Monthly Archives: september 2022

Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Každý zákonný zástupca je povinný dodržiavať školský poriadok.

– prevádzka MŠ je od 6:30-16:00

– príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

– odhlasovanie stravy je deň vopred do 13:00 hodiny v školskej jedálni

– všetky oznamy nájdete vždy na tejto stránke, na nástenke v MŠ, v uzavretej massengerovej skupine

– výletu, akcie v MŠ sa dieťa môže zúčastniť len na základe informovaného súhlasu rodiča, ktorý potvrdí podpisom.

POPLATKY:

Na stretnutí rodičov bol schválený dobrovoľný príspevok 20 e, ktorý sa bude vyberať priamo na triede MŠ do 30.11.2022

– poplatok na pranie prádla – 25 e – deti na celodenný pobyt a 5 e – deti na poldenný pobyt sa vyberá v triede MŠ do októbra 2022

– poplatok 7e, ktorý neplatia deti plniace si PPV sa vyberá vždy za dva mesiace vopred v hotovosti na triede MŠ. Oznam nájdete na nástenke MŠ.

 

Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie -ďalej PPV je dieťa, ktoré v danom roku dovŕši do augusta 5 rokov a od septembra si plní PPV

– plnenie PPV je zákonom daná povinnosť

– takéto dieťa môže zákonný zástupca ospravedlniť najviac na 7 po sebe idúcich prac.dní ospravedlnenkou, dlhšiu neúčasť ospravedlní potvrdením od lekára 

–  za dieťa plniace si PPV sa neuhrádza mesačný poplatok 7 e , ktorý je ustanovený VZN Obce Jasenica