Category Archives: Nezaradené

TERMÍN A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ.

TERMÍN A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • ktoré dovŕši piaty rok veku k 31.8.2021a predprimárne vzdelávanie v MŠ sa pre neho stáva povinným v  zmysle z. č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • dieťa, ktoré nenastúpi do ZŠ aj po dovŕšení 6 rokov a pokračuje v   povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ   
 •   s trvalým pobytom v obci Jasenica       

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • podmienky a postup prijímania  sú definované vo vnútornom predpise č.001/2021

MIESTO PRIJÍMANIA ŽIADOSTI: MŠ JASENICA 214

ŽIADOSTI SA DO MŠ PRIJÍMAJÚ  OD:  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021 V ČASE OD 10:00 – 12:00 HODINY

ŽIADOSŤ MÔŽETE DONIESŤ OSOBNE, ALEBO VHODIŤ DO SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO AREÁLU MŠ.

Žiadosť si môžete stiahnuť priamo TU, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ – pred vchodom poprosím zvoniť:

 


VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY

NA ZÁKLADE DOHODY SO ZRIAĎOVATEĽOM BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY ZATVORENÁ POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV OD 1. APRÍLA DO 6. APRÍLA VRÁTANE. DETI IDÚ DO MŠ V STREDU  – 31.3. A NASTUPUJÚ PO PRÁZDNINÁCH – 7. APRÍLA 2021.

                                                                                                     ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

Logopedická starostlivosť

Logopedická starostlivosť

Nakoľko je pani logopedička momentálne v karanténe, vyberáme poplatky za logopedickú starostlivosť v triede materskej školy nasledovne:

Darko Kučík 5x…….12,50e
Tomáško Martišík 5x……12,50e
Aďka Janíková 5x…….12,50e
Marcusko Hlušek 5x…..12,50e
Peťko Beniač 2x……5e
Timeika Gáboríková 2x…..5e
Milanko Mako…….4x……..10e
Lucka Šibíková 4x……..-10e
Filipko Kňažko 4x………10e
Katka Turičíková 1x……2,50 e
Mirko Belušík 3x……..7,50e
Ďakujem

 

SOM PRIPRAVENÝ DO ŠKOLY?

SOM PRIPRAVENÝ DO ŠKOLY?

Vážení rodičia, blíži sa čas zápisu do základnej školy. To, či je Vaše dieťa zrelé a pripravené na vstup do ZŠ je otázka, na ktorú nepozná jednoznačne nikto odpoveď. Poznáte jeho správanie, výšku jeho pozornosti, jeho návyky, mieru zodpovednosti… Možno dôležitejšie, ako riešiť jeho pripravenosť je zamerať sa na to, ako ju viac a viac rozvíjať a tým mu uľahčovať možný nástup do školy. Pripravili sme pre Vás prehľad toho, čo by mal budúci prvák vedieť, poznať a ako sa správať. Nájdete tu ponuku pracovných listov na rozvoj rôznych oblastí – priestorová orientácia, pozornosť, súmernosť, postupnosť, logika…… básne na rozvoj pamäte a iné. Klikom na jeden obrázok zo sekcie sa zobrazí plný obsah a je možné snímku aj stiahnuť. Príjemnú zábavu.

 FUNGOVANIE MŠ OD 8.3.2021

FUNGOVANIE MŠ OD 8.3.2021

Vážení rodičia, po zohľadnení všetkých faktorov ovplyvňujúcich chod materskej školy a po dohovore so zriaďovateľom bude od 8. marca 2021 materská škola otvorená pre všetky deti bez rozdielu.

Ako zákonní zástupcovia ste povinní dodržiavať nasledovné:

 • Vždy v pondelok vypíšete prehlásenie o bezinfekčnosti v ktorom sa zaväzujete, že jeden zákonný zástupca má negatívny výsledok antigénového testu nie staršieho ako 7 dní

 • Budete striktne dodržiavať všetky hygienické opatrenia – rúško – v interiéri FFP2 od 15. 3. 2021, dezinfekcia na ruky, odstup …

 • Dieťa môže byť do MŠ prijaté len vtedy, ak neprejavuje ani malé náznaky ochorenia – kašeľ, nádcha, kýchanie…

 • Všetci chceme zabezpečiť fungovanie MŠ tak, aby sme neohrozovali zdravie detí, ani personálu.

 •                                                             Ďakujem za pochopenie

POZOR!!!

POZOR!!!

Nakoľko vláda SR prijala nové uznesenie od dňa 3. 3. 2021 – streda vrátane, by mala byť činnosť Materskej školy Jasenica otvorená len pre deti zamestnaných rodičov, ktorí musia dochádzať denne do zamestnania. Z daného vyplýva, že rodičia, ktorí sú zamestnaní sa musia v MŠ v stredu ráno preukázať potvrdením o zamestnaní a mieste výkonu práce do ktorého musia dochádzať. K danému uzneseniu ešte nie je vydaná vyhláška. Informujem Vás z dôvodu, aby ste si zabezpečili potvrdenia pre deti, ktorých sa to týka. Zajtra – utorok, budeme zisťovať záujem o MŠ od stredy za daných podmienok. Ak by sa niečo zmenilo, budem, Vás včas informovať.

 • podmienka pravidelného testovania v 7 dňových intervaloch oboch zákonných zástupcov ostáva nezmenená

 • informujem, že zajtra – utorok sa depistáž nekoná – nakoľko aj CPPaP v PB je vo forme home office a testy nemôžu byť zrealizované . Termín na piatok je zatiaľ aktuálny, všetko sa rozhodne po vydaní vyhlášky.

 

 •          Ďakujem za pochopenie, čakáme na úradné dokumenty.

 •                                                                                  

PRAVIDLÁ K ORGANIZOVANIU MATERSKEJ ŠKOLY OD 1.3.2021

PRAVIDLÁ K ORGANIZOVANIU MATERSKEJ ŠKOLY OD 1.3.2021

Vážení rodičia!

Od pondelka – 1.3.2021 sa Považská Bystrica nachádza v čiernej farbe na COVID automate, čo predstavuje sprísnenie pravidiel na pohyb po okrese. RÚNZ  PB odporúča zatvorenie prevádzok materských škôl.

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ Jasenica chce uspokojiť záujem a potrebu o činnosť materskej školy, preto prevádzku MŠ od 1.3.2021 necháva otvorenú v bežnom režime pre všetky deti. avšak sa sprísňujú pravidlá a to nasledovne:

 • vždy v pondelok zákonný zástupca vypíše čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, pričom predloží negatívny výsledok testu na COVID – 19 oboch zákonných zástupcov žijúcich v jednej domácnosti na nahliadnutie !!!

 

 • Termíny testov oboch zákonných zástupcov sa zapíšu do čestného vyhlásenia !!!

 

 • Dieťa,ktoré prejaví najmenšie náznaky choroby – kašeľ, nádcha, prskanie a podobne nebude do MŠ prijaté, prípadne ak sa prejavy ukážu počas pobytu v MŠ, dieťa bude izolované a zákonný zástupca bude privolaný do MŠ aby si ho vyzdvihol !!!

Nakoľko môžu byť deti aj dospelí prenášačmi ochorenia, rozhodli sme sa aj my zvýšiť opatrnosť a ochraňovať seba aj okolie.

                                         Ďakujem za pochopenie!!!

2% Z DANE

2% Z DANE

VÁŽENÍ RODIČIA, AK CHCETE DAROVAŤ NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE 2% Z DANE, KTORÉ VYUŽIJEME PRE DETI NA SKVALITNENIE ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE, UŽ VOPRED VÁM ĎAKUJEME.

ČO MÁM PRE TO UROBIŤ?

 • OZNÁMIŤ V ČASE DO 15. 2. 2021  SVOJEJ EKONÓMKE, ŽE MÁM ZÁUJEM DAROVAŤ 2%
 • PO ODOVZDANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA DAŤ POTVRDIŤ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE U SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA
 • NA ZÁKLADE POTVRDENIA VYPÍSAŤ TLAČIVO – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%
 • POTVRDENIE A VYHLÁSENIE ODOVZDAŤ V MATERSKEJ ŠKOLE
 • 2% BUDÚ POUKÁZANÉ NA ÚČET NADÁCIE PRE REGIÓN. NA ZÁKLADE VAMI ODOVZDANÝCH DOKUMENTOV SI PENIAŽKY DOKÁŽEME PREVIEZŤ NA ÚČET PRE MŠ
 • POTREBNÉ DOKUMENTY SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU NA STRÁNKE:

ORGANIZÁCIA NÁSTUPU DO MŠ 8.2.2021

ORGANIZÁCIA NÁSTUPU DO MŠ 8.2.2021
 • V pondelok 8.2. sa otvára prevádzka MŠ pre všetky deti bez rozdielu.
 • – Podmienkou nástupu do MŠ je, že zákonný zástupca, ktorý privedie do MŠ dieťa sa preukáže negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Vypíše čestné prehlásenie a ako prílohu odovzdá kópiu negatívneho testu.
 • – Do budovy má povolený vstup, alebo priviesť dieťa môže len zákonný zástupca s testom nie starším ako 7 dní, alebo s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo bez testu ak sa na neho vzťahuje výnimka z testovania, pričom v čestnom prehlásení uvedie dôvod.
 • – Zákonní zástupcovia musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia- rúško, odstup, dezinfekcia, zdržiavať sa v šatni minimálny čas.
 • – Dieťa do MŠ v čase od 6:30 do 8:00 privádza zákonný zástupca s dodržaním stanovených podmienok. Ak potrebujete, aby dieťa vyzdvihla iná osoba, ktorá je poverená v splnomocnení, zazvoní na zvonček a počká pred dverami. Učiteľka jej dieťa odovzdá. Žiadame, aby ste ráno nahlasovali túto skutočnosť.
 •           Ďakujem za trpezlivosť a pochopenie ZK

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM DÔLEŽITÚ SPRÁVU OHĽADOM TESTOVANIA?

 • NAKOĽKO V TOMTO ČASE VLÁDA SR EŠTE NEPRIJALA UZNESENIE VLÁDY O NÁVRATE DETÍ DO ŠKÔL A STÁLE ROKUJE, EŠTE NIE JE ISTÉ, ČI SA MATERSKÁ ŠKOLA V PONDELOK – 8. 2. OTVORÍ PRE VŠETKY DETI

 

 • PANI STAROSTKA PONÚKA MOŽNOSŤ RODIČOM, ALE AJ VŠETKÝM OBČANOM DAŤ SA OTESTOVAŤ ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI PRIAMO V JASENICI DŇA 6.2. 2021 – V SOBOTU V ČASE OD 8:00 – 20:00 HODINE V KULTÚRNOM DOME

 

 • AKO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA DETÍ MÁTE MOŽNOSŤ VÝBERU – BUĎ SA DAŤ OTESTOVAŤ V STANOVENOM ČASE DNES V PAPRADNE, ALEBO POČAS DŇA ZAJTRA V JASENICI, ALEBO V NEDEĽU V POVAŽSKEJ BYSTRICI, AK BUDETE POTREBOVAŤ TEST OD 8. 2. – ČO BUDE VYPLÁVAŤ Z UZNESENIA PRIJATÝM VLÁDOU SR

 

 • AK BUDE UZNESENIE VLÁDY PRIJATÉ, OD PONDELKA 8. 2. – JE JEDEN ZO ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV ŽIJÚCICH V JEDNEJ DOMÁCNOSTI S DIEŤAŤOM POVINNÝ PREUKÁZAŤ SA NEGATÍVNYM TESTOM PRI VSTUPE DIEŤAŤA DO MŠ  A VYPÍSAŤ ČESTNÉ PREHLÁSENIE
 •                  
 • ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE,
 •                        PRIZNÁM SA, ŽE JA SAMA PLNÍM LEN NARIADENIA VLÁDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kolkusová