Monthly Archives: marec 2022

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle  § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2022
 • dieťa s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jasenica, po prijatí všetkých detí, pre ktoré povinné predprimárne vzdelávanie  vyplýva zo zákona, sa bude postupovať nasledovne:

PREDNOSTNE SA BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • ktoré nedovŕšia do daného školského roka – konkrétne do 31.8. 2022 vek 5 rokov, aj napriek tomu ich zákonný zástupca bude žiadať o predčasné zaškolenie v danom školskom roku, pričom predloží so žiadosťou o prijatie aj písomný súhlas zariadenia CPPaP a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
 • ktorých zákonný zástupca je samoživiteľ, alebo  je rodina v hmotnej núdzi
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Jasenica
 • ktoré nie sú doposiaľ prijaté do žiadnej materskej školy
 • a ostatné deti v závislosti od kapacity MŠ a to postupne:
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Zápis sa bude realizovať v dňoch od 2 .5. 2022 – 13. 5. 2022 v pracovných dňoch od 10:30 – 12:00 hodiny.

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v pracovné dni od 25. 4. – 29.4. 2022. Poprosím na prihláške uviesť, či máte zriadenú elektronickú schránku. Rozhodnutia sa budú vydávať cez elektronickú schránku, alebo poštou do 30. 6. 2022 podľa platnej legislatívy.

Prihlášky sa odovzdávajú osobne v MŠ, vhodením do schránky na plote materskej školy,  poštou na adresu:

MŠ Jasenica 214,   Jasenica    018 17

 

Link na stiahnutie žiadosti do MŠ:

Žiadosť o prijatie do materskej školy

 

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ
Milí rodičia s prichádzajúcou jarou máme pred sebou nové výzvy a možnosti. Predstavujem Vám aktivity, ktoré sú ešte pred nami:

MESIAC MAREC – 21.3.2022 – SFÉRICKÉ KINO – 3D PREMIETANIE V KD Jasenica o 10:00 hodine – rozprávka Naši kamaráti zvieratká – o zvieratkách z celého sveta

MESIAC APRÍL – 8. 4. 2022 o 9:00 hodine – Divadlo zo šúflíka nám príde do MŠ zahrať rozprávku O kucúrovi a pyšnej princeznej

                                – 21. 4. 2022 – nás v areáli materskej školy navštívi Farmička Santana so svojimi zvieratkami, mláďatkami, kde sa deti priamo pri interakcii so zvieratami – oslík, jahňa, poník, husy, kačice, morky, perličky , sliepky, zajace, teliatko a iné- naučia aký úžitok nám prinášajú a ako sa o ne musíme postarať.

V tomto mesiaci by som rada zrealizovala s dopomocou rodičov osadenie srdiečka na zber vrchnákov z Pet fliaš a drevenného pexesa na školský dvor.

MESIAC MÁJ  – deň matiek – spoločná akcia s rodičmi , kde sa všetky deti poďakujú mamičkám a babičkám za ich lásku a opateru.

                      – návšteva starej školy v Brvništi spojená so spoločnými pohybovými hrami s deťmi z MŠ Brvnište

                     –  návšteva Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici-prehliadka výstavy Národné parky Slovenska, kde si deti vyskúšajú vyskladať obrie puzzle, budú hľadať časti kostier dinosaurov a v tvorivej dielni si vyrobia vlastný výrobok s využitím prírodných materiálov – akcia pre triedu Lienok 

MESIAC JÚN – koncoročný výlet pre všetky deti do Terchovej:

 • návšteva Dinoparku a lanového parku pre deti do 6 rokov

 • prehliadka dominánt Terchovej na cestnom vláčiku – spoznávanie histórie Slovenska

 • výstup na výhľadňu v Terchovej

 

                     – nočná MŠ – akcia pre všetky deti, pričom po 20:00 v MŠ ostávajú spať len deti z triedy Lienok

                    – rozlúčka s predškolákmi – spoločná akcia s rodičmi na školskom dvore

No a…..koniec školského roka.

O termínoch akcií budete vopred informovaní, určite to nie je úplne všetko. Každej akcie sa dieťa zúčastní len na základe podpisu súhlasu zákonného zástupcu.