PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

Milí rodičia detí, ktoré do konca augusta 2021 dovŕšia vek 6 a viac rokov. Keďže je situácia kritická a Vaše deti by mali v mesiaci apríl absolvovať zápis do ZŠ, ponúkam Vám možnosť aby Vaše dieťa obsolvovalo depistáž v priestoroch materskej školy za dodržania všetkých opatrení. Depistáž – test školskej zrelosti by deti absolvovali v malých skupinách 3-5 detí pod vedením Mgr. Katky Tomanovej – riaditeľky CPPaP v Považskej Bystrici, ktorá by následne vyhodnotila testy a individuálne by Vám prezentovala výsledky vo vopred stanovenom termíne. Nakoľko nevieme, čo bude zajtra – ponúkam Vám takúto formu pomoci, aby sme si všetci boli istí, že  je Vaše dieťa zrelé a pripravené na vstup do základnej školy. Nezabúdajte, že nielen miera vedomostí, zručnosti, ale aj miera samostatnosti, emocionálneho odpútania sa od rodičov, správanie, návyky a rôzne iné skutočnosti ovplyvňujú fungovanie dieťaťa v ZŠ.

Testy by sme zrealizovali v období od 22. 2. 2021.

Ako budeme postupovať:

 • – žiadam Vás, ak si nie ste istí, či dať – nedať dieťa do ZŠ, máte pochybnosti,  neviete ako postupovať  – volajte 0948 898 806
 • – ak máte záujem o to, aby Vaše dieťa absolvovalo depistáž – test školskej zrelosti- kontaktujte ma 0948 898 806
 • – testy školskej zrelosti budú zrealizované len na základe písomného súhlasu rodiča
 • ak rozmýšľate nad tým, že Vaše dieťa nenastúpi od septembra do ZŠ – budete potrebovať vyjadrenie CPPaP
 • postupne si rozmyslite, či máte/nemáte záujem a volajte 0948 898 806

 

 • – podľa novej platnej legislatívy, nakoľko je predprimárne vzdelávanie povinné od 1.1.2021 – v prípade ak máte záujem nezapísať dieťa do ZŠ, postup je nasledovný:
 • – dieťa sa musí zúčastniť na zápise do ZŠ
 • – na zápise oznámite riaditeľovi ZŠ, že nemáte záujem dieťa zapísať do ZŠ
 • – ako zákonní zástupcovia podávate písomnú žiadosť riaditeľke materskej školy, že žiadate o predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa v materskej škole na ďalší rok
 • k žiadosti, aby mohla byť kladne vybavená sa prikladá písomné vyjadrenie CPPaP, písomné vyjadrenie pediatra a informovaný súhlas zákonných zástupcov
 • v prípade akýchkoľvek otázok sa ozvite, ďakujem za pochopenie

2% z dane

2% z dane
Vážení rodičia, najskôr by som sa chcela ešte raz poďakovať za darovanie 2% z daní. Peniažky využijeme pre deti MŠ o čom budete včas informovanÍ. V súčasnej situácii je celé financovanie a podávanie daní poposúvané, aj vyzbieraná suma pre materskú školu by mala podľa mojich informácií doraziť do marca 2021. V tomto čase už niektorí z Vás budú podávať daňové priznanie , či ako SZČO, alebo zamestnanci firiem.

CHCEM VÁS TOUTO CESTOU POŽIADAŤ, AK BY STE CHCELI DAROVAŤ SVOJE 2% Z DANÍ PRE DETI NAŠEJ MŠ – OZNÁMTE SVOJMU ZAMESTNÁVATEĽOVI – EKONÓMKE – V ČASE DO 15.2. 2021, ŽE CHCETE POUKÁZAŤ 2% Z DANE NADÁCII SPOLOČNE PRE REGIÓN, KTORÁ NÁM FINANCIE POTOM POUKÁŽE ZAČIATKOM ROKA 2022 NA  OBECNÝ ÚČET PRE MŠ. PO TOMTO KROKU VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PO PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA VYSTAVÍ POTVRDENIE O ODVEDENÍ DANE , KTORÉ ODOVZDÁTE V MŠ A VYPÍŠETE VYHLÁSENIE O DAROVANÍ 2%. 

V NAJBLIŽŠEJ DOBE MI BUDÚ ZASLANÉ POTREBNÉ DOKUMENTY OD NADÁCIE SPOLOČNE PRE REGIÓN, KTORÉ VÁM V PRÍPADE POTREBY DORUČÍM. ĎAKUJEM PEKNE 

Otváranie škôl – aktualizácia k 28.1.2021

Otváranie škôl – aktualizácia k 28.1.2021

Minister školstva  na tlačovom brífingu oznámil, že školy pokračujú budúci týždeň – od 1. februára 2021 v doterajšom režime. Budú otvorené pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zamestnaných rodičov, ktorí musia dochádzať do práce. Pokiaľ potrebujete umiestniť dieťa do MŠ, alebo sa u Vás zmenila situácia ohľadom zamestnania, či máte nejaké otázky, volajte 0948 898 806. Ďakujem za pochopenie.

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

Vážení rodičia, dávam do pozornosti nové vyhlásenie ministra školstva vydané Ministerstvom školstva SR o návrate detí do MŠ, citujem:

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ;

 

NA ZÁKLADE DANÉHO  ROZHODNUTIA A PO DOHOVORE SO ZRIAĎOVATEĽOM SA PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OTVÁRA OD 18. JANUÁRA 2021 PRE DETI ZAMESTNANÝCH RODIČOV BEZ ROZDIELU. V PRÍPADE OTÁZOK VOLAJTE NA ČÍSLO: 0948 898 806

 • PODMIENKOU UMIESTNENIA DIEŤAŤA DO MŠ V TOMTO OBDOBÍ JE ZAMESTNANOSŤ OBOCH RODIČOV!!! RODIČIA, KTORÍ SÚ NA MATERSKEJ DOVOLENKE NEMÔŽU ZA DANÝCH PODMIENOK V TOMTO OBDOBÍ DOVIESŤ DIEŤA DO MŠ.

 • ŽIADAME STRIKTNÉ DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL :
 • VYPLNENIE VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI VŽDY V PONDELOK PRI NÁSTUPE DO MŠ
 • 2 m ODSTUPY ,
 • DEZINFEKCIA PRI VSTUPE DO BUDOVY,
 • VSTUP LEN S RÚŠKOU,
 • ZDRŽIAVANIE SA V ŠATNI LEN NA NEVYHNUTNÝ ČAS
 • V PRÍPADE PODOZRENIA NA OCHORENIE COVID – 19, V PRÍPADE STYKU S NAKAZENOU OSOBOU, V PRÍPADE OHROZENIA ZDRAVIA ČLENA VAŠEJ RODINY  – ŽIADAM O OZNÁMENIE DANEJ SKUTOČNOSTI P. RIADITEĽKE MŠ – 0948 898 806

ŽIADAM VÁS O ZODPOVEDNÝ A KOREKTNÝ PRÍSTUP, NAKOĽKO SITUÁCIA JE NAOZAJ VÁŽNA, ABY SME NEOHROZOVALI SEBA ANI SVOJE OKOLIE. ĎAKUJEM

Otváranie škôl v roku 2021

Otváranie škôl v roku 2021

Najnovšie informácie ohľadom otvárania škôl od 11. 1. 2020:

 • ,, Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu„Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva. 
 • Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:
 • Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

PO VZÁJOMNEJ DOHODE S RODIČMI, KTORÍ SPĹŇAJÚ STANOVENÉ PODMIENKY A PO DOHODE SO ZRIAĎOVATEĽOM MATERSKÁ ŠKOLA OSTÁVA ZATVORENÁ DO 15.1.2021. O ĎALŠÍCH ZMENÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAŤ. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

 

Mikuláš v MŠ

Mikuláš v MŠ

Tento rok privítame Mikuláša v Kaštieli Jasenica.

7. decembra tu bude čakať na deti prekvapenie:

14:15 – zraz všetkých detí pred Kaštieľom Jasenica
14:30 – divadelné predstavenie Bábkového divadla Lienka  – Čertovská rozprávka
15:10 – vianočné občerstvenie pre deti
15:30 – príchod Mikuláša s pomocníkmi a rozdávanie
darčekov
16:00 – odchod všetkých detí domov, rodičia si ich prevezmú pred kaštieľom

 ORGANIZAČNÉ POKYNY:

 – celá akcia sa bude realizovať s dodržaním hygienických opatrení – dodržaný odstup, dospelé osoby v rúškach, bez zákonných zástupcov, len s personálom MŠ

– deti, ktoré v MŠ spávajú si vyzdvihnete až pred kaštieľom o 16:00

– deti, ktoré chodia na obed domov dovediete pred kaštieľ o 14:15 hodine

– prosíme rodičov, kto má čas a chuť, aby prispeli k vianočnému občerstveniu koláčikmi, ktoré prinesú ráno do materskej školy – len pár kúskov pre potešenie

– celé predstavenie, program detí a príchod Mikuláša budeme nahrávať a fotografovať – nahrávky zverejníme v skupine na FB

Výdavky na predstavenie, balíčky a zabezpečenie celej akcie sú hradené zo ZRŠ, poplatkov a sponzorského daru.

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

VÁŽENÍ RODIČIA !!!

Keďže sa v najbližších dňoch uskutočni na Slovensku celoplošné testovanie, oznamujem Vám podmienky, za akých môžete následne doviesť svoje dieťa do materskej školy:

 • Zákonný zástupca dieťaťa navštevujúceho MŠ predloží pri vstupe dieťaťa do triedy dňa 3. 11.  – Vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa podpisom  zaručuje za to, že jeho dieťa je naozaj zdravé a môže byť súčasťou kolektívu MŠ.
 • Vyhlásenie nájdete na nástenke pred vstupom do triedy MŠ
 • Zákonný zástupca oznámi riaditeľke MŠ do dňa 2. 11. 2020 do 10:00 hodiny, či jeho dieťa nastúpi od ďalšieho dňa do MŠ formou sms, telefonátom, cez sociálne siete
 • Telefónne číslo : 0948 898 806

KEĎŽE JE TESTOVANIE DOBROVOĽNÉ A V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKEJ JEDÁLNI VŠETCI PEDAGOGICKÍ A NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI PODSTÚPIA TENTO TEST Z DÔVODU ZABEZPEČENIA  BEZINFEKČNÉHO PROSTREDIA PRE VAŠE DETI, VÁS ÚPRIMNE ŽIADAM, ABY STE SA ZODPOVEDNE DOSTAVILI NA TESTOVANIE A V PRÍPADE NUTNOSTI DODRŽIAVALI KARANTÉNU, ALEBO OBMEDZENIE POHYBU A TÝM NEOHROZOVALI ZDRAVIE NÁS – ZAMESTNANCOV A ZDRAVIE VAŠICH DETÍ. DOTERAZ SME DOKÁZALI PROSTREDIE MŠ UCHRÁNIŤ OD EPIDÉMIE A RADI BY SME V TOMTO PROSTREDÍ AJ NAĎALEJ PRACOVALI.

            ĎAKUJEM VEĽMI PEKNE ZA POCHOPENIE – Kolkusová

 

JESENNÉ PRÁZDNINY

JESENNÉ PRÁZDNINY

V čase od 30. 10 – 2. 11. a 6. 11. – 9. 11. je prevádzka materskej školy prerušená.

V tomto období bude prebiehať celoplošné testovanie na COVID – 19. O ďalších faktoch ohľadom príchodu detí do MŠ po testovaní budete včas informovaní tu na stránke MŠ a v uzatvorenej skupine na FB. Ďakujem za pochopenie. 

Oznam

Oznam

DÔLEŽITÝ OZNAM:

V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ, je zákonný zástupca povinný postupovať nasledovne:

 1. Ak je dieťa v MŠ neprítomné 3 po sebe nasledujúce dni, vrátane víkendu a sviatkov – rodič vypíše potvrdenie o bezinfekčnosti, keď privedie dieťa do MŠ.

 2. Ak je dieťa v MŠ neprítomné viac ako 5 po sebe nasledujúcich dní, čiže 6 a viac, do ktorých sa víkend a sviatky nezapočítavajú – je rodič povinný priniesť potvrdenie od lekára, že dieťa môže nastúpiť do MŠ.