ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do Materskej školy Jasenica 214 pre školský rok 2023/2024 sa bude realizovať v dňoch:

od 1. mája 2023 do 15. mája 2023 vrátane

 podľa platnej legislatívy SR.

 • ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRINESIE VYPÍSANÚ , PEDIATROM POTVRDENÚ ŽIADOSŤ, KTORÁ BUDE PODPÍSANÁ OBOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DIEŤAŤA
 • Podľa par. 144a šk. zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpisy sa nevyžadujú ak:
 •                   jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností
 •                   jeden s rodičov nie je schopný zo zdrav. dôvodov podpísať žiadosť
 •                   vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom  záujme dieťaťa

Žiadosť si je možné vyzdvihnúť osobne v MŠ, stiahnuť na stránke MŠ:

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ

Miesto podávania žiadosti : MŠ Jasenica 214

Forma podávania žiadosti: osobne v MŠ v čase od 10:30 – 12:00 hod.

 • emailom: ms. jasenica@gmail.com
 • Poštou, alebo kuriérom : MŠ Jasenica 214, 018 17
 • elektronicky – do elektronickej schránky materskej školy

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE SA PREDNOSTNE BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • pre ktoré je plnenie PPV povinné – dovŕšia vek 5 rokov do 31. augusta ktorý predchádza začiatku školského roka
 •  ktoré dovŕšia vek 6 rokov , ale nedosiahli školskú zrelosť a budú naďalej pokračovať v plnení PPV ešte jeden školský rok na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu, potvrdenia od pediatra a súhlasného  vyjadrenia z CPPaP.
 •  ktoré nedovŕšia ešte vek 5 rokov, ale ich zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie PPV a k žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie CPPaP a súhlasné vyjadrenie pediatra .
 • súrodenci detí navštevujúcich materskú školu v danom školskom roku
 • deti, ktorých zákonní zástupcovia nedokážu iným spôsobom, ako jeho umiestnením do MŠ, zabezpečiť jeho opateru

 Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do   MŠ v termíne do 30. 6. 2023

Podmienky prijímania boli prerokované so zriaďovateľom dňa: 15. 02. 2023

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *