Správa o výsledkoch VVČ v školskom roku 2018/2019

 

Východiská a podklady:

 

 1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 zo 16. 12.2005 o štruktúre a obsahu správ

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

 1. Metodické usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2005
 2. Koncepcia rozvoja školy na roky 2017 – 2022
 3. Vyhodnotenie plnenia plánu práce MŠ
 4. Vyhodnotenie plánu práce metodického združenia
 5. Informácie o činnosti rady školy

 

 1. Základné identifiačné údaje o škole:
a, názov školy: Materská škola Jasenica
b, adresa školy: 018 17 Jasenica 214
c, telefónne číslo školy: 042/438 51 31
d, internetová stránka školy

Emailová adresa:

www.msjasenica.sk

ms.jasenica@gmail.com

e, zriaďovateľ: Obec Jasenica

 

Vedúci zamestnanci školy:

Meno a priezvisko: Funkcia
Mgr. Zuzana Kolkusová Riaditeľ MŠ
Jana Majšíková Vedúca ŠJ

 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:

 

Členovia rady školy:

P.č. Meno a priezvisko: Funkcia: Zvolený/delegovaný/
1. Ing. Milan Jankoviech člen Poslanec OZ Jasenica
2. Mgr. Martina Zelenáková predseda rodič
3. Jana Dubcová člen rodič
4. Bc. Jana Ciesariková člen MŠ – pedagogický zamestnance
5. Marta Bašteková člen MŠ – nepedagogický zamestnanec

Rada školy počas celého roka úzko spolupracuje s riaditeľkou MŠ.

Údaje o metodickom združení ako poradnom orgáne riaditeľa MŠ je zhrnuté v hodnotiacej správe za školský rok 2018/2019:

 Hodnotiaca správa z činnosti metodického združenia MŠ Jasenica a MŠ Stupné za školský rok 2018/2019

Členovia metodického združenia sú všetci pedagogickí zamestnanci MŠ Jasenica a MŠ Stupné. Vedúcou MZ je Bc. Jana Ciesariková. Metodické združenie pracovalo podľa plánu MZ pre školský rok 2018/2019, ktorý bol priebežne realizovaný a schválený riaditeľkami MŠ Jasenica a MŠ Stupné.

Plán metodického združenia sa tento rok zameral na:

 • prezentáciu noviniek v literatúre pre deti predškolského veku
 • využívanie aktivizujúcich metód vo výchovno-vzdelávacej činnosti
 • poskytovanie informácií z absolvovaných školení a vzdelávaní
 • odborné prednášky učiteliek materských škôl o využívaní Bee – Bot, Tangramu a autokorekcie do výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ
 • formu návrhuspolupráce MŠ Jasenica a MŠ Stupné počas školského roka 2018/2019

Zrealizovali sa 4 stretnutia metodického združenia. Kontrola uznesení prebehla priebežne, resp. na začiatku každého zasadnutia metodického združenia. Plán metodického združenia akceptoval aktuálne perspektívne potreby materských škôl, požiadavky pedagogických zamestnancov, preto mal pozitívny vplyv na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti. Poradenskými aktivitami medzi učiteľkami na MZ a poskytovanými informáciami z MZ zvyšovali kvalitu materských škôl skvalitneným výchovno-vzdelávacieho procesu v jednotlivých materských školách.

 1. Údaje o počte detí za školský rok 2018/2019
STAV K 15. 9. 2018 STAV PO 1.1. 2019
VEKOVÉ ZLOŽENIE POČET TRIED POČET DETÍ

 

 INTE

GROVA

NÝCH

POČET TRIED POČET DETÍ INTE

GRO

VA

NÝCH

3 roky   9     9  
4 roky 1 / 3-4 roky/ 10   1/3- 4 roky/ 10  
5 rokov   7     7  
6 rokov 1 / 4- 6 rokov/ 6   1/ 4- 6 rokov/ 7  
s odloženou školskou dochádzkou            
SPOLU 2 32+   2 33  

 

 1. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancoch školy.

 

Materská škola Počet Školská jedáleň pri MŠ Počet
zamestnanci MŠ spolu 4 zamestnanci spolu 2
pedagogickí 3
nepedagogickí 1

 

Zoznam učiteľov, kvalifikácia

Meno a priezvisko Najvyšší stupeň dosiahnutého vzdelania Podkategória – zaradenie
Mgr. Zuzana Kolkusová Vysoká škola druhého stupňa učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, triedny učiteľ, uvádzajúci učiteľ, riaditeľ
Bc. Jana Ciesariková Vysoká škola prvého stupňa učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, triedny učiteľ
Bc. Monika Vrtochová PASA Turčianske Teplice učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, začínajúci učiteľ

 

 1. Údaje o vzdelávaní pedagogickýxch zamestnancov
Forma vzdelávania Počet vzdelávaných Ukončilo
aktualizačná 7 7
Vykonanie obhajoby a skúšky k 2. atestácii 1 1

Vzdelávanie zamestnancov sa realizovalo podľa plánu kontinuálneho vzdelávania na rok 2018/2019.

 1. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
 2. Október mesiac úcty k starším – vystúpenie detí v KD Jasenica 16.10.2018
 3. Návšteva Ľ. Š. U I. W. Kráľa v Považskej Bystrici – 5. 11. 2018
 4. Turistická vychádzka s MŠ Brvnište v Brvništi
 5. Mikuláš v MŠ – 6. 12. 2018
 6. Štedrá večera v MŠ – 20. 12. 2019
 7. Tvorivé dilne v ART Galérii v PB – 30. 1. 2019
 8. Karneval so ZŠ v KD Jasenica 12. 2. 2019
 9. Divadelné predstavenie v KD Papradno – Tik-Tak – 10. 4. 2019
 10. Akcia Deň zeme v Stupnom – 11. 4. 2019
 11. Turistická vychádzka na Kolibu v Papradne – 16. 4. 2019
 12. Návšteva Knižnice v PB – 25. 4. 2019
 13. Deň matiek v materskej škole – 7. 5. 2019
 14. Výstup na Považský hrad – 23. 5. 2019
 15. Návšteva MŠ Stupné – detská spoločná olympiáda – 30. 5. 2018
 16. MDD v MŠ – športové dopoludnie v MŠ
 17. 16. Predplavecký výcvik predškolákov v Považskej Bystrici – 6. – 14. 6. 2019
 18. Sférické kino v KD Jasenica – Vesmír
 19. Nočná MŠ – 21. 6. 2019
 20. Rozlúčka s predškolákmi – spoločná akcia s rodičmi v MŠ – 27. 6. 2019

 

 1. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciouv MŠ

V školskom roku 2018/2019 nebola realizovaná žiadna inšpekčná činnosť.

 

 1. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy

Jedna trieda MŠ poskytuje celodennú a druhá trieda poldennú starostlivosť o deti. Pani riaditeľka neustále rokuje so zamestnávateľom a hľadá možnosti ako rozšíriť priestory materskej školy.

V tomto školskom roku sme zakúpili vybavenie do dolnej triedy – skriňa poličková na hračky v triede, skriňa poličková určená na zakladače na práce detí a polička na pastelky a výtvarný materiál. Dané skrine boli zakúpené z poplatkov na dieťa, ktoré sa vyberajú na základe VZN Obce Jasenica.

V tomto školskom roku sme vymenili všetky šatňové skrinky a vybavenie detských šatničiek z financií z rozpočtu obce, ktoré sme svojpomocne aj vymaľovali. Zakúpili sme obliečky a plachty + uteráky pre deti, ktoré spia – po jednom vzore. Z dotácií na predškolákov sa hradil predplavecký výcvik, tonery do tlačiarní, výtvarný materiál, didaktické pomôcky. Počas letných prázdnin sme vymaľovali jedáleň a kuchyňu + zveľadili stolovanie v jedálni kúpou obrusov, dekorácií, podsedákov a podobne.

 

 1. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno – vzdelávacej činnosti školy

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením sme vybrali od rodičov 1946,- eur. Dotácie od štátu na deti , ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia 6 rokov boli určené na 12 detí, ktoré navštevovali MŠ – čo predstavovalo výšku 1475,- eur .

Dobrovoľné  poplatky ZRŠ, ktoré si zákonní zástupcovia odsúhlasili stretnutí rodičov v septembri, predstavovali 20.- e /na jedno dieťa na školský rok. Vybrali sme 640.- e + 16,- e za Jurka Možiešika, ktorý nastúpil do MŠ v novembri. Všetky prostriedky sme minuli na akcie pre deti – výlety, divadlá, sférické kino, návštevu inštitúcií, vychádzky na Považský hrad. Vďaka týmto prostriedkom rodičia počas školského roku už nemusia platiť žiadne poplatky na akcie pre deti. Vyúčtovanie poplatkov bude prednesené na stretnutí rodičov v novom školskom roku.

 

 1. Cieľ, ktorý si škola určila na základe koncepčného rozvoja školy na konkrétny školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Vytvorili sme si plán školy a pracovali sme podľa Školského vzdelávacieho programu Pramienok, ktorý sme prerokovali v pedagogickej rade 5. 9. 2017.

Plnili sme ciele:

 • rozvíjali sme dieťa ako jedinečnú osobnosť v pokojnej a tvorivej atmosfére
 • podporovali sme u detí prírodovednú gramotnosť a vzťah k vlastnej kultúre, k zvykom a tradíciám
 • rozvíjali sme zdravý životný štýl, sebahodnotenie, postoj k sebe samému ,
 • ku kamarátom, viedli sme ich k spolupráci a vzájomnej tolerancii

 

V rámci vnútorného systému riadenia a kontroly:

 • dodržiavali sme zákony a legislativu
 • efektívne sme využívali finančné prostriedky
 • pri hodnotení sme vychádzali z ped.pozorovania z plnenia učebných osnov a z plánovania VVČ
 • objektívne hodnotenie učiteľov bolo plnené podľa plánu vnútornej kontroly , hospitačných záznamov

 

V tomto školskom roku sme sa zamerali na

– zvýšenie kvality spolupráce s ostatnými materskými školami a v rámci spoločných aktivít rozvíjať u detí regionálnu výchovu, prírodovednú gramotnosť – profilácia MŠ.

– zvýšenie miery spolupráce s rodičmi, zapájanie rodičov do aktivít v materskej škole

 

Vyhodnotenie plnenia stanovených cieľov:

1. Zvýšenie kvality spolupráce s ostatnými materskými školami a v rámci spoločných aktivít rozvíjať u detí regionálnu výchovu, prírodovednú gramotnosť – profilácia MŠ.

 

V tomto školskom roku sme úzko spolupracovali s MŠ Stupné a Brvnište. V rámci spoločnej spolupráce sme zorganizovali turistickú vychádzku v Brvništi – deti spoznávali región, Deň zeme – spoločnú akciu na rozvoj enviromentálnej gramotnosti v areáli MŠ Stupné, rozvoj pohybových schopností u detí prostredníctvom spoločnej olympiády v MŠ Stupné, navś´tivili sme spoločne historickú školu v Brvništi, pozvali sme deti MŠ Stupné a Brvnište na sférické kino do KD Jasenica. naša spolupráca sa realizovala aj vďaka spoločným stretnutiam počas roka – všetky učiteľky s MŠ Jasenica, Stupné, Brvnište a Papradno ako aj formou MZ.
2. Zvýšenie miery spolupráce s rodičmi, zapájanie rodičov do aktivít v materskej škole
Spolupráca s rodičmi sa rozšírila – rodičia boli plne informovaní o všetkých aktivitách , postupne sa naučili používať webové sídlo a sledovať pridávané oznamy a fotografie. Rodićia spolupracovali pri príprave pohostenia na Deň matiek v kultúrnom dome. Plnili spoločne s deťmi rôzne úlohy na doma. Zúčastnili sa na spoločnej opekačke na Nočnej škôlke,  boli ústretoví a spolupracovali s pani logopedičkou a pri depistáži detí.
ODPORÚČANIA– neustále rozvíjať kvalitu spolupráce MŠ s ostatnými inštitúciami a s rodičmi. Zapájať rodičov do diania v materskej škole, neustále dlhodobo vytvárať vhodnú klímu na pracovisku a priestor pre nové možnosti tak, aby hlavne deti pociťovali symbiózu interakcie medzi jednotlivými komponentami edukácie.

 

 

 1. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky, kde treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov a opatrení

 

 • Jazyk a komunikácia

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
1. trieda /žabky/ 3 – 4 ročné deti

– deti sa naučili svoje meno, mená kamarátov a personálu v MŠ

– dozvedeli sa pravidlá triedy , keď sa vedie monológ, dialóg a postupne sa ich učia dodržiavať

– deti vedia reprodukovať rozprávku, príbeh podľa ilustrácií, ale aj vlastnej fantázie

– oboznámili sa  s významom písanej reči

– v rozhovoroch boli vedené k správnej výslovnosti jednotlivých hlások a správnej artikulácii

– naučili sa básne a piesne k danej téme

–          napomáhať deťom k správnej výslovnosti odborným spisovným prejavom učiteľky

–          viesť deti k dodržiavaniu pravidiel vedenia rozhovoru a monológu

2. trieda / lienky/ 4 – 6 ročné deti

– deti poznajú svoje meno, adresu, miesto bydliska, ako aj mená kamarátov a personál v MŠ

– chápu význam písanej reči

– dokážu reprodukovať rozprávky na základe vlastnej fantázie, ilustrácie, dorozprávať príbeh

– poznajú množstvo rozprávok, bájok

– prostredníctvom básní si  rozširovali správnu výslovnosť slovnú zásobu

– učili sa poznávať aj ľudové slová a výrazy

– dokážu vysvetliť význam medzi skutočným a fikttívnym príbehom

– učili sa skloňovať a stupňovať prídavné mená

– deti mali týždenne zaradené grafomotorické cvičenie podľa metodiky – rozvíjali správny úchop, tlak na podložku, využívali rôzny kresliaci materiál

 

–          byť deťom neustále rečovým vzorom

–          dať deťom priestor na vyjadrenie

–          povzbudzovať ich

ODPORÚČANIA

Plánovať neustále hry na rozvoj slovnej zásoby ,správnu artikuláciu a výslovnosť aj mimo vzdelávacích aktivít.

Rozvíjať grafomotoriku detí aj na pobyte vonku kreslením paličkami do piesku, hliny, kreslením kriedami a podobne.

 

 • Matematika a práca s informáciami

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
1. trieda /žabky/ 3 – 4 ročné deti

– deti sa naučili počítať od 1 – 6

– venovali sa počtu a operáciám spojeným s ním

– vedia roztriediť a určiť geometrické tvary

– usporiadať predmety podľa veľkosti

 

 

2. trieda / lienky/ 4 – 6 ročné deti

– deti vedia počítať od 1 – 10, individuálne aj do 20

– dokážu deliť skupiny, pripočítavať, odpočítavať

priradiť číslicu k číslu

–  kreslenie a modelovanie rovnej a krivej čiary

– deti vedia presne určiť a rozlíšiť geometrické tvary

– rozširovali svoje logické myslenie úlohami z oblasti logiky

– pracovať s matematickými úlohami aj na pobyte vonku napríklad pri činnosti s prírodninami
ODPORÚČANIA

Rozvíjať u detí vlastný úsudok a logické myslenie formou zaraďovania problémových úloh.

Podporovať u detí individuálne vedomosti z oblasti matematiky a ich záujem o počítanie.

 

 • Človek a príroda

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
1. trieda /žabky/ 3 – 4 ročné deti

– poznanie prírody, okolia, regiónu

– práca priamo v prírode

– rozoznávanie zvierat, rastlín, stromov, húb

 

 

2. trieda / lienky/ 4 – 6 ročné deti

– turisrické vychádzky

– pobyty vonku zamerané na rozvoj pohybových aktivít

– rozoznávanie zvierat, rastlín, stromov, húb

 

ODPORÚČANIA

Neustále plánovať aktivity v prírode s využitím prírodného materiálu v každom ročnom období.

 

 • Človek a spoločnosť

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
1. trieda /žabky/ 3 – 4 ročné deti

– poznávanie histórie svojho okolia a celého regiónu

– oboznamovanie sa so zvykmi a tradíciami

2. trieda / lienky/ 4 – 6 ročné deti

– poznávanie histórie svojho okolia a celého regiónu

– v spolupráci so ZŠ dodržiavanie zvykov a tradícií

– vystupovanie na oslavách rôzneho druhu v obci

– poznanie svojej rodiny, jednotlivých súvislostí aj prostredníctvom spolupráce s MŠ

-deti sa učili pravidlám dopravnej výchovy návštevou na dopravnom ihrisku, ako aj cestovaním v prímestskom autobuse pri realizovaní exkurzií a návštev inštitúcií v PB

 

–          posúvať deťom viac informácií aj o širšom okolí a jednotlivých mestách na Slovensku

 

ODPORÚČANIA

Viesť deti k samostatnosti premyslenou organizáciou jednotlivých činností a častí dňa.

 

 • Človek a svet práce

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
1. trieda /žabky/ 3 – 4 ročné deti

2. trieda /lienky/ 4 – 6 rokov

– deti rozoznávali rôzne profesie

– rozvíjali si zručnosti manipuláciou a prácou

s  predmetmi s rôzneho materiálu

–          konštruovali stavby z kociek rôzneho druhu, z lega

 

–          viesť deti viac k samostatnosti a zapájať ich do činnosti a prác v MŠ a jej okolí
ODPORÚČANIA

Plniť štandardy aj priamo pri pozorovaní činnosti ľudí priamo pri práci v dostupných prevádzkach s prihliadaním na bezpečnosť detí.

 

 

 • Umenie a kultúra

 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY
1. trieda /žabky/ 3 – 4 ročné deti

2. trieda /lienky/ 4 – 6 rokov

– deti si rozvíjali rôzne techniky maľby, kresby s využitím rôzneho aj netradičného materiálu

– naučili sa rôzne piesne, pracovali s hudbou, vyjadrovali zážitky z nej kresbou, pohybom, tancom

– v rámci vystúpení sme celý rok zaraďovali piesne aj tance s ľudovou tematikou

– rozvíjať maľbu a kresbu u detí aj priamo v prírode
ODPORÚČANIA

Využívať kresbu ako diagnostický nástroj

Využívať hudbu ako vhodný prostriedok pri odbúraní stresu, zlej adaptácie a odstránení nežiaducich prvkov v správaní detí.

 

 • Zdravie a pohyb

 

1. trieda /žabky/ 3 – 4 ročné deti

2. trieda /lienky/ 4 – 6 rokov

– počas roka sme rozvíjali pohybové aktivity v jednotlivých zložkách dňa

– na cvičenie sa využívali všetky dostupné náradia a náčinie

-. pohybové aktivity sme rozvíjali aj prostredníctvom plaveckého výcviku a olympiády s MŠ Stupné a ZŠ Jasenica

– realizovať pohybové a relaxačné cvičenie aj na školskom dvore
ODPORÚČANIA

Aj naďalej realizovať pobyt vonku počas celého roku s využitím pohybových aktivít, turistických vychádzok , otužovania detí.

 

 

Počas celého školského roku sme pracovali podľa ŠKvP Pramienok vychádzajúc zo ŠVP.

Plánované aktivity boli organizované a realizované tak, aby rozvíjali dieťa ako individuálnu osobnosť s prihliadnutím na jeho vlastné tempo a jedinečné potreby.