2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU

2% PRE MATERSKÚ ŠKOLU

Milí rodičia, opäť sa blíži čas zúčtovania dane za vaše príjmy.  

Ponúkame Vám možnosť darovať 2% z dane našej materskej škole. Tak ako každý rok, prijaté financie budú využité v prospech detí v MŠ.

Čo sme si už za získané financie kúpili: 

 • drevené detské ihrisko z agátového dreva na dvore MŠ
 • koberce do oboch tried
 • nábytok v triede Lienok
 • financovali sme akcie – MDD, maskotov, výlet….

V tomto roku máme na účte Obce Jasenica 840 eur  – 2% z dane za rok 2021. Tieto prostriedky využijeme na zakúpenie vybavenia do externej učebne, ktorú plánujeme začať stavať na jar 2023 na školskom dvore. Vždy sú všetky prostriedky využité v prospech všestranného rozvoja osobností našich detí v MŠ.

AKO NA TO: 

 1. V TERMÍNE DO 15. 2.  KAŹDÝ ZAMESTNANEC MUSÍ NAHLÁSIŤ SVOJEJ UČTÁRKE, ŽE MÁ ZÁUJEM DAROVAŤ 2% , AK TAK DOTERAZ NEROBIL. 
 2. V MATERKSJE ŠKOLE SI VYZDVIHNETE POTVRDENIE A VYHLÁSENIE O DAROVANÍ 2% Z DANE , KONCOM FEBRUÁRA – V MARCI. DANÉ TLAČIVO SI DÁTE POTVRDIŤ U SVOJHO ZAMESTNÁVATEĽA. NÁSLEDNE VYPLNÍTE VYHLÁSENIE A PODPÍŠETE, KDE BUDE PRESNE URČENÁ SUMA, KTORÚ NÁM DARUJETE.
 3.  OBA DOKUMENTY ODOVZDÁTE V MŠ
 4. AK STE SZČO , VŽDY KEĎ PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE ELEKTRONICKY, ZAŠKRTNETE MOŽNOSŤ DAROVAŤ 2%. VYPÍŠETE PRESNE ADRESÁTA A SYSTÉM VÁM DÁ MOŽNOSŤ VYTLAČIŤ VÝŠKU DAROVANEJ SUMY. TOTO POTVRDENIE ODOVZDÁTE V MŠ.
 5. AKO TO FUNGUJE: NAŠA MŠ NEMÁ SAMOSTATNE ZALOŽENÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE, ALE UŽ 6. ROK NA ZÁKLADE ZMLUVY VYBERÁME 2% Z DANE CEZ:

NADÁCIA SPOLOČNE PRE REGIÓN

FRAMBORSKÁ 12

010 01 ŽILINA

IČO: 37900706

VAŠE VYHLÁSENIA A POTVRDENIA ZAŠLEME DO NADÁCIE, ONI NÁM PO SPOČÍTANÍ FINANCIÍ DANÉ PENIAŽKY POŠLÚ KONCOM ROKA 2023 NA ÚČET OBCE.

DOKUMENTY K DAROVANIU 2% BUDÚ VČAS NA NÁSTENKE MŠ, ALEBO VÁM ICH POSKYTNEME V TRIEDE MŠ.

                                         ĎAKUJEME

 

 

DEPISTÁŽ – TESTY PRIPRAVENOSTI DO ZŠ REALIZOVANÉ V MŠ

DEPISTÁŽ – TESTY PRIPRAVENOSTI DO ZŠ REALIZOVANÉ V MŠ

Milí rodičia, testy školskej pripravenosti – DEPISTÁŽ sa budú realizovať v materskej škole v mesiaci MAREC.

Následne budú zápisy  do školy v mesiaci APRÍL.

PRIEBEH DEPISTÁŽE: Deti budú pracovať samostatne na pracovných listoch a testoch pod vedením p. psychologičky z CPPaP v Považskej Bystrici priamo v materskej škole. Testovanie sa bude konať vo vopred určenom termíne doobeda. O výsledkoch testovania Vás bude pani logopedička individuálne informovať v rámci konzultácií. Termíny testovania aj konzultácie upresníme včas. Ak aj p. psychologička na základe testovania odporučí, aby dieťa nenastúpilo do ZŠ a ďalej pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ, zákonný zástupca sa po zohľadnení všetkých okolností rozhoduje sám a aj tak, môže dieťa nastúpiť do ZŠ. Každé dieťa, či nastúpi, nenastúpi do ZŠ sa zúčastní podľa platnej legislatívy zápisu do ZŠ.

Súhlas s účasťou dieťaťa plniaceho si PPV zákonný zástupca vyjadrí vypísaním DOTAZNÍKA PRE RODIČA, ktorý dostanete v triede MŠ a vyplnený prinesiete do MŠ najneskôr do 20. februára.

DEPISTÁŽ je určená v prípade záujmu zák. zástupcu aj pre deti plniace si PPV individuálnou formou.                                                        Ďakujem 

Potvrdenie o bezinfekčnosti

Potvrdenie o bezinfekčnosti
Pri nástupe do materskej školy po vianočných prázdninách žiadam zákonných zástupcov o vypísanie Potvrdenia o bezinfekčnosti, v ktorom vlastným podpisom potvrdzujete, že dieťa do MŠ prichádza z beinfekčného prostredia, neprejavuje príznaky akútneho ochorenia ako je telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška,
malátnosť, neprimeraná únava, začervenané alebo zapálené oči s výtokom,
upchatý nos so sťaženým dýchaním, hustý skalený alebo zafarbený (žltý, zelený)
výtok z nosa, nádcha, bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ,
vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne,
novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

 

Link na stiahnutie tlačiva:

https://cloud-8.edupage.org/cloud/Potvrdenie_o_bezinfekcnosti.pdf?z%3AiQv%2Fz8zOZ%2FzZ8hhxPb8X4bHkcMm2nUod8cpkG%2BgSeDc9eSO8ctM%2BDs4WbuKq2MX%2B

 

 

 

                Ďakujem za pochopenie

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

PREDPLAVECKÝ VÝCVIK

V ČASE OD 23.1. 2023 – 27. 1. 2023 BUDÚ DETI PLNIACE SI PPV/PREDŠKOLÁCI/ ABSOLVOVAŤ PREDPLAVECKÝ VÝCVIK DENNE V ČASE OD 10:00 – 12:00 hodiny NA PLAVÁRNI V POVAŽSKEJ BYSTRICI POD VEDENÍM  INŠTRUKTOROV.

CIEĽOM VÝCVIKU JE ODBÚRAŤ STRACH Z VODY, PODPOROVAŤ U DETÍ RADOSŤ Z HIER VO VODE, DOSIAHNUŤ U DETÍ ZÁKLADY SPLÝVANIA  – DIEŤA DOKÁŽE LEŽAŤ VYSTRETÉ NA HLADINE S PREDPAŽENÝMI RUKAMI, VYSTRETÝMI NOHAMI S NATIAHNUTÝMI ŠPIČKAMI A PONORENOU TVÁROU DO VODY. VÝCVIK SA REALIZUJE V MALOM BAZÉNE NA PLAVÁRNI.

ORGANIZÁCIA:

 • príchod do MŠ ako v bežné dni
 • desiata o 8:30 hod.
 • odchod od MŠ pristaveným autobusom DORTRANS denne o 9:30 hod.
 • príchod na plaváreň, príprava detí do bazéna – prezliekanie do plaviek, sprcha
 • výcvik detí po skupinkách, hromadne – rozcvička na suchu, organizované aktivity v malom povrchovom bazéne, voľné hry a športové aktivity, sprcha, sušenie
 • postupné sušenie a obliekanie – občerstvenie vo vestibule plavárne
 • 12:00  – 12:15 hod. odchod pristaveným autobusom DORTRANS od plavárne v PB smer MŠ
 • obed cca o 13:00 hodine po žiakoch ZŠ
 • deti chodiace na obed – odchod domov cca 13:10, ostatné deti oddych na lehátkach ako v bežné dni

ČO POTREBUJE DENNE VAŠE  DIEŤA NA PREDPLAVECKÝ VÝCVIK:

 • RUKSAK – OSUŠKA, PLAVKY, HYGIENICKÉ VRECKOVKY,MIKROTÉNOVÉ VRECKO NA MOKRÉ PLAVKY, ĽAHKÁ DESIATA-OVOCIE, SLADKOSŤ,/ niečo malé, ľahké,/ VODA VO FĽAŠI/nie krabičkový džús!/, HLAVNE DIEVČATÁ HREBEŇ, HLAVNE DIEVČATÁ KÚPACIA ČIAPKA.
 • DIEVČATÁ DOVIESŤ RÁNO DO MŠ S VYČESANÝMI VLASMI-COP, DRDOL
 • VŠETKY DETI MUSIA MAŤ ZIMNÚ ČIAPKU, ŠÁL-NÁKRČNÍK, TEPLÁKY
 • NEDÁVAJTE DEŤOM ŠLAPKY, ANI SUŠIČE NA VLASY, ŽIADNE HRAČKY ANI ŠPORTOVÉ POTREBY DO VODY – OKULIARE A PODOBNE

 

Chcem Vás všetkých ubezpečiť, že deti nebudeme nútiť do niečoho, čo sa im nebude páčiť. Nechceme dosiahnuť u nich strach z vody a podobne. Majte na pamäti, že deti sa bez prítomnosti rodičov správajú naozaj inak a často sa nechajú ovplyvniť kamarátmi a okolím. Hlavným zámerom je vytvoriť u detí nové kladné skúsenosti a zážitky.

 

Všetky deti plniace si PPV sú na predplavecký výcvik prihlásené automaticky. Ak by ste chceli ešte tento výcvik prekonzultovať, prípadne deti odhlásiť -nájdete ma v MŠ, alebo kontakt: 0948 898 806.

Súhlas s predplaveckým výcvikom vyjadríte podpisom informovaného súhlasu od 16. 1. 2023. 

Cenu za výcvik vo výške 58 eur /1 dieťa plus doprava je v plnej výške hradená z dotácií na predškolákov z rozpočtu MŠ.

Zahájenie roka 2023 v MŠ

Zahájenie roka 2023 v MŠ

Milí rodičia,

chcem Vám zaželať do ďalšieho roka hlavne najviac zdravia, veľa lásky, viacej šťastia, dosť radosti a úmerne všetkého, čo si prajete. Aby bol rok 2023 úspešný pre naše spoločné projekty a priniesol smiech a radosť do očiek našich detí. 

A TERAZ NOVINKY, KTORÉ S NOVÝM ROKOM PRICHÁDZAJÚ:

Obecné zastupiteľstvo Obce Jasenica schválilo 16. 12. svojím uznesením Všeobecne záväzné nariadenie O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A  ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ POSOBNOSTI OBCE JASENICA /VZN/, ktorým sa mení nasledovné:

 1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za dieťa mladšie, ako 1 rok pred nástupom do ZŠ. Čiže poplatok neplatia deti plniace si povinné predprimárne vzdelávanie. Výška príspevku sa mení zo 7.- eur na 15.- eur za mesiac na jedno dieťa

  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 1. a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi( podľa zákona č.599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 3. c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 4. d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, musí sa však písomne požiadať.
 5. e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

  Mení sa spôsob platby – príspevok sa bude uhrádzať mesačne do 20. dňa v danom mesiaci na účet: Prima banka a.s.    –   SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky sa uvedie meno dieťaťa.

     ZMENY TÝKAJÚCE SA STRAVY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI:

 • Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
  na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
  určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
  2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania
  dotácie v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ustanovenia § 140 odst.5 zákona č.
  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
  3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
  ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
  kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
  čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského
  stravovania vo výške 0,40 €/deň.
  4. Ak školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom zo škôl iných zriaďovateľov, určí sa príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov dohodou podľa skutočných nákladov v zmluve o poskytovaní stravovania.
  5. V súlade s finančnými pásmami vydanými ministerstvom určuje obec Jasenica výšku
  príspevku na nákup potravín v školskej jedálni vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:
 • stravník – dieťa MŠ /2,3,4 roky pred nástupom do ZŠ- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 0,- e 
 • stravník – dieťa MŠ /1 rok pred nástupom do ZŠ-plniace si PPV- náklady:
 •                                                        desiata 0,50e
 •                                                        obed 1,20e
 •                                                        olovrant 0,40e …….spolu: 2,10e/1 dieťa/celoden.strava 
 •                                                                                                        dotácia: 1,30.- e 6. Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa v súlade s poriadkom školskej jedálne , v prípade neskorého odhlásenia zo stravy alebo neodhlásenia zo stravy , hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške. V 1.deň neprítomnosti má nárok na obed ktorý si zákonný zástupca prevezme do obedára.  ODHLASOVANIE OSTÁVA AJ NAĎALEJ TAK, AKO POČAS ROKA – STRAVA SA ODHLASUJE/PRIHLASUJE DEŇ VOPRED DO 13:00 HODINY. AK DIEŤA NEPRÍDE DO MŠ KEĎ OCHORIE , RODIČ SI V 1. DEŇ CHOROBY MÁ MOŽNOSŤ VYZDVIHNÚŤ OBED .
  7. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl – 45% a cudzí
  stravníci), v školskej jedálni obce Jasenica sa skladá z príspevku na nákup potravín na
  jeden obed podľa tretieho finančného pásma pre stravníkov od 15-18/19 rokov 2,40 € a režijných nákladov na výrobu jedál 2,10 €.
  8. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
  zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
Celé znenie VZN si môžete prečítať na :

https://www.jasenica.sk/samosprava/vzn/?ftshow=207&ftresult=vzn

ŽIADAM O DODRŽIAVANIE ZMIEN A PRAVIDELNÉ UHRÁDZANIE POPLATKU v danom mesiaci najneskôr do 20. dňa vo výške 15,- eur na účet SK71 5600 0000 0029 9158 9002, do poznámky meno dieťaťa . 

                                                                                                                                                                     Ďakujem

 

 

Oznamy

Oznamy

Divadlo v MŠ

Divadlo v MŠ

V stredu pozývame všetky deti na divadelné predstavenie Kocúr v čižmách, ktoré sa bude konať o 11:45 hodine v triede MŠ.

Křúžok anglického jazyka pre deti na našej MŠ

Křúžok anglického jazyka pre deti na našej MŠ

OD 17.10. SA ORGANIZUJE NA NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE KRÚŽOK ANGLICKÉHO JAZYKA. JE URČENÝ PRE DETI BEZ OHRANIČENIA VEKU. BUDE SA REALIZOVAŤ VŽDY V PONDELOK V TRIEDE LIENOK OD 15:00 – 15:45 HODINY POD VEDENÍM P. LEKTORKY OĽGY JANIŠOVEJ ŠPROCHOVEJ ZO SPOLOČNOSTI PRO AMERICANA.


CENA ZA 45 MINÚTOVÚ LEKCIU JE  3 EURÁ. Rodičia uhrádzajú poplatok v hotovosti priamo rektorke. Suma je splatná do konca daného mesiaca, najneskôr do 15. dňa v ďalšom mesiaci.

Platia sa len tie lekcie, na ktorých je dieťa prítomné. 

Ak chcete, aby bolo Vaše dieťa záväzne prihlásené je potrebné vyplniť prihlášku na krúžok a informovaný súhlas. V ňom dávate súhlas s tým, že Vaše dieťa bude počas lekcie anglického jazyka tráviť čas len výhradne pod vedením pani lektorky, pani učiteľka bude v triede Žabiek s ostatnými deťmi.

Oba dokumenty nájdete v triede materskej školy.

 


Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Stretnutie rodičov dňa 8.9.2022

Každý zákonný zástupca je povinný dodržiavať školský poriadok.

– prevádzka MŠ je od 6:30-16:00

– príchod detí do MŠ je do 8:00 hod.

– odhlasovanie stravy je deň vopred do 13:00 hodiny v školskej jedálni

– všetky oznamy nájdete vždy na tejto stránke, na nástenke v MŠ, v uzavretej massengerovej skupine

– výletu, akcie v MŠ sa dieťa môže zúčastniť len na základe informovaného súhlasu rodiča, ktorý potvrdí podpisom.

POPLATKY:

Na stretnutí rodičov bol schválený dobrovoľný príspevok 20 e, ktorý sa bude vyberať priamo na triede MŠ do 30.11.2022

– poplatok na pranie prádla – 25 e – deti na celodenný pobyt a 5 e – deti na poldenný pobyt sa vyberá v triede MŠ do októbra 2022

– poplatok 7e, ktorý neplatia deti plniace si PPV sa vyberá vždy za dva mesiace vopred v hotovosti na triede MŠ. Oznam nájdete na nástenke MŠ.

 

Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

Dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie a povinnosti zákonných zástupcov.

dieťa plniace si povinné predprimárne vzdelávanie -ďalej PPV je dieťa, ktoré v danom roku dovŕši do augusta 5 rokov a od septembra si plní PPV

– plnenie PPV je zákonom daná povinnosť

– takéto dieťa môže zákonný zástupca ospravedlniť najviac na 7 po sebe idúcich prac.dní ospravedlnenkou, dlhšiu neúčasť ospravedlní potvrdením od lekára 

–  za dieťa plniace si PPV sa neuhrádza mesačný poplatok 7 e , ktorý je ustanovený VZN Obce Jasenica