Monthly Archives: máj 2021

Nové pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ od 17.5.2021

Nové pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ od 17.5.2021

Nakoľko od pondelka –  17. mája 2021 sa stáva Považská Bystrica červeným okresom v rámci COVID automatu SR, menia sa pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ nasledovne:

Zákonný zástupca

a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do
materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní
dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (prekrytie horných dýchacích ciest , dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
b) Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy alebo inému zamestnancovi
materskej školy určenému riaditeľom. Pričom je dieťa v dobrom zdravotnom stave a neprejavuje žiadne známky choroby.
c) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o
bezinfekčnosti  – visí na nástenke.  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa
nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané
všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení
o chorobe nie je limitovaný.
d) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je
aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže
dieťa navštevovať školu.

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ od 19.4.2021

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ od 19.4.2021

Dávam do pozornosti podmienky podľa nariadenia Ministerstva školstva SR, ktoré musí zákonný zástupca splniť, aby mohlo byť jeho dieťa prijaté do MŠ od 19.4. Ďakujem všetkým za ich rešpektovanie a dodržiavanie.

                 Riaditeľka MŠ Jasenica


ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

  • písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

  • ktoré dovŕši piaty rok veku k 31.8.2021a predprimárne vzdelávanie v MŠ sa pre neho stáva povinným v  zmysle z. č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
  • dieťa, ktoré nenastúpi do ZŠ aj po dovŕšení 6 rokov a pokračuje v   povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ
  •   s trvalým pobytom v obci Jasenica

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
  • podmienky a postup prijímania  sú definované vo vnútornom predpise č.001/2021

MIESTO PRIJÍMANIA ŽIADOSTI: MŠ JASENICA 214

ŽIADOSTI SA DO MŠ PRIJÍMAJÚ  OD:  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021 V ČASE OD 10:00 – 12:00 HODINY

ŽIADOSŤ MÔŽETE DONIESŤ OSOBNE, ALEBO VHODIŤ DO SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO AREÁLU MŠ.

Žiadosť si môžete stiahnuť priamo TU, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ – pred vchodom poprosím zvoniť: