Zahájenie roka 2023 v MŠ

Zahájenie roka 2023 v MŠ

Milí rodičia,

chcem Vám zaželať do ďalšieho roka hlavne najviac zdravia, veľa lásky, viacej šťastia, dosť radosti a úmerne všetkého, čo si prajete. Aby bol rok 2023 úspešný pre naše spoločné projekty a priniesol smiech a radosť do očiek našich detí. 

A TERAZ NOVINKY, KTORÉ S NOVÝM ROKOM PRICHÁDZAJÚ:

Obecné zastupiteľstvo Obce Jasenica schválilo 16. 12. svojím uznesením Všeobecne záväzné nariadenie O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A  ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI OBCE JASENICA /VZN/, ktorým sa mení nasledovné:

 1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za dieťa mladšie, ako 1 rok pred nástupom do ZŠ. Čiže poplatok neplatia deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie. Výška príspevku sa mení zo 7.- eur na 15.- eur za mesiac na jedno dieťa

  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 1. a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi( podľa zákona č.599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, musí sa však písomne požiadať.
 5. e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  Mení sa spôsob platby – príspevok sa bude uhrádzať mesačne do 20. dňa v danom mesiaci na účet: Prima banka a.s.    –   SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky sa uvedie meno dieťaťa.

     ZMENY TÝKAJÚCE SA STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:

 • Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
  na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
  určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
  2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania
  dotácie v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ustanovenia § 140 odst.5 zákona č.
  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
  ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
  kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
  čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského
  stravovania vo výške 0,40 €/deň.
  4. Ak školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov, určí sa príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov dohodou podľa skutočných nákladov v zmluve o poskytovaní stravovania.
  5. V súlade s finančnými pásmami vydanými ministerstvom určuje obec Jasenica výšku
  príspevku na nákup potravín v školskej jedálni vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
 • stravník – dieťa MŠ /2,3,4 roky pred nástupom do ZŠ- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 0,- e 
 • stravník – dieťa MŠ /1 rok pred nástupom do ZŠ-plniace si PPV- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 1,30.- e 6. Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa v súlade s poriadkom školskej jedálne , v prípade neskorého odhlásenia zo stravy alebo neodhlásenia zo stravy , hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške. V 1.deň neprítomnosti má nárok na obed ktorý si zákonný zástupca prevezme do obedára.  ODHLASOVANIE OSTÁVA AJ NAĎALEJ TAK, AKO POČAS ROKA – STRAVA SA ODHLASUJE/PRIHLASUJE DEŇ VOPRED DO 13:00 HODINY. AK DIEŤA NEPRÍDE DO MŠ KEĎ OCHORIE , RODIČ SI V 1. DEŇ CHOROBY MÁ MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ OBED .
  7. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl – 45% a cudzí
  stravníci), v školskej jedálni obce Jasenica sa skladá z príspevku na nákup potravín na
  jeden obed podľa tretieho finančného pásma pre stravníkov od 15-18/19 rokov 2,40 € a režijných nákladov na výrobu jedál 2,10 €.
  8. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
  zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
Celé znenie VZN si môžete prečítať na :

https://www.jasenica.sk/samosprava/vzn/?ftshow=207&ftresult=vzn

ŽIADAM O DODRŽIAVANIE ZMIEN A PRAVIDELNÉ UHRÁDZANIE POPLATKU v danom mesiaci najneskôr do 20. dňa vo výške 15,- eur na účet SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky meno dieťaťa . 

                                                                                                                                                                     Ďakujem

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *