POZOR!!!

POZOR!!!

Nakoľko vláda SR prijala nové uznesenie od dňa 3. 3. 2021 – streda vrátane, by mala byť činnosť Materskej školy Jasenica otvorená len pre deti zamestnaných rodičov, ktorí musia dochádzať denne do zamestnania. Z daného vyplýva, že rodičia, ktorí sú zamestnaní sa musia v MŠ v stredu ráno preukázať potvrdením o zamestnaní a mieste výkonu práce do ktorého musia dochádzať. K danému uzneseniu ešte nie je vydaná vyhláška. Informujem Vás z dôvodu, aby ste si zabezpečili potvrdenia pre deti, ktorých sa to týka. Zajtra – utorok, budeme zisťovať záujem o MŠ od stredy za daných podmienok. Ak by sa niečo zmenilo, budem, Vás včas informovať.

 • podmienka pravidelného testovania v 7 dňových intervaloch oboch zákonných zástupcov ostáva nezmenená

 • informujem, že zajtra – utorok sa depistáž nekoná – nakoľko aj CPPaP v PB je vo forme home office a testy nemôžu byť zrealizované . Termín na piatok je zatiaľ aktuálny, všetko sa rozhodne po vydaní vyhlášky.

 

 •          Ďakujem za pochopenie, čakáme na úradné dokumenty.

 •                                                                                  

PRAVIDLÁ K ORGANIZOVANIU MATERSKEJ ŠKOLY OD 1.3.2021

PRAVIDLÁ K ORGANIZOVANIU MATERSKEJ ŠKOLY OD 1.3.2021

Vážení rodičia!

Od pondelka – 1.3.2021 sa Považská Bystrica nachádza v čiernej farbe na COVID automate, čo predstavuje sprísnenie pravidiel na pohyb po okrese. RÚNZ  PB odporúča zatvorenie prevádzok materských škôl.

Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou MŠ Jasenica chce uspokojiť záujem a potrebu o činnosť materskej školy, preto prevádzku MŠ od 1.3.2021 necháva otvorenú v bežnom režime pre všetky deti. avšak sa sprísňujú pravidlá a to nasledovne:

 • vždy v pondelok zákonný zástupca vypíše čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, pričom predloží negatívny výsledok testu na COVID – 19 oboch zákonných zástupcov žijúcich v jednej domácnosti na nahliadnutie !!!

 

 • Termíny testov oboch zákonných zástupcov sa zapíšu do čestného vyhlásenia !!!

 

 • Dieťa,ktoré prejaví najmenšie náznaky choroby – kašeľ, nádcha, prskanie a podobne nebude do MŠ prijaté, prípadne ak sa prejavy ukážu počas pobytu v MŠ, dieťa bude izolované a zákonný zástupca bude privolaný do MŠ aby si ho vyzdvihol !!!

Nakoľko môžu byť deti aj dospelí prenášačmi ochorenia, rozhodli sme sa aj my zvýšiť opatrnosť a ochraňovať seba aj okolie.

                                         Ďakujem za pochopenie!!!

2% Z DANE

2% Z DANE

VÁŽENÍ RODIČIA, AK CHCETE DAROVAŤ NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE 2% Z DANE, KTORÉ VYUŽIJEME PRE DETI NA SKVALITNENIE ŽIVOTA V MATERSKEJ ŠKOLE, UŽ VOPRED VÁM ĎAKUJEME.

ČO MÁM PRE TO UROBIŤ?

 • OZNÁMIŤ V ČASE DO 15. 2. 2021  SVOJEJ EKONÓMKE, ŽE MÁM ZÁUJEM DAROVAŤ 2%
 • PO ODOVZDANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA DAŤ POTVRDIŤ POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE U SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA
 • NA ZÁKLADE POTVRDENIA VYPÍSAŤ TLAČIVO – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ 2%
 • POTVRDENIE A VYHLÁSENIE ODOVZDAŤ V MATERSKEJ ŠKOLE
 • 2% BUDÚ POUKÁZANÉ NA ÚČET NADÁCIE PRE REGIÓN. NA ZÁKLADE VAMI ODOVZDANÝCH DOKUMENTOV SI PENIAŽKY DOKÁŽEME PREVIEZŤ NA ÚČET PRE MŠ
 • POTREBNÉ DOKUMENTY SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU NA STRÁNKE:

ORGANIZÁCIA NÁSTUPU DO MŠ 8.2.2021

ORGANIZÁCIA NÁSTUPU DO MŠ 8.2.2021
 • V pondelok 8.2. sa otvára prevádzka MŠ pre všetky deti bez rozdielu.
 • – Podmienkou nástupu do MŠ je, že zákonný zástupca, ktorý privedie do MŠ dieťa sa preukáže negatívnym testom nie starším ako 7 dní. Vypíše čestné prehlásenie a ako prílohu odovzdá kópiu negatívneho testu.
 • – Do budovy má povolený vstup, alebo priviesť dieťa môže len zákonný zástupca s testom nie starším ako 7 dní, alebo s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo bez testu ak sa na neho vzťahuje výnimka z testovania, pričom v čestnom prehlásení uvedie dôvod.
 • – Zákonní zástupcovia musia dodržiavať prísne hygienické opatrenia- rúško, odstup, dezinfekcia, zdržiavať sa v šatni minimálny čas.
 • – Dieťa do MŠ v čase od 6:30 do 8:00 privádza zákonný zástupca s dodržaním stanovených podmienok. Ak potrebujete, aby dieťa vyzdvihla iná osoba, ktorá je poverená v splnomocnení, zazvoní na zvonček a počká pred dverami. Učiteľka jej dieťa odovzdá. Žiadame, aby ste ráno nahlasovali túto skutočnosť.
 •           Ďakujem za trpezlivosť a pochopenie ZK

 

 

DÔLEŽITÝ OZNAM

DÔLEŽITÝ OZNAM

OZNAMUJEME RODIČOM DÔLEŽITÚ SPRÁVU OHĽADOM TESTOVANIA?

 • NAKOĽKO V TOMTO ČASE VLÁDA SR EŠTE NEPRIJALA UZNESENIE VLÁDY O NÁVRATE DETÍ DO ŠKÔL A STÁLE ROKUJE, EŠTE NIE JE ISTÉ, ČI SA MATERSKÁ ŠKOLA V PONDELOK – 8. 2. OTVORÍ PRE VŠETKY DETI

 

 • PANI STAROSTKA PONÚKA MOŽNOSŤ RODIČOM, ALE AJ VŠETKÝM OBČANOM DAŤ SA OTESTOVAŤ ANTIGÉNOVÝMI TESTAMI PRIAMO V JASENICI DŇA 6.2. 2021 – V SOBOTU V ČASE OD 8:00 – 20:00 HODINE V KULTÚRNOM DOME

 

 • AKO ZÁKONNÍ ZÁSTUPCOVIA DETÍ MÁTE MOŽNOSŤ VÝBERU – BUĎ SA DAŤ OTESTOVAŤ V STANOVENOM ČASE DNES V PAPRADNE, ALEBO POČAS DŇA ZAJTRA V JASENICI, ALEBO V NEDEĽU V POVAŽSKEJ BYSTRICI, AK BUDETE POTREBOVAŤ TEST OD 8. 2. – ČO BUDE VYPLÁVAŤ Z UZNESENIA PRIJATÝM VLÁDOU SR

 

 • AK BUDE UZNESENIE VLÁDY PRIJATÉ, OD PONDELKA 8. 2. – JE JEDEN ZO ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCOV ŽIJÚCICH V JEDNEJ DOMÁCNOSTI S DIEŤAŤOM POVINNÝ PREUKÁZAŤ SA NEGATÍVNYM TESTOM PRI VSTUPE DIEŤAŤA DO MŠ  A VYPÍSAŤ ČESTNÉ PREHLÁSENIE
 •                  
 • ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE,
 •                        PRIZNÁM SA, ŽE JA SAMA PLNÍM LEN NARIADENIA VLÁDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Kolkusová 

PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

PREDŠKOLÁCI V NAŠEJ MŠ.

Milí rodičia detí, ktoré do konca augusta 2021 dovŕšia vek 6 a viac rokov. Keďže je situácia kritická a Vaše deti by mali v mesiaci apríl absolvovať zápis do ZŠ, ponúkam Vám možnosť aby Vaše dieťa obsolvovalo depistáž v priestoroch materskej školy za dodržania všetkých opatrení. Depistáž – test školskej zrelosti by deti absolvovali v malých skupinách 3-5 detí pod vedením Mgr. Katky Tomanovej – riaditeľky CPPaP v Považskej Bystrici, ktorá by následne vyhodnotila testy a individuálne by Vám prezentovala výsledky vo vopred stanovenom termíne. Nakoľko nevieme, čo bude zajtra – ponúkam Vám takúto formu pomoci, aby sme si všetci boli istí, že  je Vaše dieťa zrelé a pripravené na vstup do základnej školy. Nezabúdajte, že nielen miera vedomostí, zručnosti, ale aj miera samostatnosti, emocionálneho odpútania sa od rodičov, správanie, návyky a rôzne iné skutočnosti ovplyvňujú fungovanie dieťaťa v ZŠ.

Testy by sme zrealizovali v období od 22. 2. 2021.

Ako budeme postupovať:

 • – žiadam Vás, ak si nie ste istí, či dať – nedať dieťa do ZŠ, máte pochybnosti,  neviete ako postupovať  – volajte 0948 898 806
 • – ak máte záujem o to, aby Vaše dieťa absolvovalo depistáž – test školskej zrelosti- kontaktujte ma 0948 898 806
 • – testy školskej zrelosti budú zrealizované len na základe písomného súhlasu rodiča
 • ak rozmýšľate nad tým, že Vaše dieťa nenastúpi od septembra do ZŠ – budete potrebovať vyjadrenie CPPaP
 • postupne si rozmyslite, či máte/nemáte záujem a volajte 0948 898 806

 

 • – podľa novej platnej legislatívy, nakoľko je predprimárne vzdelávanie povinné od 1.1.2021 – v prípade ak máte záujem nezapísať dieťa do ZŠ, postup je nasledovný:
 • – dieťa sa musí zúčastniť na zápise do ZŠ
 • – na zápise oznámite riaditeľovi ZŠ, že nemáte záujem dieťa zapísať do ZŠ
 • – ako zákonní zástupcovia podávate písomnú žiadosť riaditeľke materskej školy, že žiadate o predĺženie povinného predprimárneho vzdelávania Vášho dieťaťa v materskej škole na ďalší rok
 • k žiadosti, aby mohla byť kladne vybavená sa prikladá písomné vyjadrenie CPPaP, písomné vyjadrenie pediatra a informovaný súhlas zákonných zástupcov
 • v prípade akýchkoľvek otázok sa ozvite, ďakujem za pochopenie

2% z dane

2% z dane
Vážení rodičia, najskôr by som sa chcela ešte raz poďakovať za darovanie 2% z daní. Peniažky využijeme pre deti MŠ o čom budete včas informovanÍ. V súčasnej situácii je celé financovanie a podávanie daní poposúvané, aj vyzbieraná suma pre materskú školu by mala podľa mojich informácií doraziť do marca 2021. V tomto čase už niektorí z Vás budú podávať daňové priznanie , či ako SZČO, alebo zamestnanci firiem.

CHCEM VÁS TOUTO CESTOU POŽIADAŤ, AK BY STE CHCELI DAROVAŤ SVOJE 2% Z DANÍ PRE DETI NAŠEJ MŠ – OZNÁMTE SVOJMU ZAMESTNÁVATEĽOVI – EKONÓMKE – V ČASE DO 15.2. 2021, ŽE CHCETE POUKÁZAŤ 2% Z DANE NADÁCII SPOLOČNE PRE REGIÓN, KTORÁ NÁM FINANCIE POTOM POUKÁŽE ZAČIATKOM ROKA 2022 NA  OBECNÝ ÚČET PRE MŠ. PO TOMTO KROKU VÁM ZAMESTNÁVATEĽ PO PODANÍ DAŇOVÉHO PRIZNANIA VYSTAVÍ POTVRDENIE O ODVEDENÍ DANE , KTORÉ ODOVZDÁTE V MŠ A VYPÍŠETE VYHLÁSENIE O DAROVANÍ 2%. 

V NAJBLIŽŠEJ DOBE MI BUDÚ ZASLANÉ POTREBNÉ DOKUMENTY OD NADÁCIE SPOLOČNE PRE REGIÓN, KTORÉ VÁM V PRÍPADE POTREBY DORUČÍM. ĎAKUJEM PEKNE 

Otváranie škôl – aktualizácia k 28.1.2021

Otváranie škôl – aktualizácia k 28.1.2021

Minister školstva  na tlačovom brífingu oznámil, že školy pokračujú budúci týždeň – od 1. februára 2021 v doterajšom režime. Budú otvorené pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a zamestnaných rodičov, ktorí musia dochádzať do práce. Pokiaľ potrebujete umiestniť dieťa do MŠ, alebo sa u Vás zmenila situácia ohľadom zamestnania, či máte nejaké otázky, volajte 0948 898 806. Ďakujem za pochopenie.

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

NÁVRAT DETÍ DO MŠ – aktualizácia

Vážení rodičia, dávam do pozornosti nové vyhlásenie ministra školstva vydané Ministerstvom školstva SR o návrate detí do MŠ, citujem:

ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
rozhoduje takto:

S účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách
a prevádzku školských zariadení okrem
a) materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce
neumožňuje vykonávať ju z domácnosti, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a
rozhodne tak zriaďovateľ;

 

NA ZÁKLADE DANÉHO  ROZHODNUTIA A PO DOHOVORE SO ZRIAĎOVATEĽOM SA PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OTVÁRA OD 18. JANUÁRA 2021 PRE DETI ZAMESTNANÝCH RODIČOV BEZ ROZDIELU. V PRÍPADE OTÁZOK VOLAJTE NA ČÍSLO: 0948 898 806

 • PODMIENKOU UMIESTNENIA DIEŤAŤA DO MŠ V TOMTO OBDOBÍ JE ZAMESTNANOSŤ OBOCH RODIČOV!!! RODIČIA, KTORÍ SÚ NA MATERSKEJ DOVOLENKE NEMÔŽU ZA DANÝCH PODMIENOK V TOMTO OBDOBÍ DOVIESŤ DIEŤA DO MŠ.

 • ŽIADAME STRIKTNÉ DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL :
 • VYPLNENIE VYHLÁSENIA O BEZINFEKČNOSTI VŽDY V PONDELOK PRI NÁSTUPE DO MŠ
 • 2 m ODSTUPY ,
 • DEZINFEKCIA PRI VSTUPE DO BUDOVY,
 • VSTUP LEN S RÚŠKOU,
 • ZDRŽIAVANIE SA V ŠATNI LEN NA NEVYHNUTNÝ ČAS
 • V PRÍPADE PODOZRENIA NA OCHORENIE COVID – 19, V PRÍPADE STYKU S NAKAZENOU OSOBOU, V PRÍPADE OHROZENIA ZDRAVIA ČLENA VAŠEJ RODINY  – ŽIADAM O OZNÁMENIE DANEJ SKUTOČNOSTI P. RIADITEĽKE MŠ – 0948 898 806

ŽIADAM VÁS O ZODPOVEDNÝ A KOREKTNÝ PRÍSTUP, NAKOĽKO SITUÁCIA JE NAOZAJ VÁŽNA, ABY SME NEOHROZOVALI SEBA ANI SVOJE OKOLIE. ĎAKUJEM

Otváranie škôl v roku 2021

Otváranie škôl v roku 2021

Najnovšie informácie ohľadom otvárania škôl od 11. 1. 2020:

 • ,, Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu„Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva. 
 • Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:
 • Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy.  Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

PO VZÁJOMNEJ DOHODE S RODIČMI, KTORÍ SPĹŇAJÚ STANOVENÉ PODMIENKY A PO DOHODE SO ZRIAĎOVATEĽOM MATERSKÁ ŠKOLA OSTÁVA ZATVORENÁ DO 15.1.2021. O ĎALŠÍCH ZMENÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAŤ. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.