Category Archives: Nezaradené

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU – UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU – UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

Učiteľ/ka v materskej škole

Obec Jasenica

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto – 22.08.2022
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer – Pracovný pomer na určitú dobu
Údaje o pracovnej pozícii

Názov pracovnej pozície – Učiteľ/ka v materskej škole

Profesia (SK ISCO-08)

2342001 – Učiteľ v materskej škole
Pracovná oblasť – Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest – 1

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer – Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov – 30
Nočná práca – Nie
Sezónna práca – Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície – Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa – predškolská a elementárna pedagogika – učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie – 75 Pedagogické vedy
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná – Áno
Ďalšie požiadavky – Vzdelanie: stredoškolské s maturitou v odbore učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program predškolská pedagogika.
Nástup od: augusta 2022 na dobu určitú /zastupovanie počas MD/RD – cca 2,5 roka
Plat: v závislosti od praxe a kariérneho stupňa, min. 750,00 €
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• kvalifikačné predpoklady v súlade s § 10 zákona č. 138/2019 Zb. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšie požiadavky: • osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• spôsobilosť na právne úkony,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC / Word, Excel, Powerpoint, Internet/.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti – Obec Jasenica
Právna forma – Obec, mesto (o.,m.úrad)

Sídlo

Jasenica 130
01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
IČO 00317349
Počet zamestnancov – 25-49
Internetová adresa – www.jasenica.sk
Telefónne číslo+421424385184
Charakteristika zamestnávateľa – Všeobecná verejná správa

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)

Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov – Vlastnou formou
Forma sprostredkovania skupinovou formou – výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady k prihláške:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 5 písmena a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:
• žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 25. 7. 2022 v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Jasenica – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obecný úrad Jasenica, 018 17 Jasenica 130,
• prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti nebudú do výberového konania zaradené,
• termín a miesto budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania oznámené vopred najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Dátum ukončenia ponuky – 25.07.2022
Informácie o obsadení pozície

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba

Mgr. Martina Zelenáková
obec@jasenica.sk
+421910543542

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO – RIADITEĽKA MŠ

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO – RIADITEĽKA MŠ

Riaditeľ/ka materskej školy

Obec Jasenica

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto – 21.08.2022
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu
Údaje o pracovnej pozícii

Názov pracovnej pozícieRiaditeľ/ka materskej školy

Profesia (SK ISCO-08)

1345009 – Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasťVýchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest1

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov – 60
Nočná práca – Nie
Sezónna práca – Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície – Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – predškolská a elementárna pedagogika – predškolská pedagogika – 75 Pedagogické vedy
Prax aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná – Áno

Počítačové zručnosti

Kancelárske balíky – Microsoft Excel – pokročilá
Kancelárske balíky – Microsoft Outlook – pokročilá
Kancelárske balíky – Microsoft PowerPoint – pokročilá
Kancelárske balíky – Microsoft Word – pokročilá
Internet – pokročilá
Ďalšie požiadavky – Osobnostné predpoklady a zručnosti
• kvalifikačné predpoklady v súlade s § 10 zákona č. 138/2019 Zb. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• úspešné vykonanie prvej atestácie.
Ďalšie požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• spôsobilosť na právne úkony,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC / Word, Excel, Powerpoint, Internet/.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti – Obec Jasenica
Právna forma – Obec, mesto (o.,m.úrad)

Sídlo

Jasenica 130
01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
IČO 00317349
Počet zamestnancov 25-49
Internetová adresa  www.jasenica.sk
Telefónne číslo   +421424385184
Charakteristika zamestnávateľa  Všeobecná verejná správa

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)

Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov – Vlastnou formou
Forma sprostredkovania skupinovou formou – výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady k prihláške:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 5 písmena a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:
• žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 26. 7. 2022 v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Jasenica – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obecný úrad Jasenica, 018 17 Jasenica 130,
• prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti nebudú do výberového konania zaradené,
• termín a miesto budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania oznámené vopred najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Dátum ukončenia ponuky – 25.07.2022
Informácie o obsadení pozície

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba

Mgr. Martina Zelenáková
obec@jasenica.sk
+421910543542

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle  § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2022
 • dieťa s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jasenica, po prijatí všetkých detí, pre ktoré povinné predprimárne vzdelávanie  vyplýva zo zákona, sa bude postupovať nasledovne:

PREDNOSTNE SA BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • ktoré nedovŕšia do daného školského roka – konkrétne do 31.8. 2022 vek 5 rokov, aj napriek tomu ich zákonný zástupca bude žiadať o predčasné zaškolenie v danom školskom roku, pričom predloží so žiadosťou o prijatie aj písomný súhlas zariadenia CPPaP a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
 • ktorých zákonný zástupca je samoživiteľ, alebo  je rodina v hmotnej núdzi
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Jasenica
 • ktoré nie sú doposiaľ prijaté do žiadnej materskej školy
 • a ostatné deti v závislosti od kapacity MŠ a to postupne:
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Zápis sa bude realizovať v dňoch od 2 .5. 2022 – 13. 5. 2022 v pracovných dňoch od 10:30 – 12:00 hodiny.

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v pracovné dni od 25. 4. – 29.4. 2022. Poprosím na prihláške uviesť, či máte zriadenú elektronickú schránku. Rozhodnutia sa budú vydávať cez elektronickú schránku, alebo poštou do 30. 6. 2022 podľa platnej legislatívy.

Prihlášky sa odovzdávajú osobne v MŠ, vhodením do schránky na plote materskej školy,  poštou na adresu:

MŠ Jasenica 214,   Jasenica    018 17

 

Link na stiahnutie žiadosti do MŠ:

Žiadosť o prijatie do materskej školy

 

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ
Milí rodičia s prichádzajúcou jarou máme pred sebou nové výzvy a možnosti. Predstavujem Vám aktivity, ktoré sú ešte pred nami:

MESIAC MAREC – 21.3.2022 – SFÉRICKÉ KINO – 3D PREMIETANIE V KD Jasenica o 10:00 hodine – rozprávka Naši kamaráti zvieratká – o zvieratkách z celého sveta

MESIAC APRÍL – 8. 4. 2022 o 9:00 hodine – Divadlo zo šúflíka nám príde do MŠ zahrať rozprávku O kucúrovi a pyšnej princeznej

                                – 21. 4. 2022 – nás v areáli materskej školy navštívi Farmička Santana so svojimi zvieratkami, mláďatkami, kde sa deti priamo pri interakcii so zvieratami – oslík, jahňa, poník, husy, kačice, morky, perličky , sliepky, zajace, teliatko a iné- naučia aký úžitok nám prinášajú a ako sa o ne musíme postarať.

V tomto mesiaci by som rada zrealizovala s dopomocou rodičov osadenie srdiečka na zber vrchnákov z Pet fliaš a drevenného pexesa na školský dvor.

MESIAC MÁJ  – deň matiek – spoločná akcia s rodičmi , kde sa všetky deti poďakujú mamičkám a babičkám za ich lásku a opateru.

                      – návšteva starej školy v Brvništi spojená so spoločnými pohybovými hrami s deťmi z MŠ Brvnište

                     –  návšteva Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici-prehliadka výstavy Národné parky Slovenska, kde si deti vyskúšajú vyskladať obrie puzzle, budú hľadať časti kostier dinosaurov a v tvorivej dielni si vyrobia vlastný výrobok s využitím prírodných materiálov – akcia pre triedu Lienok 

MESIAC JÚN – koncoročný výlet pre všetky deti do Terchovej:

 • návšteva Dinoparku a lanového parku pre deti do 6 rokov

 • prehliadka dominánt Terchovej na cestnom vláčiku – spoznávanie histórie Slovenska

 • výstup na výhľadňu v Terchovej

 

                     – nočná MŠ – akcia pre všetky deti, pričom po 20:00 v MŠ ostávajú spať len deti z triedy Lienok

                    – rozlúčka s predškolákmi – spoločná akcia s rodičmi na školskom dvore

No a…..koniec školského roka.

O termínoch akcií budete vopred informovaní, určite to nie je úplne všetko. Každej akcie sa dieťa zúčastní len na základe podpisu súhlasu zákonného zástupcu.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle  § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2022
 • dieťa s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jasenica, po prijatí všetkých detí, pre ktoré povinné predprimárne vzdelávanie  vyplýva zo zákona, sa bude postupovať nasledovne:

PREDNOSTNE SA BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • ktoré nedovŕšia do daného školského roka – konkrétne do 31.8. 2022 vek 5 rokov, aj napriek tomu ich zákonný zástupca bude žiadať o predčasné zaškolenie v danom školskom roku, pričom predloží so žiadosťou o prijatie aj písomný súhlas zariadenia CPPaP a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
 • ktorých zákonný zástupca je samoživiteľ, alebo  je rodina v hmotnej núdzi
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Jasenica
 • ktoré nie sú doposiaľ prijaté do žiadnej materskej školy
 • a ostatné deti v závislosti od kapacity MŠ a to postupne:
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Zápis sa bude realizovať v dňoch od 2 .5. 2022 – 13. 5. 2022 v pracovných dňoch od 10:30 – 12:00 hodiny.

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v pracovné dni od 25. 4. – 29.4. 2022. Poprosím na prihláške uviesť, či máte zriadenú elektronickú schránku. Rozhodnutia sa budú vydávať cez elektronickú schránku, alebo poštou do 30. 6. 2022 podľa platnej legislatívy.

Prihlášky sa odovzdávajú osobne v MŠ, vhodením do schránky na plote materskej školy,  poštou na adresu:

MŠ Jasenica 214,   Jasenica    018 17

KARNEVAL SO ZAHRAJKOM

KARNEVAL SO ZAHRAJKOM

 

Vo štvrtok – 24.2.2022 sa stretneme v Kultúrnom dome Jasenica o 16:00 hodine, aby sme spoločne so Zahrajkom oslávili fašiangové obdobie na spoločnom KARNEVALE.

Organizačné pokyny:

 • príchod do KD v sprievode rodičov cca o 15:30 hod, kde si deti prezlečiete do masiek
 • rodičia, ktorí svoje deti nevyzdvihnú v MŠ do 15:30, nájdete ich už po 15:30 hodine v priestoroch KD
 • masky nenoste do MŠ, deti sa budú obliekať až v KD
 • vstup je povolený deťom MŠ, rodičom, starým rodičom a súrodencom
 • počas karnevalu žiadam o dodržiavanie pandemických opatrení
 • občerstvenie pre deti – šišky a pitný režim je zabezpečený

PROGRAM:

 • 16:00 – privítanie na karnevale
 • kratučké privítanie samotnými deťmi formou básní a piesne
 • 16:20 – 17:20 – karnevalová zábava so Zahrajkom
 • 17:20 – predstavenie masiek + odmeny
 • každá maska bude odmenená

Ďakujem pekne všetkým, ktorí prispeli do tomboly akýmkoľvek darom.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu MŠ a z príspevkov ZRŠ.

 

Aktuálne informácie ohľadom ochorenia COVID-19:

Aktuálne informácie ohľadom ochorenia COVID-19:

 

 • V  prípade, ak sa v MŠ objaví pozitívne dieťa , alebo pozitívny zamestnanec, ktorí boli v kolektíve 2 dni pred dátumom odberu – MŠ sa zatvára.
 • Všetky osoby idú do 5-dňovej karantény, okrem osôb uplatňujúcich si výnimku s karantény – výnimku s karentény si možu uplatniť deti a zamestnanci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu), kompletne zaočkované osoby alebo osoby zaočkované 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“
 • Zákonný zástupca v tomto prípade informuje detského lekára, že jeho dieťa je v karanténe.
 • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín predukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa – súrodenec, rodič-, zostáva v karanténe len toto dieťa. MŠ naďalej funguje.
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym
  vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
 • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
 • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

 

 • OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY

 

Zahájenie školského roku 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022

Materskú školu Jasenica 214, bude v novom školskom roku navštevovať 32 detí vo veku od 2-7 rokov. Deti sú rozdelené presne podľa veku do dvoch tried:

 • mladšie deti: Žabky
 1. Natália Čičutová
 2. Andrea Drblíková
 3. Dominik Bašo
 4. Matej Pobočík
 5. Natálie Červencová
 6. Mia Hlušeková
 7. Júlia Belušíková
 8. Michal Gáborík
 9. Veronika Sedláková
 10. Alica Kňažková
 11. Linda Pacúchová
 12. Diana Gabanová
 • staršie deti: Lienky
 1. Adam Turičík
 2. Martin Šimík
 3. Marcus Hlušek
 4. Šimon Striženec
 5. Lucia Šibíková
 6. Andrea Janíková
 7. Dominik Grbál
 8. Filip Kňažko
 9. Milan Mako
 10. Milan Kulkovský
 11. Damáin Jurčík
 12. Peter Beniač
 13. Jaroslav Zabielny
 14. Miroslav Žáčik
 15. Gregor Jágrik
 16. Matúš Jánošík
 17. Alžbeta Sedláková
 18. Gréta Ulbríková
 19. Svätoslav Dubec
 20. Eliška Hessová

V tomto školskom roku si bude 9 detí plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Školský rok sa začína 2. 9. 2021. Príchod detí je v čase od 6:30 – 8:00 hodiny.

Povinnosti zákonného zástupcu pri príchode do  MŠ je:

 • vypísať tlačivo o bezpríznakovosti, v ktorom sa vlastnoručným podpisom zaručujete, že Vaše dieťa neprejavuje známky ochorenia,
 • vypísať zápisný lístok na stravu  – poldennú, celodennú podľa prijatia dieťaťa do MŠ,
 • pri vstupe do budovy nosiť rúško, alebo alternatívne prekrytie horných dýchacích ciest

Tlačivá si môžete stiahnuť tu, alebo visia na nástenke v budove MŠ.