Monthly Archives: január 2023

2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU

2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU

Milí rodičia, opäť sa blíži čas zúčtovania dane za vaše príjmy.  

Ponúkame Vám možnosť darovať 2% z dane našej materskej škole. Tak ako každý rok, prijaté financie budú využité v prospech detí v MŠ.

Čo sme si už za získané financie kúpili: 

 • drevené detské ihrisko z agátového dreva na dvore MŠ
 • koberce do oboch tried
 • nábytok v triede Lienok
 • financovali sme akcie – MDD, maskotov, výlet….

V tomto roku máme na účte Obce Jasenica 840 eur  – 2% z dane za rok 2021. Tieto prostriedky využijeme na zakúpenie vybavenia do externej učebne, ktorú plánujeme začať stavať na jar 2023 na školskom dvore. Vždy sú všetky prostriedky využité v prospech všestranného rozvoja osobností našich detí v MŠ.

AKO NA TO: 

 1. V TERMÍNE DO 15. 2.  KAŹDÝ ZAMESTNANEC MUSÍ NAHLÁSIŤ SVOJEJ UČTÁRKE, ŽE MÁ ZÁUJEM DAROVAŤ 2% , AK TAK DOTERAZ NEROBIL. 
 2. V MATERKSJE ŠKOLE SI VYZDVIHNETE POTVRDENIE A VYHLÁSENIE O DAROVANÍ 2% Z DANE , KONCOM FEBRUÁRA – V MARCI. DANÉ TLAČIVO SI DÁTE POTVRDIŤ U SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA. NÁSLEDNE VYPLNÍTE VYHLÁSENIE A PODPÍŠETE, KDE BUDE PRESNE URČENÁ SUMA, KTORÚ NÁM DARUJETE.
 3.  OBA DOKUMENTY ODOVZDÁTE V MŠ
 4. AK STE SZČO , VŽDY KEĎ PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE ELEKTRONICKY, ZAŠKRTNETE MOŽNOSŤ DAROVAŤ 2%. VYPÍŠETE PRESNE ADRESÁTA A SYSTÉM VÁM DÁ MOŽNOSŤ VYTLAČIŤ VÝŠKU DAROVANEJ SUMY. TOTO POTVRDENIE ODOVZDÁTE V MŠ.
 5. AKO TO FUNGUJE: NAŠA MŠ NEMÁ SAMOSTATNE ZALOŽENÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE, ALE UŽ 6. ROK NA ZÁKLADE ZMLUVY VYBERÁME 2% Z DANE CEZ:

NADÁCIA SPOLOČNE PRE REGIÓN

FRAMBORSKÁ 12

010 01 ŽILINA

IČO: 37900706

VAŠE VYHLÁSENIA A POTVRDENIA ZAŠLEME DO NADÁCIE, ONI NÁM PO SPOČÍTANÍ FINANCIÍ DANÉ PENIAŽKY POŠLÚ KONCOM ROKA 2023 NA ÚČET OBCE.

DOKUMENTY K DAROVANIU 2% BUDÚ VČAS NA NÁSTENKE MŠ, ALEBO VÁM ICH POSKYTNEME V TRIEDE MŠ.

                                         ĎAKUJEME

 

 

DEPISTÁŽ – TESTY PRIPRAVENOSTI DO ZŠ REALIZOVANÉ V MŠ

DEPISTÁŽ – TESTY PRIPRAVENOSTI DO ZŠ REALIZOVANÉ V MŠ

Milí rodičia, testy školskej pripravenosti – DEPISTÁŽ sa budú realizovať v materskej škole v mesiaci MAREC.

Následne budú zápisy  do školy v mesiaci APRÍL.

PRIEBEH DEPISTÁŽE: Deti budú pracovať samostatne na pracovných listoch a testoch pod vedením p. psychologičky z CPPaP v Považskej Bystrici priamo v materskej škole. Testovanie sa bude konať vo vopred určenom termíne doobeda. O výsledkoch testovania Vás bude pani logopedička individuálne informovať v rámci konzultácií. Termíny testovania aj konzultácie upresníme včas. Ak aj p. psychologička na základe testovania odporučí, aby dieťa nenastúpilo do ZŠ a ďalej pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, zákonný zástupca sa po zohľadnení všetkých okolností rozhoduje sám a aj tak, môže dieťa nastúpiť do ZŠ. Každé dieťa, či nastúpi, nenastúpi do ZŠ sa zúčastní podľa platnej legislatívy zápisu do ZŠ.

Súhlas s účasťou dieťaťa plniaceho si PPV zákonný zástupca vyjadrí vypísaním DOTAZNÍKA PRE RODIČA, ktorý dostanete v triede MŠ a vyplnený prinesiete do MŠ najneskôr do 20. februára.

DEPISTÁŽ je určená v prípade záujmu zák. zástupcu aj pre deti plniace si PPV individuálnou formou.                                                        Ďakujem 

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie o bezinfekčnosti
Pri nástupe do materskej školy po vianočných prázdninách žiadam zákonných zástupcov o vypísanie Potvrdenia o bezinfekčnosti, v ktorom vlastným podpisom potvrdzujete, že dieťa do MŠ prichádza z beinfekčného prostredia, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom,
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený)
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne,
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

 

Link na stiahnutie tlačiva:

https://cloud-8.edupage.org/cloud/Potvrdenie_o_bezinfekcnosti.pdf?z%3AiQv%2Fz8zOZ%2FzZ8hhxPb8X4bHkcMm2nUod8cpkG%2BgSeDc9eSO8ctM%2BDs4WbuKq2MX%2B

 

 

 

                Ďakujem za pochopenie

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

V ČASE OD 23.1. 2023 – 27. 1. 2023 BUDÚ DETI PLNIACE SI PPV/PREDŠKOLÁCI/ ABSOLVOVAŤ PREDPLAVECKÝ VÝCVIK DENNE V ČASE OD 10:00 – 12:00 hodiny NA PLAVÁRNI V POVAŽSKEJ BYSTRICI POD VEDENÍM  INŠTRUKTOROV.

CIEĽOM VÝCVIKU JE ODBÚRAŤ STRACH Z VODY, PODPOROVAŤ U DETÍ RADOSŤ Z HIER VO VODE, DOSIAHNUŤ U DETÍ ZÁKLADY SPLÝVANIA  – DIEŤA DOKÁŽE LEŽAŤ VYSTRETÉ NA HLADINE S PREDPAŽENÝMI RUKAMI, VYSTRETÝMI NOHAMI S NATIAHNUTÝMI ŠPIČKAMI A PONORENOU TVÁROU DO VODY. VÝCVIK SA REALIZUJE V MALOM BAZÉNE NA PLAVÁRNI.

ORGANIZÁCIA:

 • príchod do MŠ ako v bežné dni
 • desiata o 8:30 hod.
 • odchod od MŠ pristaveným autobusom DORTRANS denne o 9:30 hod.
 • príchod na plaváreň, príprava detí do bazéna – prezliekanie do plaviek, sprcha
 • výcvik detí po skupinkách, hromadne – rozcvička na suchu, organizované aktivity v malom povrchovom bazéne, voľné hry a športové aktivity, sprcha, sušenie
 • postupné sušenie a obliekanie – občerstvenie vo vestibule plavárne
 • 12:00  – 12:15 hod. odchod pristaveným autobusom DORTRANS od plavárne v PB smer MŠ
 • obed cca o 13:00 hodine po žiakoch ZŠ
 • deti chodiace na obed – odchod domov cca 13:10, ostatné deti oddych na lehátkach ako v bežné dni

ČO POTREBUJE DENNE VAŠE  DIEŤA NA PREDPLAVECKÝ VÝCVIK:

 • RUKSAK – OSUŠKA, PLAVKY, HYGIENICKÉ VRECKOVKY,MIKROTÉNOVÉ VRECKO NA MOKRÉ PLAVKY, ĽAHKÁ DESIATA-OVOCIE, SLADKOSŤ,/ niečo malé, ľahké,/ VODA VO FĽAŠI/nie krabičkový džús!/, HLAVNE DIEVČATÁ HREBEŇ, HLAVNE DIEVČATÁ KÚPACIA ČIAPKA.
 • DIEVČATÁ DOVIESŤ RÁNO DO MŠ S VYČESANÝMI VLASMI-COP, DRDOL
 • VŠETKY DETI MUSIA MAŤ ZIMNÚ ČIAPKU, ŠÁL-NÁKRČNÍK, TEPLÁKY
 • NEDÁVAJTE DEŤOM ŠLAPKY, ANI SUŠIČE NA VLASY, ŽIADNE HRAČKY ANI ŠPORTOVÉ POTREBY DO VODY – OKULIARE A PODOBNE

 

Chcem Vás všetkých ubezpečiť, že deti nebudeme nútiť do niečoho, čo sa im nebude páčiť. Nechceme dosiahnuť u nich strach z vody a podobne. Majte na pamäti, že deti sa bez prítomnosti rodičov správajú naozaj inak a často sa nechajú ovplyvniť kamarátmi a okolím. Hlavným zámerom je vytvoriť u detí nové kladné skúsenosti a zážitky.

 

Všetky deti plniace si PPV sú na predplavecký výcvik prihlásené automaticky. Ak by ste chceli ešte tento výcvik prekonzultovať, prípadne deti odhlásiť -nájdete ma v MŠ, alebo kontakt: 0948 898 806.

Súhlas s predplaveckým výcvikom vyjadríte podpisom informovaného súhlasu od 16. 1. 2023. 

Cenu za výcvik vo výške 58 eur /1 dieťa plus doprava je v plnej výške hradená z dotácií na predškolákov z rozpočtu MŠ.

Zahájenie roka 2023 v MŠ

Zahájenie roka 2023 v MŠ

Milí rodičia,

chcem Vám zaželať do ďalšieho roka hlavne najviac zdravia, veľa lásky, viacej šťastia, dosť radosti a úmerne všetkého, čo si prajete. Aby bol rok 2023 úspešný pre naše spoločné projekty a priniesol smiech a radosť do očiek našich detí. 

A TERAZ NOVINKY, KTORÉ S NOVÝM ROKOM PRICHÁDZAJÚ:

Obecné zastupiteľstvo Obce Jasenica schválilo 16. 12. svojím uznesením Všeobecne záväzné nariadenie O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A  ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI OBCE JASENICA /VZN/, ktorým sa mení nasledovné:

 1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za dieťa mladšie, ako 1 rok pred nástupom do ZŠ. Čiže poplatok neplatia deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie. Výška príspevku sa mení zo 7.- eur na 15.- eur za mesiac na jedno dieťa

  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 1. a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi( podľa zákona č.599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, musí sa však písomne požiadať.
 5. e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  Mení sa spôsob platby – príspevok sa bude uhrádzať mesačne do 20. dňa v danom mesiaci na účet: Prima banka a.s.    –   SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky sa uvedie meno dieťaťa.

     ZMENY TÝKAJÚCE SA STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:

 • Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
  na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
  určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
  2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania
  dotácie v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ustanovenia § 140 odst.5 zákona č.
  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
  ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
  kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
  čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského
  stravovania vo výške 0,40 €/deň.
  4. Ak školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov, určí sa príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov dohodou podľa skutočných nákladov v zmluve o poskytovaní stravovania.
  5. V súlade s finančnými pásmami vydanými ministerstvom určuje obec Jasenica výšku
  príspevku na nákup potravín v školskej jedálni vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
 • stravník – dieťa MŠ /2,3,4 roky pred nástupom do ZŠ- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 0,- e 
 • stravník – dieťa MŠ /1 rok pred nástupom do ZŠ-plniace si PPV- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 1,30.- e 6. Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa v súlade s poriadkom školskej jedálne , v prípade neskorého odhlásenia zo stravy alebo neodhlásenia zo stravy , hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške. V 1.deň neprítomnosti má nárok na obed ktorý si zákonný zástupca prevezme do obedára.  ODHLASOVANIE OSTÁVA AJ NAĎALEJ TAK, AKO POČAS ROKA – STRAVA SA ODHLASUJE/PRIHLASUJE DEŇ VOPRED DO 13:00 HODINY. AK DIEŤA NEPRÍDE DO MŠ KEĎ OCHORIE , RODIČ SI V 1. DEŇ CHOROBY MÁ MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ OBED .
  7. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl – 45% a cudzí
  stravníci), v školskej jedálni obce Jasenica sa skladá z príspevku na nákup potravín na
  jeden obed podľa tretieho finančného pásma pre stravníkov od 15-18/19 rokov 2,40 € a režijných nákladov na výrobu jedál 2,10 €.
  8. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
  zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
Celé znenie VZN si môžete prečítať na :

https://www.jasenica.sk/samosprava/vzn/?ftshow=207&ftresult=vzn

ŽIADAM O DODRŽIAVANIE ZMIEN A PRAVIDELNÉ UHRÁDZANIE POPLATKU v danom mesiaci najneskôr do 20. dňa vo výške 15,- eur na účet SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky meno dieťaťa . 

                                                                                                                                                                     Ďakujem