Monthly Archives: február 2021

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ JASENICA 214

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ JASENICA 214

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2021
 • dieťa s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky
 • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
 • dieťa s trvalým pobytom v obci Jasenica

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • podmienky a postup prijímania  sú definované vo vnútornom predpise č.001/2021

MIESTO PRIJÍMANIA ŽIADOSTI: MŠ JASENICA 214

ŽIADOSTI SA DO MŠ PRIJÍMAJÚ  OD:  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021 V ČASE OD 10:00 – 12:00 HODINY

ŽIADOSŤ MÔŽETE DONIESŤ OSOBNE, ALEBO VHODIŤ DO SCHRÁNKY PRE VSTUPOM DO AREÁLU MŠ.

Žiadosť na stiahnutie – 2 strany:


 

2% Z DANE

2% Z DANE

VÁŽENÍ RODIČIA, AK CHCETE DAROVAŤ NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE 2% Z DANE, KTORÉ VYUŽIJEME PRE DETI NA SKVALITNENIE ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE, UŽ VOPRED VÁM ĎAKUJEME.

ČO MÁM PRE TO UROBIŤ?

 • OZNÁMIŤ V ČASE DO 15. 2. 2021  SVOJEJ EKONÓMKE, ŽE MÁM ZÁUJEM DAROVAŤ 2%
 • PO ODOVZDANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA DAŤ POTVRDIŤ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE U SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA
 • NA ZÁKLADE POTVRDENIA VYPÍSAŤ TLAČIVO – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%
 • POTVRDENIE A VYHLÁSENIE ODOVZDAŤ V MATERSKEJ ŠKOLE
 • 2% BUDÚ POUKÁZANÉ NA ÚČET NADÁCIE PRE REGIÓN. NA ZÁKLADE VAMI ODOVZDANÝCH DOKUMENTOV SI PENIAŽKY DOKÁŽEME PREVIEZŤ NA ÚČET PRE MŠ
 • POTREBNÉ DOKUMENTY SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU NA STRÁNKE:

ORGANIZÁCIA NÁSTUPU DO MŠ 8.2.2021

ORGANIZÁCIA NÁSTUPU DO MŠ 8.2.2021
 • V pondelok 8.2. sa otvára prevádzka MŠ pre všetky deti bez rozdielu.
 • – Podmienkou nástupu do MŠ je, že zákonný zástupca, ktorý privedie do MŠ dieťa sa preukáže negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Vypíše čestné prehlásenie a ako prílohu odovzdá kópiu negatívneho testu.
 • – Do budovy má povolený vstup, alebo priviesť dieťa môže len zákonný zástupca s testom nie starším ako 7 dní, alebo s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo bez testu ak sa na neho vzťahuje výnimka z testovania, pričom v čestnom prehlásení uvedie dôvod.
 • – Zákonní zástupcovia musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia- rúško, odstup, dezinfekcia, zdržiavať sa v šatni minimálny čas.
 • – Dieťa do MŠ v čase od 6:30 do 8:00 privádza zákonný zástupca s dodržaním stanovených podmienok. Ak potrebujete, aby dieťa vyzdvihla iná osoba, ktorá je poverená v splnomocnení, zazvoní na zvonček a počká pred dverami. Učiteľka jej dieťa odovzdá. Žiadame, aby ste ráno nahlasovali túto skutočnosť.
 •           Ďakujem za trpezlivosť a pochopenie ZK

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM DÔLEŽITÚ SPRÁVU OHĽADOM TESTOVANIA?

 • NAKOĽKO V TOMTO ČASE VLÁDA SR EŠTE NEPRIJALA UZNESENIE VLÁDY O NÁVRATE DETÍ DO ŠKÔL A STÁLE ROKUJE, EŠTE NIE JE ISTÉ, ČI SA MATERSKÁ ŠKOLA V PONDELOK – 8. 2. OTVORÍ PRE VŠETKY DETI

 

 • PANI STAROSTKA PONÚKA MOŽNOSŤ RODIČOM, ALE AJ VŠETKÝM OBČANOM DAŤ SA OTESTOVAŤ ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI PRIAMO V JASENICI DŇA 6.2. 2021 – V SOBOTU V ČASE OD 8:00 – 20:00 HODINE V KULTÚRNOM DOME

 

 • AKO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA DETÍ MÁTE MOŽNOSŤ VÝBERU – BUĎ SA DAŤ OTESTOVAŤ V STANOVENOM ČASE DNES V PAPRADNE, ALEBO POČAS DŇA ZAJTRA V JASENICI, ALEBO V NEDEĽU V POVAŽSKEJ BYSTRICI, AK BUDETE POTREBOVAŤ TEST OD 8. 2. – ČO BUDE VYPLÁVAŤ Z UZNESENIA PRIJATÝM VLÁDOU SR

 

 • AK BUDE UZNESENIE VLÁDY PRIJATÉ, OD PONDELKA 8. 2. – JE JEDEN ZO ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV ŽIJÚCICH V JEDNEJ DOMÁCNOSTI S DIEŤAŤOM POVINNÝ PREUKÁZAŤ SA NEGATÍVNYM TESTOM PRI VSTUPE DIEŤAŤA DO MŠ  A VYPÍSAŤ ČESTNÉ PREHLÁSENIE
 •                  
 • ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE,
 •                        PRIZNÁM SA, ŽE JA SAMA PLNÍM LEN NARIADENIA VLÁDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kolkusová 

PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

Milí rodičia detí, ktoré do konca augusta 2021 dovŕšia vek 6 a viac rokov. Keďže je situácia kritická a Vaše deti by mali v mesiaci apríl absolvovať zápis do ZŠ, ponúkam Vám možnosť aby Vaše dieťa obsolvovalo depistáž v priestoroch materskej školy za dodržania všetkých opatrení. Depistáž – test školskej zrelosti by deti absolvovali v malých skupinách 3-5 detí pod vedením Mgr. Katky Tomanovej – riaditeľky CPPaP v Považskej Bystrici, ktorá by následne vyhodnotila testy a individuálne by Vám prezentovala výsledky vo vopred stanovenom termíne. Nakoľko nevieme, čo bude zajtra – ponúkam Vám takúto formu pomoci, aby sme si všetci boli istí, že  je Vaše dieťa zrelé a pripravené na vstup do základnej školy. Nezabúdajte, že nielen miera vedomostí, zručnosti, ale aj miera samostatnosti, emocionálneho odpútania sa od rodičov, správanie, návyky a rôzne iné skutočnosti ovplyvňujú fungovanie dieťaťa v ZŠ.

Testy by sme zrealizovali v období od 22. 2. 2021.

Ako budeme postupovať:

 • – žiadam Vás, ak si nie ste istí, či dať – nedať dieťa do ZŠ, máte pochybnosti,  neviete ako postupovať  – volajte 0948 898 806
 • – ak máte záujem o to, aby Vaše dieťa absolvovalo depistáž – test školskej zrelosti- kontaktujte ma 0948 898 806
 • – testy školskej zrelosti budú zrealizované len na základe písomného súhlasu rodiča
 • ak rozmýšľate nad tým, že Vaše dieťa nenastúpi od septembra do ZŠ – budete potrebovať vyjadrenie CPPaP
 • postupne si rozmyslite, či máte/nemáte záujem a volajte 0948 898 806

 

 • – podľa novej platnej legislatívy, nakoľko je predprimárne vzdelávanie povinné od 1.1.2021 – v prípade ak máte záujem nezapísať dieťa do ZŠ, postup je nasledovný:
 • – dieťa sa musí zúčastniť na zápise do ZŠ
 • – na zápise oznámite riaditeľovi ZŠ, že nemáte záujem dieťa zapísať do ZŠ
 • – ako zákonní zástupcovia podávate písomnú žiadosť riaditeľke materskej školy, že žiadate o predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa v materskej škole na ďalší rok
 • k žiadosti, aby mohla byť kladne vybavená sa prikladá písomné vyjadrenie CPPaP, písomné vyjadrenie pediatra a informovaný súhlas zákonných zástupcov
 • v prípade akýchkoľvek otázok sa ozvite, ďakujem za pochopenie

2% z dane

2% z dane
Vážení rodičia, najskôr by som sa chcela ešte raz poďakovať za darovanie 2% z daní. Peniažky využijeme pre deti MŠ o čom budete včas informovanÍ. V súčasnej situácii je celé financovanie a podávanie daní poposúvané, aj vyzbieraná suma pre materskú školu by mala podľa mojich informácií doraziť do marca 2021. V tomto čase už niektorí z Vás budú podávať daňové priznanie , či ako SZČO, alebo zamestnanci firiem.

CHCEM VÁS TOUTO CESTOU POŽIADAŤ, AK BY STE CHCELI DAROVAŤ SVOJE 2% Z DANÍ PRE DETI NAŠEJ MŠ – OZNÁMTE SVOJMU ZAMESTNÁVATEĽOVI – EKONÓMKE – V ČASE DO 15.2. 2021, ŽE CHCETE POUKÁZAŤ 2% Z DANE NADÁCII SPOLOČNE PRE REGIÓN, KTORÁ NÁM FINANCIE POTOM POUKÁŽE ZAČIATKOM ROKA 2022 NA  OBECNÝ ÚČET PRE MŠ. PO TOMTO KROKU VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PO PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA VYSTAVÍ POTVRDENIE O ODVEDENÍ DANE , KTORÉ ODOVZDÁTE V MŠ A VYPÍŠETE VYHLÁSENIE O DAROVANÍ 2%. 

V NAJBLIŽŠEJ DOBE MI BUDÚ ZASLANÉ POTREBNÉ DOKUMENTY OD NADÁCIE SPOLOČNE PRE REGIÓN, KTORÉ VÁM V PRÍPADE POTREBY DORUČÍM. ĎAKUJEM PEKNE