

SOM PRIPRAVENÝ DO ŠKOLY?

Vážení rodičia, blíži sa čas zápisu do základnej školy. To, či je Vaše dieťa zrelé a pripravené na vstup do ZŠ je otázka, na ktorú nepozná jednoznačne nikto odpoveď. Poznáte jeho správanie, výšku jeho pozornosti, jeho návyky, mieru zodpovednosti… Možno dôležitejšie, ako riešiť jeho pripravenosť je zamerať sa na to, ako ju viac a viac rozvíjať a tým mu uľahčovať možný nástup do školy. Pripravili sme pre Vás prehľad toho, čo by mal budúci prvák vedieť, poznať a ako sa správať. Nájdete tu ponuku pracovných listov na rozvoj rôznych oblastí – priestorová orientácia, pozornosť, súmernosť, postupnosť, logika…… básne na rozvoj pamäte a iné. Klikom na jeden obrázok zo sekcie sa zobrazí plný obsah a je možné snímku aj stiahnuť. Príjemnú zábavu.

 FUNGOVANIE MŠ OD 8.3.2021

FUNGOVANIE MŠ OD 8.3.2021

Vážení rodičia, po zohľadnení všetkých faktorov ovplyvňujúcich chod materskej školy a po dohovore so zriaďovateľom bude od 8. marca 2021 materská škola otvorená pre všetky deti bez rozdielu.

Ako zákonní zástupcovia ste povinní dodržiavať nasledovné:

 • Vždy v pondelok vypíšete prehlásenie o bezinfekčnosti v ktorom sa zaväzujete, že jeden zákonný zástupca má negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 7 dní

 • Budete striktne dodržiavať všetky hygienické opatrenia – rúško – v interiéri FFP2 od 15. 3. 2021, dezinfekcia na ruky, odstup …

 • Dieťa môže byť do MŠ prijaté len vtedy, ak neprejavuje ani malé náznaky ochorenia – kašeľ, nádcha, kýchanie…

 • Všetci chceme zabezpečiť fungovanie MŠ tak, aby sme neohrozovali zdravie detí, ani personálu.

 •                                                             Ďakujem za pochopenie