Category Archives: Nezaradené

Oznamy

Oznamy

Divadlo v MŠ

Divadlo v MŠ

V stredu pozývame všetky deti na divadelné predstavenie Kocúr v čižmách, ktoré sa bude konať o 11:45 hodine v triede MŠ.

Křúžok anglického jazyka pre deti na našej MŠ

Křúžok anglického jazyka pre deti na našej MŠ

OD 17.10. SA ORGANIZUJE NA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA. JE URČENÝ PRE DETI BEZ OHRANIČENIA VEKU. BUDE SA REALIZOVAŤ VŽDY V PONDELOK V TRIEDE LIENOK OD 15:00 – 15:45 HODINY POD VEDENÍM P. LEKTORKY OĽGY JANIŠOVEJ ŠPROCHOVEJ ZO SPOLOČNOSTI PRO AMERICANA.


CENA ZA 45 MINÚTOVÚ LEKCIU JE  3 EURÁ. Rodičia uhrádzajú poplatok v hotovosti priamo rektorke. Suma je splatná do konca daného mesiaca, najneskôr do 15. dňa v ďalšom mesiaci.

Platia sa len tie lekcie, na ktorých je dieťa prítomné. 

Ak chcete, aby bolo Vaše dieťa záväzne prihlásené je potrebné vyplniť prihlášku na krúžok a informovaný súhlas. V ňom dávate súhlas s tým, že Vaše dieťa bude počas lekcie anglického jazyka tráviť čas len výhradne pod vedením pani lektorky, pani učiteľka bude v triede Žabiek s ostatnými deťmi.

Oba dokumenty nájdete v triede materskej školy.

 


Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Každý zákonný zástupca je povinný dodržiavať školský poriadok.

– prevádzka MŠ je od 6:30-16:00

– príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

– odhlasovanie stravy je deň vopred do 13:00 hodiny v školskej jedálni

– všetky oznamy nájdete vždy na tejto stránke, na nástenke v MŠ, v uzavretej massengerovej skupine

– výletu, akcie v MŠ sa dieťa môže zúčastniť len na základe informovaného súhlasu rodiča, ktorý potvrdí podpisom.

POPLATKY:

Na stretnutí rodičov bol schválený dobrovoľný príspevok 20 e, ktorý sa bude vyberať priamo na triede MŠ do 30.11.2022

– poplatok na pranie prádla – 25 e – deti na celodenný pobyt a 5 e – deti na poldenný pobyt sa vyberá v triede MŠ do októbra 2022

– poplatok 7e, ktorý neplatia deti plniace si PPV sa vyberá vždy za dva mesiace vopred v hotovosti na triede MŠ. Oznam nájdete na nástenke MŠ.

 

Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie -ďalej PPV je dieťa, ktoré v danom roku dovŕši do augusta 5 rokov a od septembra si plní PPV

– plnenie PPV je zákonom daná povinnosť

– takéto dieťa môže zákonný zástupca ospravedlniť najviac na 7 po sebe idúcich prac.dní ospravedlnenkou, dlhšiu neúčasť ospravedlní potvrdením od lekára 

–  za dieťa plniace si PPV sa neuhrádza mesačný poplatok 7 e , ktorý je ustanovený VZN Obce Jasenica

 

 

Zápisný lístok na stravu

Zápisný lístok na stravu

Zápisný lístok je potrebné vyplniť a odovzdať ráno pri príchode do MŠ, aby bolo dieťa prihlásené na stravu v školskom roku 2022/2023.


 

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023 sa začína 5. septembra 2022 – pondelok.

Prevádzka materskej školy je od 6:30 hodiny do 16:00 hodiny.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ budú realizovať:
P. riaditeľka: Mgr. Zuzana Kolkusová
P. učiteľky: Mgr. Anežka Ulbríková – staršia veková skupina – Lienky
                         Mgr. Ivana Bašová, PhD. – mladšia veková skupina – Žabky
Starostlivosť o interiér a exteriér MŠ  bude realizovať pani školníčka: Marta Bašteková

 

Čo potrebuje Vaše dieťa do MŠ:

 • náhradné oblečenie – spodné prádlo, ponožky, tričko, tepláčiky….
 • papučky – nie šľapky ani tzv. kroksy
 • pohodlné oblečenie
 • ak ide o dieťa prijaté na celý deň – kefka, pasta, pyžamko

Čo má dieťa v MŠ k dispozícii:

 • vlastný označený pohárik s vodou kedykoľvek podľa potreby
 • vlastný označený uteráčik, hrebeň
 • vlastné označené lehátko s oblečkami, ak ide o spiace dieťa
 • pitný režim na školskom dvore
 • hygienické vreckovky
 • toaletný papier
 • didaktické pomôcky
 • hracie prvky rozvíjajúce osobnosť dieťaťa………

 

Zoznam detí v jednotlivých triedach v školskom roku 2022/2023:

ŽABKY – mladšie deti:

 1. Gáborík M.
 2. Sedláková V.
 3. Kňažková A.
 4. Pacúchová L.
 5. Gabanová D.
 6. Maková M.
 7. Šibík A.
 8. Gaňo A.
 9. Ulbriková K.
 10. Beniač A.
 11. Magátová N.
 12. Kňažko T.
 13. Hlúšková A.

 

LIENKY – staršie deti:

 1. Grbál D.
 2. Kňažko F.
 3. Mako M.
 4. Kulkovský M.
 5. Jurčík D.
 6. Beniač P.
 7. Zabielny J.
 8. Žáćik M.
 9. Jágrik G.
 10. Jánošík M.
 11. Sedláková A.
 12. Ulbriková G.
 13. Dubec S.
 14. Hessová E.
 15. Čičutová N.
 16. Drblíková A.
 17. Bašo D.
 18. Pobočík M.
 19. Hlušeková M.

Do triedy sú zaradené aj 4 deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou na žiadosť zákonného zástupcu – nebudú fyzicky denne navštevovať našu MŠ:

 1. Karolína Miháliková
 2. Teodor Hladký
 3. Meriem Ben Slimane
 4. Jolanka Bieliková

Príchod detí je denne v čase od 6:30 do 8:00 hodiny. V prvý deň nástupu je zákonný zástupca povinný odovzdať prečítané, vypísané  a podpisom potvrdené Potvrdenie o bezinfekčnosti a Potvrdenie o bezpríznakovosti. Táto povinnosť vyplýva z nariadenie ministerstva školstva a platnej legislatívy. Potvrdenia nájdete na stiahnutie v linkoch nižšie, v uzavretej skupine cez messenger, na hlavnej nástenke materskej školy pred vstupom do triedy.

https://www.minedu.sk/data/att/17873.pdf

https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

UŽ VŠETKO PRIPRAVUJEME, ABY SME VYTVORILI PODNETNÝ A BEZPEČNÝ PRIESTOR PRE NAŠE DETIČKY – TEŠÍME SA NA VÁS.

Mgr. Zuzana Kolkusová, riaditeľka MŠ

v prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na t. č.: 0948 898 806

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU – UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU – UČITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

Učiteľ/ka v materskej škole

Obec Jasenica

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto – 22.08.2022
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomer – Pracovný pomer na určitú dobu
Údaje o pracovnej pozícii

Názov pracovnej pozície – Učiteľ/ka v materskej škole

Profesia (SK ISCO-08)

2342001 – Učiteľ v materskej škole
Pracovná oblasť – Výchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest – 1

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomer – Pracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov – 30
Nočná práca – Nie
Sezónna práca – Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície – Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa – predškolská a elementárna pedagogika – učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie – 75 Pedagogické vedy
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná – Áno
Ďalšie požiadavky – Vzdelanie: stredoškolské s maturitou v odbore učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program predškolská pedagogika.
Nástup od: augusta 2022 na dobu určitú /zastupovanie počas MD/RD – cca 2,5 roka
Plat: v závislosti od praxe a kariérneho stupňa, min. 750,00 €
Osobnostné predpoklady a zručnosti
• kvalifikačné predpoklady v súlade s § 10 zákona č. 138/2019 Zb. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ďalšie požiadavky: • osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• spôsobilosť na právne úkony,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC / Word, Excel, Powerpoint, Internet/.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti – Obec Jasenica
Právna forma – Obec, mesto (o.,m.úrad)

Sídlo

Jasenica 130
01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
IČO 00317349
Počet zamestnancov – 25-49
Internetová adresa – www.jasenica.sk
Telefónne číslo+421424385184
Charakteristika zamestnávateľa – Všeobecná verejná správa

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)

Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov – Vlastnou formou
Forma sprostredkovania skupinovou formou – výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady k prihláške:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 5 písmena a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:
• žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 25. 7. 2022 v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Jasenica – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obecný úrad Jasenica, 018 17 Jasenica 130,
• prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti nebudú do výberového konania zaradené,
• termín a miesto budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania oznámené vopred najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Dátum ukončenia ponuky – 25.07.2022
Informácie o obsadení pozície

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba

Mgr. Martina Zelenáková
obec@jasenica.sk
+421910543542

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO – RIADITEĽKA MŠ

VÝBEROVÉ KONANIE NA PRACOVNÉ MIESTO – RIADITEĽKA MŠ

Riaditeľ/ka materskej školy

Obec Jasenica

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto – 21.08.2022
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu
Údaje o pracovnej pozícii

Názov pracovnej pozícieRiaditeľ/ka materskej školy

Profesia (SK ISCO-08)

1345009 – Riaditeľ školy a školského zariadenia
Pracovná oblasťVýchova, vzdelávanie a šport
Počet voľných miest1

Miesto výkonu práce

214,  01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov – 60
Nočná práca – Nie
Sezónna práca – Nie
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Druh voľnej pracovnej pozície – Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – predškolská a elementárna pedagogika – predškolská pedagogika – 75 Pedagogické vedy
Prax aspoň 5 rokov
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná – Áno

Počítačové zručnosti

Kancelárske balíky – Microsoft Excel – pokročilá
Kancelárske balíky – Microsoft Outlook – pokročilá
Kancelárske balíky – Microsoft PowerPoint – pokročilá
Kancelárske balíky – Microsoft Word – pokročilá
Internet – pokročilá
Ďalšie požiadavky – Osobnostné predpoklady a zručnosti
• kvalifikačné predpoklady v súlade s § 10 zákona č. 138/2019 Zb. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
• úspešné vykonanie prvej atestácie.
Ďalšie požiadavky:
• osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Zb. z.,
• znalosť príslušnej legislatívy,
• spôsobilosť na právne úkony,
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť práce s PC / Word, Excel, Powerpoint, Internet/.

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnosti – Obec Jasenica
Právna forma – Obec, mesto (o.,m.úrad)

Sídlo

Jasenica 130
01817 Jasenica – Považská Bystrica
Slovensko
IČO 00317349
Počet zamestnancov 25-49
Internetová adresa  www.jasenica.sk
Telefónne číslo   +421424385184
Charakteristika zamestnávateľa  Všeobecná verejná správa

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)

Všeobecná verejná správa

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície


Sprostredkovanie kandidátov – Vlastnou formou
Forma sprostredkovania skupinovou formou – výberové konanie za účasti zamestnávateľa
Informácie pre záujemcu ohľadom výberového konania
Požadované doklady k prihláške:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
• písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy,
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle § 5 písmena a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Zb. z. o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:
• žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 26. 7. 2022 v obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola Jasenica – NEOTVÁRAŤ“, na adresu: Obecný úrad Jasenica, 018 17 Jasenica 130,
• prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať všetky náležitosti nebudú do výberového konania zaradené,
• termín a miesto budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú kritéria výberového konania oznámené vopred najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Dátum ukončenia ponuky – 25.07.2022
Informácie o obsadení pozície

Kontaktná osoba


Kontaktná osoba

Mgr. Martina Zelenáková
obec@jasenica.sk
+421910543542