Author Archives: msjasenica

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle  § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2022
 • dieťa s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jasenica, po prijatí všetkých detí, pre ktoré povinné predprimárne vzdelávanie  vyplýva zo zákona, sa bude postupovať nasledovne:

PREDNOSTNE SA BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • ktoré nedovŕšia do daného školského roka – konkrétne do 31.8. 2022 vek 5 rokov, aj napriek tomu ich zákonný zástupca bude žiadať o predčasné zaškolenie v danom školskom roku, pričom predloží so žiadosťou o prijatie aj písomný súhlas zariadenia CPPaP a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
 • ktorých zákonný zástupca je samoživiteľ, alebo  je rodina v hmotnej núdzi
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Jasenica
 • ktoré nie sú doposiaľ prijaté do žiadnej materskej školy
 • a ostatné deti v závislosti od kapacity MŠ a to postupne:
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Zápis sa bude realizovať v dňoch od 2 .5. 2022 – 13. 5. 2022 v pracovných dňoch od 10:30 – 12:00 hodiny.

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v pracovné dni od 25. 4. – 29.4. 2022. Poprosím na prihláške uviesť, či máte zriadenú elektronickú schránku. Rozhodnutia sa budú vydávať cez elektronickú schránku, alebo poštou do 30. 6. 2022 podľa platnej legislatívy.

Prihlášky sa odovzdávajú osobne v MŠ, vhodením do schránky na plote materskej školy,  poštou na adresu:

MŠ Jasenica 214,   Jasenica    018 17

 

Link na stiahnutie žiadosti do MŠ:

Žiadosť o prijatie do materskej školy

 

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ

ČO NÁS EŠTE ČAKÁ
Milí rodičia s prichádzajúcou jarou máme pred sebou nové výzvy a možnosti. Predstavujem Vám aktivity, ktoré sú ešte pred nami:

MESIAC MAREC – 21.3.2022 – SFÉRICKÉ KINO – 3D PREMIETANIE V KD Jasenica o 10:00 hodine – rozprávka Naši kamaráti zvieratká – o zvieratkách z celého sveta

MESIAC APRÍL – 8. 4. 2022 o 9:00 hodine – Divadlo zo šúflíka nám príde do MŠ zahrať rozprávku O kucúrovi a pyšnej princeznej

                                – 21. 4. 2022 – nás v areáli materskej školy navštívi Farmička Santana so svojimi zvieratkami, mláďatkami, kde sa deti priamo pri interakcii so zvieratami – oslík, jahňa, poník, husy, kačice, morky, perličky , sliepky, zajace, teliatko a iné- naučia aký úžitok nám prinášajú a ako sa o ne musíme postarať.

V tomto mesiaci by som rada zrealizovala s dopomocou rodičov osadenie srdiečka na zber vrchnákov z Pet fliaš a drevenného pexesa na školský dvor.

MESIAC MÁJ  – deň matiek – spoločná akcia s rodičmi , kde sa všetky deti poďakujú mamičkám a babičkám za ich lásku a opateru.

                      – návšteva starej školy v Brvništi spojená so spoločnými pohybovými hrami s deťmi z MŠ Brvnište

                     –  návšteva Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici-prehliadka výstavy Národné parky Slovenska, kde si deti vyskúšajú vyskladať obrie puzzle, budú hľadať časti kostier dinosaurov a v tvorivej dielni si vyrobia vlastný výrobok s využitím prírodných materiálov – akcia pre triedu Lienok 

MESIAC JÚN – koncoročný výlet pre všetky deti do Terchovej:

 • návšteva Dinoparku a lanového parku pre deti do 6 rokov

 • prehliadka dominánt Terchovej na cestnom vláčiku – spoznávanie histórie Slovenska

 • výstup na výhľadňu v Terchovej

 

                     – nočná MŠ – akcia pre všetky deti, pričom po 20:00 v MŠ ostávajú spať len deti z triedy Lienok

                    – rozlúčka s predškolákmi – spoločná akcia s rodičmi na školskom dvore

No a…..koniec školského roka.

O termínoch akcií budete vopred informovaní, určite to nie je úplne všetko. Každej akcie sa dieťa zúčastní len na základe podpisu súhlasu zákonného zástupcu.

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle  § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku k 31.8.2022
 • dieťa s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ Jasenica, po prijatí všetkých detí, pre ktoré povinné predprimárne vzdelávanie  vyplýva zo zákona, sa bude postupovať nasledovne:

PREDNOSTNE SA BUDÚ PRIJÍMAŤ DETI:

 • ktoré nedovŕšia do daného školského roka – konkrétne do 31.8. 2022 vek 5 rokov, aj napriek tomu ich zákonný zástupca bude žiadať o predčasné zaškolenie v danom školskom roku, pričom predloží so žiadosťou o prijatie aj písomný súhlas zariadenia CPPaP a dieťa má trvalý pobyt v spádovej obci
 • ktorých zákonný zástupca je samoživiteľ, alebo  je rodina v hmotnej núdzi
 • ktorých súrodenci sú už prijatí do MŠ Jasenica
 • ktoré nie sú doposiaľ prijaté do žiadnej materskej školy
 • a ostatné deti v závislosti od kapacity MŠ a to postupne:
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky
 •         – deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

Zápis sa bude realizovať v dňoch od 2 .5. 2022 – 13. 5. 2022 v pracovných dňoch od 10:30 – 12:00 hodiny.

Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v materskej škole v pracovné dni od 25. 4. – 29.4. 2022. Poprosím na prihláške uviesť, či máte zriadenú elektronickú schránku. Rozhodnutia sa budú vydávať cez elektronickú schránku, alebo poštou do 30. 6. 2022 podľa platnej legislatívy.

Prihlášky sa odovzdávajú osobne v MŠ, vhodením do schránky na plote materskej školy,  poštou na adresu:

MŠ Jasenica 214,   Jasenica    018 17

KARNEVAL SO ZAHRAJKOM

KARNEVAL SO ZAHRAJKOM

 

Vo štvrtok – 24.2.2022 sa stretneme v Kultúrnom dome Jasenica o 16:00 hodine, aby sme spoločne so Zahrajkom oslávili fašiangové obdobie na spoločnom KARNEVALE.

Organizačné pokyny:

 • príchod do KD v sprievode rodičov cca o 15:30 hod, kde si deti prezlečiete do masiek
 • rodičia, ktorí svoje deti nevyzdvihnú v MŠ do 15:30, nájdete ich už po 15:30 hodine v priestoroch KD
 • masky nenoste do MŠ, deti sa budú obliekať až v KD
 • vstup je povolený deťom MŠ, rodičom, starým rodičom a súrodencom
 • počas karnevalu žiadam o dodržiavanie pandemických opatrení
 • občerstvenie pre deti – šišky a pitný režim je zabezpečený

PROGRAM:

 • 16:00 – privítanie na karnevale
 • kratučké privítanie samotnými deťmi formou básní a piesne
 • 16:20 – 17:20 – karnevalová zábava so Zahrajkom
 • 17:20 – predstavenie masiek + odmeny
 • každá maska bude odmenená

Ďakujem pekne všetkým, ktorí prispeli do tomboly akýmkoľvek darom.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu MŠ a z príspevkov ZRŠ.

 

Aktuálne informácie ohľadom ochorenia COVID-19:

Aktuálne informácie ohľadom ochorenia COVID-19:

 

 • V  prípade, ak sa v MŠ objaví pozitívne dieťa , alebo pozitívny zamestnanec, ktorí boli v kolektíve 2 dni pred dátumom odberu – MŠ sa zatvára.
 • Všetky osoby idú do 5-dňovej karantény, okrem osôb uplatňujúcich si výnimku s karantény – výnimku s karentény si možu uplatniť deti a zamestnanci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu), kompletne zaočkované osoby alebo osoby zaočkované 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
  Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“
 • Zákonný zástupca v tomto prípade informuje detského lekára, že jeho dieťa je v karanténe.
 • Karanténu je možné ukončiť po 5 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín predukončením karantény. O ukončení karantény rozhoduje všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti dieťaťa – súrodenec, rodič-, zostáva v karanténe len toto dieťa. MŠ naďalej funguje.
 • Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka). Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym
  vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
 • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
 • PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O BEZPRÍZNAKOVOSTI:

 

 • OZNÁMENIE O VÝNIMKE Z KARANTÉNY

 

Zahájenie školského roku 2021/2022

Zahájenie školského roku 2021/2022

Materskú školu Jasenica 214, bude v novom školskom roku navštevovať 32 detí vo veku od 2-7 rokov. Deti sú rozdelené presne podľa veku do dvoch tried:

 • mladšie deti: Žabky
 1. Natália Čičutová
 2. Andrea Drblíková
 3. Dominik Bašo
 4. Matej Pobočík
 5. Natálie Červencová
 6. Mia Hlušeková
 7. Júlia Belušíková
 8. Michal Gáborík
 9. Veronika Sedláková
 10. Alica Kňažková
 11. Linda Pacúchová
 12. Diana Gabanová
 • staršie deti: Lienky
 1. Adam Turičík
 2. Martin Šimík
 3. Marcus Hlušek
 4. Šimon Striženec
 5. Lucia Šibíková
 6. Andrea Janíková
 7. Dominik Grbál
 8. Filip Kňažko
 9. Milan Mako
 10. Milan Kulkovský
 11. Damáin Jurčík
 12. Peter Beniač
 13. Jaroslav Zabielny
 14. Miroslav Žáčik
 15. Gregor Jágrik
 16. Matúš Jánošík
 17. Alžbeta Sedláková
 18. Gréta Ulbríková
 19. Svätoslav Dubec
 20. Eliška Hessová

V tomto školskom roku si bude 9 detí plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Školský rok sa začína 2. 9. 2021. Príchod detí je v čase od 6:30 – 8:00 hodiny.

Povinnosti zákonného zástupcu pri príchode do  MŠ je:

 • vypísať tlačivo o bezpríznakovosti, v ktorom sa vlastnoručným podpisom zaručujete, že Vaše dieťa neprejavuje známky ochorenia,
 • vypísať zápisný lístok na stravu  – poldennú, celodennú podľa prijatia dieťaťa do MŠ,
 • pri vstupe do budovy nosiť rúško, alebo alternatívne prekrytie horných dýchacích ciest

Tlačivá si môžete stiahnuť tu, alebo visia na nástenke v budove MŠ.

 


 

 

 

SOM NOVÝM ŠKÔLKAROM…..

SOM NOVÝM ŠKÔLKAROM…..

Milí rodičia, ak bolo Vaše dieťa prijaté do MŠ Jasenica od 1. 9. 2021 prečítajte si nasledovné riadky:

 • nástup detí do MŠ je dňa 2. 9. 2021 – štvrtok. Prevádzka MŠ začína 6:30 hod. a deti majú príchod do MŠ denne do 8:00 hodiny. Dieťa si nájde v šatni označenú skrinku, ktorú budete používať denne.

ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤA DO MŠ: 

 • prezuvky
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • deti prijaté na celodenný pobyt – pyžamko
 • deti prijaté na celodenný pobyt – zubnú kefku a pastu, prípadne pohárik
 • denne pohodlný odev
 • hygienické vreckovky do skrinky
Ostatné hygienické pomôcky – toaletný papier, vreckovky, uterák, hrebeň, pohár na vodu má dieťa k dispozícii v MŠ riadne označené. nie je potrebné ich do MŠ nosiť.

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA: 

 • zákonný zástupca pri príchode dieťaťa do MŠ vyplní potvrdenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa svojím podpisom zaručuje, že dieťa do MŠ prichádza z bezinfekčného prostredia a dieťa je zdravé a neprejavuje žiadne známky ochorenia – soplík, kašeľ, zapálené oči a podobne
 • zákonný   zástupca vyplní zápisný lístok na stravu pre dieťa, na základe ktorého bude dieťa prijaté ako stravník do školskej jedálne a v MŠ mu bude podávaná strava

 

 

Vyúčtovanie poplatkov použitých v školskom roku 2020/2021

Vyúčtovanie poplatkov použitých v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, dávam do pozornosti vyúčtovanie poplatkov ZRŠ a za pranie prádla za školský rok 2020/2021:

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK ZRŠ – 20€ / 1 DIEŤA NA ŠKOLSKÝ ROK– vybratých : 33×20€ – 660€ + 19,30€ – zostatok zo šk. roka 2019/2020 …………spolu 679,30€ + 8,50 / dieťa prijaté na adaptáciu v priebehu roka/ ……….. celkový príjem: 687,80€

 VÝDAVKY:

– mikulášske balíčky: 65,37

– kinder vajcia + iné sladkosti na Mikuláša: 37.-

– tvorivá dielňa v MŠ – grafika: 10.-

– podložky na kreslenie vodou – tvorivé pomôcky do MŠ – 56,45.-

– motorky na vozenie na školský dvor – 53,30.-

– odznačiky na Deň matirk pre mamičky – 38,80.-

– sovičky pre predškolákov – 22,20.-

– cestovné náklady na Považský hrad – 10,80.-

– výdavky na nočnú MŠ – potraviny pre deti na opekanie – 39,97.-

– mäso na guláš na rozlúčku s predškolákmi – 62.-

– radler na rozlúčku – 44.-

– zelenina + koreniny + chlieb na rozlúčku – 48.-

– torta na rozlúčku – koláčikové nanuky – 90.-

– ostatné – hračky, pomôcky…..- 109,91.-

VÝDAVKY­=PRÍJEM – ZOSTATOK – 0.-

PRANIE PRÁDLA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 – PRÍJEM: 25€ / 1 SPIACE DIEŤA V mš a 5€ / 1 dieťa prijaté na poldennú dochádzku –  príjem 20×25.- + 13×5.- + 12,50/dieťa prijaté na adptáciu počas roka/ – spolu príjem: 577,50

VÝDAVKY: pranie prádla

 1. mesiac: 66.-

 2. mesiac: 30.-

 3. mesiac: 35.-

 4. mesiac: 35.-

 1. mesiac: 57.-

 2. mesiac: 40,50.-

 3. mesiac: 48.-

 4. mesiac: 46,40.-

 5. mesiac: 50,70.-

 6. mesiac: 50,70.-

 7. mesiac: 52.-

Výdavky spolu: 511,40€

Zostatok, ktorý sa prevádza do šk. roka 2021/2022 – 66,20.-

 

 

Výdavky v jednotlivých mesiacoch závisia od počtu spiacich detí, od toho, či sa perú len obliečky, alebo aj uteráčiky, či si práčovňa účtuje dovoz-odvoz.

 Doklady o všetkých výdavkoch sú k nahliadnutiu na požiadanie v riaditeľni MŠ. Archivujeme ich 5 rokov. Ďakujem.

 

 

 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.

Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí a neprijatí do materskej školy sa budú vydávať v Materskej škole Jasenica v dňoch 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021 v čase od 10:00 – 12:00 hodiny. Neprebrané rozhodnutia budú poslané poštou na trvalú adresu zákonných zástupcov s doručením do vlastných rúk.

                                    Ďakujem za porozumenie 

                                                                                              Kolkusová