Monthly Archives: január 2022

Aktuálne informácie ohľadom ochorenia COVID-19:

Aktuálne informácie ohľadom ochorenia COVID-19:

 

 • V  prípade, ak sa v MŠ objaví pozitívne dieťa , alebo pozitívny zamestnanec, ktorí boli v kolektíve 2 dni pred dátumom odberu – MŠ sa zatvára.
 • Všetky osoby idú do 5-dňovej karantény, okrem osôb uplatňujúcich si výnimku s karantény – výnimku s karentény si možu uplatniť deti a zamestnanci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu), kompletne zaočkované osoby alebo osoby zaočkované 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“
 • Zákonný zástupca v tomto prípade informuje detského lekára, že jeho dieťa je v karanténe.
 • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín predukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa – súrodenec, rodič-, zostáva v karanténe len toto dieťa. MŠ naďalej funguje.
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym
  vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
 • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
 • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

 

 • OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY