Monthly Archives: február 2022

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle  § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2022
 • dieťa s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jasenica, po prijatí všetkých detí, pre ktoré povinné predprimárne vzdelávanie  vyplýva zo zákona, sa bude postupovať nasledovne:

PREDNOSTNE SA BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • ktoré nedovŕšia do daného školského roka – konkrétne do 31.8. 2022 vek 5 rokov, aj napriek tomu ich zákonný zástupca bude žiadať o predčasné zaškolenie v danom školskom roku, pričom predloží so žiadosťou o prijatie aj písomný súhlas zariadenia CPPaP a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
 • ktorých zákonný zástupca je samoživiteľ, alebo  je rodina v hmotnej núdzi
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Jasenica
 • ktoré nie sú doposiaľ prijaté do žiadnej materskej školy
 • a ostatné deti v závislosti od kapacity MŠ a to postupne:
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Zápis sa bude realizovať v dňoch od 2 .5. 2022 – 13. 5. 2022 v pracovných dňoch od 10:30 – 12:00 hodiny.

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v pracovné dni od 25. 4. – 29.4. 2022. Poprosím na prihláške uviesť, či máte zriadenú elektronickú schránku. Rozhodnutia sa budú vydávať cez elektronickú schránku, alebo poštou do 30. 6. 2022 podľa platnej legislatívy.

Prihlášky sa odovzdávajú osobne v MŠ, vhodením do schránky na plote materskej školy,  poštou na adresu:

MŠ Jasenica 214,   Jasenica    018 17

KARNEVAL SO ZAHRAJKOM

KARNEVAL SO ZAHRAJKOM

 

Vo štvrtok – 24.2.2022 sa stretneme v Kultúrnom dome Jasenica o 16:00 hodine, aby sme spoločne so Zahrajkom oslávili fašiangové obdobie na spoločnom KARNEVALE.

Organizačné pokyny:

 • príchod do KD v sprievode rodičov cca o 15:30 hod, kde si deti prezlečiete do masiek
 • rodičia, ktorí svoje deti nevyzdvihnú v MŠ do 15:30, nájdete ich už po 15:30 hodine v priestoroch KD
 • masky nenoste do MŠ, deti sa budú obliekať až v KD
 • vstup je povolený deťom MŠ, rodičom, starým rodičom a súrodencom
 • počas karnevalu žiadam o dodržiavanie pandemických opatrení
 • občerstvenie pre deti – šišky a pitný režim je zabezpečený

PROGRAM:

 • 16:00 – privítanie na karnevale
 • kratučké privítanie samotnými deťmi formou básní a piesne
 • 16:20 – 17:20 – karnevalová zábava so Zahrajkom
 • 17:20 – predstavenie masiek + odmeny
 • každá maska bude odmenená

Ďakujem pekne všetkým, ktorí prispeli do tomboly akýmkoľvek darom.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu MŠ a z príspevkov ZRŠ.