Category Archives: Nezaradené

Jún v našej materskej škole

Jún v našej materskej škole

Dnešným dňom sme otvorili posledný aktívny  mesiac školského roka. Ešte nás čaká zopár aktivít a prechádzame na prázdninový režim. Najskôr nejaké informácie:

Z 2% sme v tomto roku vyzbierali 486 eur, za čo veľmi pekne ďakujem. Teraz míňame peniažky z minulého roka, čo vidíte na každej absolvovanej akcii, že deťom je dopriate až-až.

Materská škola bude otvorená do 14.7.2023, potom niektoré deti čaká turistický tábor od 7.8. a 21. 8.2023 a krásne prázdniny.

Zahájenie nového školského roka bude 4.9.2023

Z pozície riaditeľky sa chcem Vám rodičom veľmi pekne poďakovať za spoločnú spoluprácu, vážim si to naozaj. Za Vašu chuť a ochotu pomôcť a prispôsobiť sa vzniknutým situáciám tu v MŠ. 

Konkrétne chcem poďakovať p. Ulbrikovi, Jágrikovi a Djasníkovi za prípravu , zašalovanie a zabetónovanie betónovej podlahy pod externú učebňu na dvore. Ujali sa celej práce a nákladov. Na jeseň budeme pokračovať vo výstavbe učebne na rozvoj technickej gramotnosti detí, aby sme ju mohli v školskom roku 2023/2024 szačať používať.

                                                                                                           Ďakujem veľmi pekne

Čo nás ešte v tomto mesiaci čaká:

 • 9. júna – ,,Nočná SAFARI škôlka“

 • 22. júna Veľkolepá rozlúčka s predškolákmi

 • 29. júna koncoročný výlet do Ekoparku Piešťany – opäť celodenný výlet

 • 15. júla – 1. ročník Putovnej varešky-súťaž vo varení KAPUSTNICE

 

O VŠETKÝCH PODROBNOSTIACH A ORGANIZÁCIÍ JEDNOTLIVÝCH AKTIVÍT BUDETE VČAS OBOZNÁMENÍ. 

Všetky akcie sa financujú z rozpočtu MŠ, 2% a výťažku z Putovnej varešky.

 

 

ARAKOVO V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

ARAKOVO V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Náklady sú hradené z rozpočtu materskej školy.

MESIAC MÁJ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

MESIAC MÁJ V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Milí rodičia, už sa školský rok pomaly blíži do cieľa a MY štartujeme vlnu akcií a nových aktivít pre deti, aby si z materskej školy odniesli čo najviac zážitkov s tým spojených vedomostí a dobrých spomienok.

Návšteva usadlosti Vládske bola prvou skúškou, ako to aj mladšie deti zvládnu byť mimo MŠ dlhšiu dobu. Dopadlo to na výbornú. Keďže ma stále teší spolupráca s Vami rodičmi aj ostatnými MŠ a chceme ju rozvíjať pre všestrannú spokojnosť , v tomto mesiaci nás čaká nasledovné:

10. mája navštívia našu MŠ papagáji z celého sveta – kotaktná ZOO ARAKOVO s KAKADU, ARA, ZUBOROŽCI a iné. Deti sa naučia odkiaľ pochádzajú, čím sa živia, aký je spôsob ich života. Každého sa môžu chytiť pohladkať, ďať si na ruku a podobne. Túto akciu realizujeme aj s deťmi ZŠ a MŠ Stupné. Pozrite sa v linku v sekcii galéria:

Arakovo

15. mája bude v MŠ prebiehať fotenie detí – individuálne aj po triedach s pani učiteľkami. Automaticky budú fotené všetky deti, kto nechce fotiť svoje dieťa samostatne, nahláste to v triede MŠ. Sety fotografií si nemusíte kupovať, záleží to od Vašeho záujmu. Nekúpené fotografie budú skartované. 

18. mája  – si detí pozrú 3D premietanie filmu COCOMONG – vesmírne dobrodružstvo v Kultúrnom dome Jasenica formou sférického kina. O svoj zážitok sa podelia s deťmi ZŠ a MŠ Stupné.

Rovnako v tento deň sa v KD Jasenica bude konať oslava ku Dňu matiek, kde ste všetci vítaní. 

24. 5. 2023 – k nám do MŠ príde zahrať rozprávku O Guľkovi Bombuľkovi Divadlo NA TRAKY. 

A nakoniec, MDD oslávime v tomto roku o pár dní skôr a to celodenným výletom do RANČA POD BABICOU – 30. 5. 2023. 

Deti čaká nezabudnuteľný zážitok – kontaktná ZOO , neskutočné kútiky a prostredie na hranie, krásne prostredie, rôzne atrakcie pre deti, kŕmenie zvierat, cesta busom Dortrans, 2 chodový teplý obed  v reštaurácii. Predpokaldaný odchod z MŠ 8:30 – príchod 16:30. Bezpečnosť je plne zabezpečená – dozor a doprovod – 4 dospelí + 2 praktikantky+objednané miestne animátorky . Pre lepšiu predstavu, čo nás čaká posielam link:

http://www.rancpodbabicou.sk/ranc-pod-babicou/

Nič nie je krajšie a viac nezohreje ako úsmev a objatie dieťaťa. Toho tu v našej MŠ máme neúrekom. Som rada, že to všetko ide a plynie smerujúc k spokojnosti všetkých zainteresovaných. Už nám len držte palce, aby vyšlo počasie a deti boli zdravé.  
Náklady na všetky aktivity sú hradené zo ZRŠ, rozpočtu MŠ, 2% a výťažku z Putovnej varešky.  Ďakujem

 

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do Materskej školy Jasenica 214 pre školský rok 2023/2024 sa bude realizovať v dňoch:

od 1. mája 2023 do 15. mája 2023 vrátane

 podľa platnej legislatívy SR.

 • ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA PRINESIE VYPÍSANÚ , PEDIATROM POTVRDENÚ ŽIADOSŤ, KTORÁ BUDE PODPÍSANÁ OBOMA ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCAMI DIEŤAŤA
 • Podľa par. 144a šk. zákona na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpisy sa nevyžadujú ak:
 •                   jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností
 •                   jeden s rodičov nie je schopný zo zdrav. dôvodov podpísať žiadosť
 •                   vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom  záujme dieťaťa

Žiadosť si je možné vyzdvihnúť osobne v MŠ, stiahnuť na stránke MŠ:

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO MŠ

Miesto podávania žiadosti : MŠ Jasenica 214

Forma podávania žiadosti: osobne v MŠ v čase od 10:30 – 12:00 hod.

 • emailom: ms. jasenica@gmail.com
 • Poštou, alebo kuriérom : MŠ Jasenica 214, 018 17
 • elektronicky – do elektronickej schránky materskej školy

NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE SA PREDNOSTNE BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • pre ktoré je plnenie PPV povinné – dovŕšia vek 5 rokov do 31. augusta ktorý predchádza začiatku školského roka
 •  ktoré dovŕšia vek 6 rokov , ale nedosiahli školskú zrelosť a budú naďalej pokračovať v plnení PPV ešte jeden školský rok na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu, potvrdenia od pediatra a súhlasného  vyjadrenia z CPPaP.
 •  ktoré nedovŕšia ešte vek 5 rokov, ale ich zákonný zástupca požiada o predčasné plnenie PPV a k žiadosti priloží súhlasné vyjadrenie CPPaP a súhlasné vyjadrenie pediatra .
 • súrodenci detí navštevujúcich materskú školu v danom školskom roku
 • deti, ktorých zákonní zástupcovia nedokážu iným spôsobom, ako jeho umiestnením do MŠ, zabezpečiť jeho opateru

 Riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí/neprijatí dieťaťa do   MŠ v termíne do 30. 6. 2023

Podmienky prijímania boli prerokované so zriaďovateľom dňa: 15. 02. 2023

 

DOTÁCIA NA STRAVU OD MÁJA 2023

DOTÁCIA NA STRAVU OD MÁJA 2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré
navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:
– 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
– 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
– 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:
– za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
– dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára–špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu
v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).
Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania:

Školská jedáleň pri Materskej škole, Jasenica 214, 01817 Jasenica – osobne alebo poštou, a to najneskôr v termíne do 28.4.2023. V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov (zariadenie školského stravovania, ako prílohu tejto informácie, môže rodičovi zaslať aj zápisný lístok stravníka alebo uviesť iný obvyklý spôsob zápisu na stravovanie).
V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

 

Link na stiahnutie žiadosti dotácie na stravu:

http://www.msjasenica.sk/wp-content/uploads/2023/03/ŽIADOSŤ-dotácia-na-stravu-1.docx

 

2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU

2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU

Milí rodičia, opäť sa blíži čas zúčtovania dane za vaše príjmy.  

Ponúkame Vám možnosť darovať 2% z dane našej materskej škole. Tak ako každý rok, prijaté financie budú využité v prospech detí v MŠ.

Čo sme si už za získané financie kúpili: 

 • drevené detské ihrisko z agátového dreva na dvore MŠ
 • koberce do oboch tried
 • nábytok v triede Lienok
 • financovali sme akcie – MDD, maskotov, výlet….

V tomto roku máme na účte Obce Jasenica 840 eur  – 2% z dane za rok 2021. Tieto prostriedky využijeme na zakúpenie vybavenia do externej učebne, ktorú plánujeme začať stavať na jar 2023 na školskom dvore. Vždy sú všetky prostriedky využité v prospech všestranného rozvoja osobností našich detí v MŠ.

AKO NA TO: 

 1. V TERMÍNE DO 15. 2.  KAŹDÝ ZAMESTNANEC MUSÍ NAHLÁSIŤ SVOJEJ UČTÁRKE, ŽE MÁ ZÁUJEM DAROVAŤ 2% , AK TAK DOTERAZ NEROBIL. 
 2. V MATERKSJE ŠKOLE SI VYZDVIHNETE POTVRDENIE A VYHLÁSENIE O DAROVANÍ 2% Z DANE , KONCOM FEBRUÁRA – V MARCI. DANÉ TLAČIVO SI DÁTE POTVRDIŤ U SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA. NÁSLEDNE VYPLNÍTE VYHLÁSENIE A PODPÍŠETE, KDE BUDE PRESNE URČENÁ SUMA, KTORÚ NÁM DARUJETE.
 3.  OBA DOKUMENTY ODOVZDÁTE V MŠ
 4. AK STE SZČO , VŽDY KEĎ PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE ELEKTRONICKY, ZAŠKRTNETE MOŽNOSŤ DAROVAŤ 2%. VYPÍŠETE PRESNE ADRESÁTA A SYSTÉM VÁM DÁ MOŽNOSŤ VYTLAČIŤ VÝŠKU DAROVANEJ SUMY. TOTO POTVRDENIE ODOVZDÁTE V MŠ.
 5. AKO TO FUNGUJE: NAŠA MŠ NEMÁ SAMOSTATNE ZALOŽENÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE, ALE UŽ 6. ROK NA ZÁKLADE ZMLUVY VYBERÁME 2% Z DANE CEZ:

NADÁCIA SPOLOČNE PRE REGIÓN

FRAMBORSKÁ 12

010 01 ŽILINA

IČO: 37900706

VAŠE VYHLÁSENIA A POTVRDENIA ZAŠLEME DO NADÁCIE, ONI NÁM PO SPOČÍTANÍ FINANCIÍ DANÉ PENIAŽKY POŠLÚ KONCOM ROKA 2023 NA ÚČET OBCE.

DOKUMENTY K DAROVANIU 2% BUDÚ VČAS NA NÁSTENKE MŠ, ALEBO VÁM ICH POSKYTNEME V TRIEDE MŠ.

                                         ĎAKUJEME

 

 

DEPISTÁŽ – TESTY PRIPRAVENOSTI DO ZŠ REALIZOVANÉ V MŠ

DEPISTÁŽ – TESTY PRIPRAVENOSTI DO ZŠ REALIZOVANÉ V MŠ

Milí rodičia, testy školskej pripravenosti – DEPISTÁŽ sa budú realizovať v materskej škole v mesiaci MAREC.

Následne budú zápisy  do školy v mesiaci APRÍL.

PRIEBEH DEPISTÁŽE: Deti budú pracovať samostatne na pracovných listoch a testoch pod vedením p. psychologičky z CPPaP v Považskej Bystrici priamo v materskej škole. Testovanie sa bude konať vo vopred určenom termíne doobeda. O výsledkoch testovania Vás bude pani logopedička individuálne informovať v rámci konzultácií. Termíny testovania aj konzultácie upresníme včas. Ak aj p. psychologička na základe testovania odporučí, aby dieťa nenastúpilo do ZŠ a ďalej pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, zákonný zástupca sa po zohľadnení všetkých okolností rozhoduje sám a aj tak, môže dieťa nastúpiť do ZŠ. Každé dieťa, či nastúpi, nenastúpi do ZŠ sa zúčastní podľa platnej legislatívy zápisu do ZŠ.

Súhlas s účasťou dieťaťa plniaceho si PPV zákonný zástupca vyjadrí vypísaním DOTAZNÍKA PRE RODIČA, ktorý dostanete v triede MŠ a vyplnený prinesiete do MŠ najneskôr do 20. februára.

DEPISTÁŽ je určená v prípade záujmu zák. zástupcu aj pre deti plniace si PPV individuálnou formou.                                                        Ďakujem 

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie o bezinfekčnosti
Pri nástupe do materskej školy po vianočných prázdninách žiadam zákonných zástupcov o vypísanie Potvrdenia o bezinfekčnosti, v ktorom vlastným podpisom potvrdzujete, že dieťa do MŠ prichádza z beinfekčného prostredia, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom,
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený)
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne,
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

 

Link na stiahnutie tlačiva:

https://cloud-8.edupage.org/cloud/Potvrdenie_o_bezinfekcnosti.pdf?z%3AiQv%2Fz8zOZ%2FzZ8hhxPb8X4bHkcMm2nUod8cpkG%2BgSeDc9eSO8ctM%2BDs4WbuKq2MX%2B

 

 

 

                Ďakujem za pochopenie

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

V ČASE OD 23.1. 2023 – 27. 1. 2023 BUDÚ DETI PLNIACE SI PPV/PREDŠKOLÁCI/ ABSOLVOVAŤ PREDPLAVECKÝ VÝCVIK DENNE V ČASE OD 10:00 – 12:00 hodiny NA PLAVÁRNI V POVAŽSKEJ BYSTRICI POD VEDENÍM  INŠTRUKTOROV.

CIEĽOM VÝCVIKU JE ODBÚRAŤ STRACH Z VODY, PODPOROVAŤ U DETÍ RADOSŤ Z HIER VO VODE, DOSIAHNUŤ U DETÍ ZÁKLADY SPLÝVANIA  – DIEŤA DOKÁŽE LEŽAŤ VYSTRETÉ NA HLADINE S PREDPAŽENÝMI RUKAMI, VYSTRETÝMI NOHAMI S NATIAHNUTÝMI ŠPIČKAMI A PONORENOU TVÁROU DO VODY. VÝCVIK SA REALIZUJE V MALOM BAZÉNE NA PLAVÁRNI.

ORGANIZÁCIA:

 • príchod do MŠ ako v bežné dni
 • desiata o 8:30 hod.
 • odchod od MŠ pristaveným autobusom DORTRANS denne o 9:30 hod.
 • príchod na plaváreň, príprava detí do bazéna – prezliekanie do plaviek, sprcha
 • výcvik detí po skupinkách, hromadne – rozcvička na suchu, organizované aktivity v malom povrchovom bazéne, voľné hry a športové aktivity, sprcha, sušenie
 • postupné sušenie a obliekanie – občerstvenie vo vestibule plavárne
 • 12:00  – 12:15 hod. odchod pristaveným autobusom DORTRANS od plavárne v PB smer MŠ
 • obed cca o 13:00 hodine po žiakoch ZŠ
 • deti chodiace na obed – odchod domov cca 13:10, ostatné deti oddych na lehátkach ako v bežné dni

ČO POTREBUJE DENNE VAŠE  DIEŤA NA PREDPLAVECKÝ VÝCVIK:

 • RUKSAK – OSUŠKA, PLAVKY, HYGIENICKÉ VRECKOVKY,MIKROTÉNOVÉ VRECKO NA MOKRÉ PLAVKY, ĽAHKÁ DESIATA-OVOCIE, SLADKOSŤ,/ niečo malé, ľahké,/ VODA VO FĽAŠI/nie krabičkový džús!/, HLAVNE DIEVČATÁ HREBEŇ, HLAVNE DIEVČATÁ KÚPACIA ČIAPKA.
 • DIEVČATÁ DOVIESŤ RÁNO DO MŠ S VYČESANÝMI VLASMI-COP, DRDOL
 • VŠETKY DETI MUSIA MAŤ ZIMNÚ ČIAPKU, ŠÁL-NÁKRČNÍK, TEPLÁKY
 • NEDÁVAJTE DEŤOM ŠLAPKY, ANI SUŠIČE NA VLASY, ŽIADNE HRAČKY ANI ŠPORTOVÉ POTREBY DO VODY – OKULIARE A PODOBNE

 

Chcem Vás všetkých ubezpečiť, že deti nebudeme nútiť do niečoho, čo sa im nebude páčiť. Nechceme dosiahnuť u nich strach z vody a podobne. Majte na pamäti, že deti sa bez prítomnosti rodičov správajú naozaj inak a často sa nechajú ovplyvniť kamarátmi a okolím. Hlavným zámerom je vytvoriť u detí nové kladné skúsenosti a zážitky.

 

Všetky deti plniace si PPV sú na predplavecký výcvik prihlásené automaticky. Ak by ste chceli ešte tento výcvik prekonzultovať, prípadne deti odhlásiť -nájdete ma v MŠ, alebo kontakt: 0948 898 806.

Súhlas s predplaveckým výcvikom vyjadríte podpisom informovaného súhlasu od 16. 1. 2023. 

Cenu za výcvik vo výške 58 eur /1 dieťa plus doprava je v plnej výške hradená z dotácií na predškolákov z rozpočtu MŠ.

Zahájenie roka 2023 v MŠ

Zahájenie roka 2023 v MŠ

Milí rodičia,

chcem Vám zaželať do ďalšieho roka hlavne najviac zdravia, veľa lásky, viacej šťastia, dosť radosti a úmerne všetkého, čo si prajete. Aby bol rok 2023 úspešný pre naše spoločné projekty a priniesol smiech a radosť do očiek našich detí. 

A TERAZ NOVINKY, KTORÉ S NOVÝM ROKOM PRICHÁDZAJÚ:

Obecné zastupiteľstvo Obce Jasenica schválilo 16. 12. svojím uznesením Všeobecne záväzné nariadenie O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A  ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI OBCE JASENICA /VZN/, ktorým sa mení nasledovné:

 1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za dieťa mladšie, ako 1 rok pred nástupom do ZŠ. Čiže poplatok neplatia deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie. Výška príspevku sa mení zo 7.- eur na 15.- eur za mesiac na jedno dieťa

  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 1. a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi( podľa zákona č.599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, musí sa však písomne požiadať.
 5. e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  Mení sa spôsob platby – príspevok sa bude uhrádzať mesačne do 20. dňa v danom mesiaci na účet: Prima banka a.s.    –   SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky sa uvedie meno dieťaťa.

     ZMENY TÝKAJÚCE SA STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:

 • Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
  na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
  určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
  2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania
  dotácie v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ustanovenia § 140 odst.5 zákona č.
  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
  ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
  kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
  čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského
  stravovania vo výške 0,40 €/deň.
  4. Ak školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov, určí sa príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov dohodou podľa skutočných nákladov v zmluve o poskytovaní stravovania.
  5. V súlade s finančnými pásmami vydanými ministerstvom určuje obec Jasenica výšku
  príspevku na nákup potravín v školskej jedálni vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
 • stravník – dieťa MŠ /2,3,4 roky pred nástupom do ZŠ- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 0,- e 
 • stravník – dieťa MŠ /1 rok pred nástupom do ZŠ-plniace si PPV- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 1,30.- e 6. Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa v súlade s poriadkom školskej jedálne , v prípade neskorého odhlásenia zo stravy alebo neodhlásenia zo stravy , hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške. V 1.deň neprítomnosti má nárok na obed ktorý si zákonný zástupca prevezme do obedára.  ODHLASOVANIE OSTÁVA AJ NAĎALEJ TAK, AKO POČAS ROKA – STRAVA SA ODHLASUJE/PRIHLASUJE DEŇ VOPRED DO 13:00 HODINY. AK DIEŤA NEPRÍDE DO MŠ KEĎ OCHORIE , RODIČ SI V 1. DEŇ CHOROBY MÁ MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ OBED .
  7. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl – 45% a cudzí
  stravníci), v školskej jedálni obce Jasenica sa skladá z príspevku na nákup potravín na
  jeden obed podľa tretieho finančného pásma pre stravníkov od 15-18/19 rokov 2,40 € a režijných nákladov na výrobu jedál 2,10 €.
  8. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
  zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
Celé znenie VZN si môžete prečítať na :

https://www.jasenica.sk/samosprava/vzn/?ftshow=207&ftresult=vzn

ŽIADAM O DODRŽIAVANIE ZMIEN A PRAVIDELNÉ UHRÁDZANIE POPLATKU v danom mesiaci najneskôr do 20. dňa vo výške 15,- eur na účet SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky meno dieťaťa . 

                                                                                                                                                                     Ďakujem