SOM NOVÝM ŠKÔLKAROM…..

SOM NOVÝM ŠKÔLKAROM…..

Milí rodičia, ak bolo Vaše dieťa prijaté do MŠ Jasenica od 1. 9. 2021 prečítajte si nasledovné riadky:

 • nástup detí do MŠ je dňa 2. 9. 2021 – štvrtok. Prevádzka MŠ začína 6:30 hod. a deti majú príchod do MŠ denne do 8:00 hodiny. Dieťa si nájde v šatni označenú skrinku, ktorú budete používať denne.

ČO POTREBUJE VAŠE DIEŤA DO MŠ: 

 • prezuvky
 • náhradné oblečenie do skrinky
 • deti prijaté na celodenný pobyt – pyžamko
 • deti prijaté na celodenný pobyt – zubnú kefku a pastu, prípadne pohárik
 • denne pohodlný odev
 • hygienické vreckovky do skrinky
Ostatné hygienické pomôcky – toaletný papier, vreckovky, uterák, hrebeň, pohár na vodu má dieťa k dispozícii v MŠ riadne označené. nie je potrebné ich do MŠ nosiť.

POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA: 

 • zákonný zástupca pri príchode dieťaťa do MŠ vyplní potvrdenie o bezinfekčnosti, v ktorom sa svojím podpisom zaručuje, že dieťa do MŠ prichádza z bezinfekčného prostredia a dieťa je zdravé a neprejavuje žiadne známky ochorenia – soplík, kašeľ, zapálené oči a podobne
 • zákonný   zástupca vyplní zápisný lístok na stravu pre dieťa, na základe ktorého bude dieťa prijaté ako stravník do školskej jedálne a v MŠ mu bude podávaná strava

 

 

Vyúčtovanie poplatkov použitých v školskom roku 2020/2021

Vyúčtovanie poplatkov použitých v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, dávam do pozornosti vyúčtovanie poplatkov ZRŠ a za pranie prádla za školský rok 2020/2021:

DOBROVOĽNÝ PRÍSPEVOK ZRŠ – 20€ / 1 DIEŤA NA ŠKOLSKÝ ROK– vybratých : 33×20€ – 660€ + 19,30€ – zostatok zo šk. roka 2019/2020 …………spolu 679,30€ + 8,50 / dieťa prijaté na adaptáciu v priebehu roka/ ……….. celkový príjem: 687,80€

 VÝDAVKY:

– mikulášske balíčky: 65,37

– kinder vajcia + iné sladkosti na Mikuláša: 37.-

– tvorivá dielňa v MŠ – grafika: 10.-

– podložky na kreslenie vodou – tvorivé pomôcky do MŠ – 56,45.-

– motorky na vozenie na školský dvor – 53,30.-

– odznačiky na Deň matirk pre mamičky – 38,80.-

– sovičky pre predškolákov – 22,20.-

– cestovné náklady na Považský hrad – 10,80.-

– výdavky na nočnú MŠ – potraviny pre deti na opekanie – 39,97.-

– mäso na guláš na rozlúčku s predškolákmi – 62.-

– radler na rozlúčku – 44.-

– zelenina + koreniny + chlieb na rozlúčku – 48.-

– torta na rozlúčku – koláčikové nanuky – 90.-

– ostatné – hračky, pomôcky…..- 109,91.-

VÝDAVKY­=PRÍJEM – ZOSTATOK – 0.-

PRANIE PRÁDLA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 – PRÍJEM: 25€ / 1 SPIACE DIEŤA V mš a 5€ / 1 dieťa prijaté na poldennú dochádzku –  príjem 20×25.- + 13×5.- + 12,50/dieťa prijaté na adptáciu počas roka/ – spolu príjem: 577,50

VÝDAVKY: pranie prádla

 1. mesiac: 66.-

 2. mesiac: 30.-

 3. mesiac: 35.-

 4. mesiac: 35.-

 1. mesiac: 57.-

 2. mesiac: 40,50.-

 3. mesiac: 48.-

 4. mesiac: 46,40.-

 5. mesiac: 50,70.-

 6. mesiac: 50,70.-

 7. mesiac: 52.-

Výdavky spolu: 511,40€

Zostatok, ktorý sa prevádza do šk. roka 2021/2022 – 66,20.-

 

 

Výdavky v jednotlivých mesiacoch závisia od počtu spiacich detí, od toho, či sa perú len obliečky, alebo aj uteráčiky, či si práčovňa účtuje dovoz-odvoz.

 Doklady o všetkých výdavkoch sú k nahliadnutiu na požiadanie v riaditeľni MŠ. Archivujeme ich 5 rokov. Ďakujem.

 

 

 

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY.

Vážení rodičia, rozhodnutia o prijatí a neprijatí do materskej školy sa budú vydávať v Materskej škole Jasenica v dňoch 2. 6. 2021 a 3. 6. 2021 v čase od 10:00 – 12:00 hodiny. Neprebrané rozhodnutia budú poslané poštou na trvalú adresu zákonných zástupcov s doručením do vlastných rúk.

                                    Ďakujem za porozumenie 

                                                                                              Kolkusová

Nové pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ od 17.5.2021

Nové pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ od 17.5.2021

Nakoľko od pondelka –  17. mája 2021 sa stáva Považská Bystrica červeným okresom v rámci COVID automatu SR, menia sa pravidlá a podmienky prijímania detí do MŠ nasledovne:

Zákonný zástupca

a) Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do
materskej školy, počas pobytu v šatňovom priestore materskej školy a pri odvádzaní
dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR (prekrytie horných dýchacích ciest , dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
b) Odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi materskej školy alebo inému zamestnancovi
materskej školy určenému riaditeľom. Pričom je dieťa v dobrom zdravotnom stave a neprejavuje žiadne známky choroby.
c) Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o
bezinfekčnosti  – visí na nástenke.  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa
nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané
všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení
o chorobe nie je limitovaný.
d) V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne
o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je
aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej
starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Za týchto podmienok nemôže
dieťa navštevovať školu.

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ od 19.4.2021

Podmienky prijímania dieťaťa do MŠ od 19.4.2021

Dávam do pozornosti podmienky podľa nariadenia Ministerstva školstva SR, ktoré musí zákonný zástupca splniť, aby mohlo byť jeho dieťa prijaté do MŠ od 19.4. Ďakujem všetkým za ich rešpektovanie a dodržiavanie.

                 Riaditeľka MŠ Jasenica


ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • ktoré dovŕši piaty rok veku k 31.8.2021a predprimárne vzdelávanie v MŠ sa pre neho stáva povinným v  zmysle z. č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • dieťa, ktoré nenastúpi do ZŠ aj po dovŕšení 6 rokov a pokračuje v   povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ
 •   s trvalým pobytom v obci Jasenica

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • podmienky a postup prijímania  sú definované vo vnútornom predpise č.001/2021

MIESTO PRIJÍMANIA ŽIADOSTI: MŠ JASENICA 214

ŽIADOSTI SA DO MŠ PRIJÍMAJÚ  OD:  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021 V ČASE OD 10:00 – 12:00 HODINY

ŽIADOSŤ MÔŽETE DONIESŤ OSOBNE, ALEBO VHODIŤ DO SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO AREÁLU MŠ.

Žiadosť si môžete stiahnuť priamo TU, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ – pred vchodom poprosím zvoniť:

 


HARMONOGRAM DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA

HARMONOGRAM DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA

Nakoľko sa už začína mesiac máj , chceme Vás oboznámiť s tým, čo nás v MŠ ešte do konca roka čaká a aká bude organizácia chodu MŠ počas mesiacov júl a august:

MÁJ 2021

 • pripravujeme pre Vás Deň matiek v priebehu mesiaca, počkáme na vývoj situácie, podľa toho zvolíme formu vystúpenia – spoločne v exteriéri , alebo online vystúpenie formou videa pre mamičky
 • 21. 5. 2021 o 9:30 hodine si deti pozrú enviromentálne divadlo Malý princ spojené s bublinkovou show, kde sa vybláznime s bublinkami pod vedením uja Tomíka

 • 31. 5. 2021 vyhodnotíme projekt Šport nás spája, v ktorom deti plnia s Vami rodičmi 7 úloh

JÚN 2021

 • 1. 6.   – MDD – športové dopoludnie s deťmi, kde ich budú čakať súťaže, prekvapenia a rôzne aktivity. Deti dostanú sponzorské dary od Cyklistického klubu Vertigo, Vinkstavu a Cykloservisu Bikedu a sladké odmeny.
 • 9. 6. 2021 do areálu našej MŠ zavíta MINIFARMIČKA  – deti sa oboznámia so starostlivosťou, životom a úžitkom domácich zvierat – zajace, somárik, ovce, sliepky, kozičky a iné

 • 18. 6. 2021 – Nočná MŠ – deti z triedy Lienok zažijú nezabudnuteľný pirátsky večer a noc s opekačkou, hľadaním pokladu, baterkovým pátraním a podobne
 • Rozlúčka s predškolákmi – bude sa konať podľa situácie spojenej s opatreniami proti COVID -19
 • turistická vychádzka s ruksakmi a dobrou náladou do okolia Jasenica – o termíne budete informovaní vzhľadom na počasie

JÚL 2021

 • prevádzka materskej školy bude otvorená do 9. 7. 2021 Od 10. 7. 2021 je MŠ zatvorená až do konca augusta. Dňa 2. 9. 2021 zahájime nový školský rok v MŠ.
 • Počas letných prázdnin sa budú priestory MŠ maľovať. Chcem Vám ešte raz poďakovať za darovanie 2% z dane. V týchto dňoch sa pripísali prostriedky za rok 2019 na účet obce – 1659,65 e.  Z daných eur si zakúpime nové koberce do oboch tried, nový nábytok do triedy Lienok a drevené pexeso z agátového dreva na rozvoj prírodovednej gramotnosti na školský dvor . O výške vyzbieraného príspevku  v tomto roku 2021 Vás budeme informovať v júni. Ďakujeme
 • DENNÝ DETSKÝ TÁBOR – od 12. 7.  – 16. 7. 2021 sa bude realizovať denný tábor pre deti vo veku od 4 – 8 rokov. Deti čakajú turistické vychádzky na Považský hrad, na Podjavorník, Farmu v Papradne a podobne. O deti bude postarané denne od 7:00 – 16:00 hodiny. Zabezpečíme desiatu, teplý obed, pitný režim, bohatý program a profesionálny dozor. Cena tábora – 50e/ 1 dieťa. Deti sa nebudú stravovať v školskej jedálni, strava bude zabezpečená externe. Informácie na tel. čísle: 0948 898 806, Kolkusová

DOCHÁDZKA DO MŠ OD 3. 5. 2021

DOCHÁDZKA DO MŠ OD 3. 5. 2021

Vážení rodičia, vstup do budovy MŠ , nakoľko vy ste povinní pri príchode dieťaťa do MŠ ho predať učiteľke do rúk, sa stále riadi podľa aktuálnej Vyhlášky  197  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození
verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa. Považská Bystrica je stále v Covid automate v bordovej farbe, takže zákonný zástupca sa bude preukazovať aj naďalej negatívnym testom a vyhlásením o bezinfekčnosti. 

Vyňaté s usmernenia Ministerstva školstva SR:

,,  Všetky ostatné osoby, mimo osôb uvedených vyššie  – deti a žiaci MŠ a ZŠ – sa v zmysle platnej vyhlášky č. 197/2021 podľa §
1 ods. 2, písm. b) pri vstupe do objektu/areálu školy alebo školského zariadenia preukazujú negatívnym
výsledkom testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 7 dní, alebo sa preukazujú niektorou z
výnimiek na testovanie (prekonanie choroby COVID-19, zaočkovaná osoba, iná zdravotná indikácia a
pod.).“

 

NAĎALEJ VÁS ŽIADAME, ABY STE DODRŽIAVALI OPATRENIA – NOSENIE RESPIRÁTORA FFP2 V MŠ, DEZINFEKCIA RÚK, ODSTUPY.         

                                                                                 ĎAKUJEME

 

PROJEKT ,, ŠPORT … …..

PROJEKT ,, ŠPORT … …..

MILÍ RODIČIA, NAKOĽKO SA UČÍME ŽIŤ S DODRŽIAVANÍM OPATRENÍ A NEMÔŽEME S NAŠIMI DEŤMI ABSOLVOVAŤ VÝLETY A EXKURZIE MIMO OBEC, ROZHODLI SME SA ZAPOJIŤ VÁS DO NÁŠHO SPOLOČNÉHO ŽIVOTA V MŠ.

PRIPRAVILI SME SI PRE VÁS PROJEKT, KTORÝ OBSAHUJE 7 ÚLOH. NA KAŽDÝ TÝŽDEŇ BUDE JEDNA ÚLOHA – ÚLOHY BUDÚ TVORIVÉ, ALE AJ ROZVÍJAJÚCE POHYB A UPEVŇUJÚCE SPOLOČNÉ AKTIVITY VAŠEJ RODINY.

VYHODNOTENIE PROJEKTU BUDE 1. JÚNA NA MDD, KEDY NA DETI ČAKAJÚ ODMENY A PREKVAPENIE, KTORÉHO DARCAMI SÚ CYKLISTICKÝ KLUB VERTIGO, VINKSTAV A CYKLOSERVIS  BIKEDU.

PRAVIDLÁ PROJEKTU:

 • VŽDY V PIATOK BUDE PRIPRAVENÉ ZADANIE NOVEJ ÚLOHY:

           – DETI HO DOSTANÚ V MŠ

           – MÔŽETE SI HO STIAHNUŤ ZO STRÁNKY www.msjasenica.sk

           –  BUDE UVEREJNENÉ V SPOLOČNEJ SKUPINE NA FB

 

 • NA PLNENÍ ÚLOH BUDETE SPOLUPRACOVAŤ V RÁMCI VLASTNEJ RODINY

 

 • SPLNENIE ZADANIA BUDE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ PODĽA POKYNOV PRAVIDELNE DO ŠTVRTKA

 

TEŠÍME SA NA SPOLOČNÚ SPOLUPRÁCU

 1. úloha:  

TERMÍN A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ.

TERMÍN A PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ.

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle zákona č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 209/2019 Z. z.“) a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole na základe:

 • písomnej žiadosti podpísanej oboma zákonnými zástupcami
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Prednostne sa prijíma:

 • ktoré dovŕši piaty rok veku k 31.8.2021a predprimárne vzdelávanie v MŠ sa pre neho stáva povinným v  zmysle z. č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 • dieťa, ktoré nenastúpi do ZŠ aj po dovŕšení 6 rokov a pokračuje v   povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ   
 •   s trvalým pobytom v obci Jasenica       

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku
 • podmienky a postup prijímania  sú definované vo vnútornom predpise č.001/2021

MIESTO PRIJÍMANIA ŽIADOSTI: MŠ JASENICA 214

ŽIADOSTI SA DO MŠ PRIJÍMAJÚ  OD:  1. 5. 2021 – 16. 5. 2021 V ČASE OD 10:00 – 12:00 HODINY

ŽIADOSŤ MÔŽETE DONIESŤ OSOBNE, ALEBO VHODIŤ DO SCHRÁNKY PRED VSTUPOM DO AREÁLU MŠ.

Žiadosť si môžete stiahnuť priamo TU, alebo vyzdvihnúť v budove MŠ – pred vchodom poprosím zvoniť: